Nominace na Ceny ministra za rok 2019 jsou vyhlášeny

 

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí dne 3. prosince 2019, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, ve Španělském sále Pražského hradu.

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je udělována osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice.

Ceny se udělují fyzickým osobám, lze je udělit i in memoriam. Oceněné osoby obdrží čestnou plaketu a peněžní odměnu ve výši 40.000,- Kč. V případě udělení ceny in memoriam se peněžní ocenění neposkytuje.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby. Návrh je možné podat pouze písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a zdůvodnění tohoto návrhu.

Návrhy na udělení ocenění musí být doručeny nejpozději do 20. října 2019 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče – oddělení zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky, ID DS MZČR: pv8aaxd.

Podrobnější informace poskytne Renáta Jeřábková, tel.: 224 972 224, e-mail: renata.jerabkova@mzcr.cz.

Zdroj: mzcr.cz

Pozvánka na Den otevřených dveří Ministerstva zdravotnictví

Historicky druhý Den otevřených dveří Ministerstva zdravotnictví se uskuteční 28. září 2019 od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky historické budovy a bohatý doprovodný program. Den otevřených dveří proběhne za aktivní účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který společně se svými náměstky osobně provede veřejnost svou kanceláří a přiblíží činnost ministerstva.

Program Dne otevřených dveří bude obsahovat zhruba hodinové skupinové prohlídky historické budovy Ministerstva zdravotnictví s výkladem, které budou probíhat přibližně každých dvacet minut. Návštěvníci nahlédnou například do kanceláře ministra a jeho náměstků, do původního ministerského bytu, velké zasedací místnosti nebo protiatomového bunkru ze 70. let minulého století. Prohlídky budou proloženy krátkými prezentacemi o agendě ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Veřejnost se také dozví informace o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Státního zdravotního ústavu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Jsem velmi rád, že opět po roce otevřeme naše ministerstvo lidem. Pro veřejnost je to skvělá příležitost podívat se do prostor, kde se psala a stále píše historie našeho zdravotnictví. Srdečně všechny zvu na prohlídku a těším se na nová setkání, “ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Den otevřených dveří nabídne také bohatý doprovodný program. Pro návštěvníky bude připravena zdravotní zóna, kde mohou absolvovat například vyšetření zraku, znamének či měření tlaku. K dispozici bude také výživová poradna, poradenství pro odvykání kouření, prevence v oblasti onkologie včetně nutričního poradenství, technika čištění zubů a další. Zdravotní zóna bude zajištěna mimo jiné odborníky z Všeobecné fakultní nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice v Motole. Vstup je pro veřejnost zcela zdarma bez nutnosti předchozí registrace.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

Důležité upozornění!

Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří musí u vstupu do budovy ministerstva projít detekčním rámem a respektovat pokyny ostrahy budovy. Vstup na prohlídku nebude umožněn návštěvníkům se zbraněmi, nebezpečnými předměty a objemnými zavazadly, prohlídku není možné absolvovat ani s dětskými kočárky.
Zároveň si dovolíme požádat návštěvníky vozíčkáře, kteří by se prohlídky ministerstva rádi zúčastnili, aby nás kontaktovali na e-mailu: verejnost@mzcr.cz. Děkujeme za pochopení!

 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Zdroj: mzcr.cz

Očkování proti chřipce 2019

Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2019/2020 s využitím „Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce“ Národní imunizační komise. Current information on the flu vaccination for the upcoming 2019/2020 season using the “recommended procedure for vaccination against seasonal flu” of National Immunization Committee.


Obecná indikace očkování:

Prevence chřipky u dospělých, dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých.

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. Na základě odborných analýz je v Evropě rutinní každoroční očkování proti chřipce opodstatněné u těchto dvou skupin populace:

1. starší osoby – obvykle je do této skupiny řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více,

2. osoby s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:

– chronická onemocnění dýchacího systému,

– chronická onemocnění srdce a cév,

– chronická onemocnění ledvin a jater,

– chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,

– osoby s  nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou),

– osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

Ve většině výše uvedených případů je očkování včetně očkovací látky hrazeno z prostředků zdravotního pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.

 

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,

2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:

– osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),

– osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,

– osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

 

Uvedený přehled v žádném případě neznamená, že by vakcinace jiných rizikových skupin či zdravých osob neměla být zvažována nebo prováděna. Význam výše uvedeného přehledu spočívá v tom, že odborné argumenty pro očkování těchto skupin převyšují nad očkováním ostatních.

 

Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytování zdravotní péče.

 

Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů je třeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové schéma se týká všech dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se nepřepokládá, že se dosud setkaly s chřipkou.

 

Kontraindikace:

Vakcinace se nedoporučuje osobám přecitlivělým na složky vakcíny, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování proti chřipce.

Očkování je třeba odložit u osob, které mají akutní horečnaté onemocnění.

 

Nežádoucí účinky: všechny preparáty jsou všeobecně dobře snášeny, výrobci udávají případné následující komplikace:

místní: zčervenání, otok, bolest;

vzácně – zvětšení lymfatických uzlin v blízkosti místa injekce

Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí.

 

celkové: únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, pocení, třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy;

vzácně – neuralgie, parestezie, křeče, přechodná trombocytopenie, někdy spojená s krvácením a tvorbou hematomů;

velmi vzácně – zánětlivé reakce mozku, míchy a periferních nervů, anafylaktický šok, vaskulitis

 

Interakce

Očkovací látku je možné podávat současně s jinými vakcínami, tyto však musí být aplikovány do odlišných míst. Efekt imunizace může být ovlivněn imunosupresivní léčbou nebo stavem imunodeficience. Nelze míchat s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

 

Složení: Každá dávka je tří- nebo čtyř-valentní a obsahuje:

Haemaglutininum A (H3N2)

Haemaglutininum A (H1N1)

Haemaglutininum B – 1x nebo 2x

 

Antigenní složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Pro období 2019/2020 obsahuje trivalentní vakcína následující typy a subtypy kmenů:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 – varianta,

A/Kansas/14/2017 (H3N2) – varianta,

B/Colorado/06/2017 – varianta (patřící do linie B/Victoria/2/87).

 

Čtyřvalentní vakcína obsahuje navíc kmen:

B/Phuket/3073/2013 – varianta (patřící do linie B/Yamagata/16/88)

 

V porovnání s minulým rokem se mění dva ze tří, resp. dva ze čtyř kmenů, které vakcína proti chřipce obsahuje.

 

Čtyřvalentní (tetravalentní) vakcína poskytuje širší ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky. Až do doby kompletního globálního přechodu z trivalentní na tetravalentní vakcínu je samozřejmě možné i nadále používat trivalentní vakcínu proti chřipce, ovšem s vědomím možné nižší účinnosti této vakcíny v sezóně s kocirkulací obou virových linií, neboť trivalentní vakcína nemůže zajistit ochranu vůči oběma liniím chřipky typu B.

 

Očkování provádějí zejména praktičtí lékaři, vakcinační centra a Zdravotní ústavy (tj. části bývalých Krajských a Okresních hygienických stanic).

Zdroj: szu.cz

 

Ministerstvo zdravotnictví zavádí psychosociální podporu zdravotníkům

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Poskytování tohoto druhu podpory vychází z potřeb zdravotnických pracovníků a jde o aktivní opatření podporující zvládnutí nadlimitně psychicky zátěžových situací zasahujících zdravotnické pracovníky v souvislosti s výkonem profese.

Hlavním cílem metodického doporučení je vést poskytovatele zdravotních služeb k vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následné zapojení do praxe. Jedná se především o nabídku a poskytování takové podpory zdravotnickým pracovníkům, kteří byli konfrontováni s profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství.

„Práce zdravotníka je nesmírně náročná, a proto musíme předcházet tomu, že o pracovníky, kteří každodenně pečují o pacienty, není postaráno ve chvíli, kdy sami potřebují pomoc zejména psychického rázu. Psychosociální podpora je prevencí proti syndromu profesního vyhoření, který je u zdravotnických pracovníků diagnostikován častěji než u jiných povolání se zvýšenou psychickou zátěží,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Péče tohoto druhu o pracovníky ve zdravotnictví byla přitom až dosud dostupná pouze výjimečně a spíše docházelo k jejímu opomíjení. „Mezi naše priority patří nejen získávat nové pracovníky do zdravotnictví, ale i udržet ty stávající. U nich se proto musíme zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální podporu,“ dodal ministr. Metodické doporučení má vést k pokrytí těchto potřeb a nastavení jednotně a systematicky poskytované psychosociální podpory.

„Účelem a cílem metodického doporučení bylo definovat podmínky pro systémové poskytování psychosociální podpory v prostředí poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby tak, aby byly jednotné a existovala i nějaká možnost spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými pracovišti napříč celou republikou,“ přiblížila záměr Metodického doporučení Hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

Metodické doporučení je výstupem Pracovní skupiny pro personální stabilizaci při Ministerstvu zdravotnictví a vzniklo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví, zejména u poskytovatelů lůžkové, ambulantní péče a u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Psychosociální podpora nenahrazuje samotnou odbornou psychologickou péči, ale jde o kroky v rámci primární a sekundární prevence.

Poskytování podpory celorepublikově zaštiťuje Systém psychosociální intervenční služby (SPIS), který sdružuje jednotlivé peery a zdravotnické interventy, podílí se na jejich vzdělávání, rozvoji a organizaci. SPIS rovněž sjednocuje postupy při poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví, zajišťuje pořádání konferencí, jakož i konzultační činnost a odborné vedení peerů a zdravotnických interventů.

Vzděláváním zdravotnických pracovníků poskytujících psychosociální podporu bylo pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (NCO NZO), které bude zajišťovat a organizovat nejen certifikované kurzy pro základní přípravu, ale i návazné vzdělávání. Bude se podílet také na dalších úkolech souvisejících s rozvojem tohoto druhu podpory.

Celé znění metodického doporučení naleznete zde.

 


Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
tisk@mzcr.cz

Zdroj: mzcr.cz

Nemocnice České Budějovice, a.s. je absolutním vítězem v hodnocení kvality a bezpečí

Nemocnice České Budějovice, a.s. je absolutním vítězem v hodnocení kvality a bezpečí.

Nemocnice České Budějovice, a. s., poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči na tak vysoké úrovni, že se stala v kategorii nemocnice nad 1000 lůžek absolutním vítězem celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019. 

Tuto soutěž už několik let vyhlašuje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r. o. Českobudějovická nemocnice uspěla mezi několika desítkami tuzemských zdravotnických zařízení. Hodnotitelský tým České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví posuzoval úroveň poskytovaných zdravotních služeb v českobudějovické nemocnici ve všech standardech a ukazatelích.

Velmi mě těší, že komise hodnotitelů mimo jiné velmi pozitivně ocenila mimořádnou vstřícnost českobudějovických zdravotníků. Nemocnici České Budějovice a tímto samozřejmě také všem jejím zaměstnancům i pacientům k titulu kvalitní a bezpečná nemocnice gratuluji!“ uvádí hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Získaného ocenění si velmi vážíme. Jde o uznání práce všech našich zaměstnanců a zároveň o důležitý signál našim pacientům, že péče poskytovaná v českobudějovické nemocnici je bezpečná a kvalitní,“ říká Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo zdravotnictví a NUDZ připravily Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc

 

Pacientů s Alzheimerovou nemocí v Česku neustále přibývá, léčí se však jen zlomek nemocných a diagnostikování navíc často přichází pozdě. S tím má do budoucna pomoci Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc (NAPAN). Do přípravy plánu je zapojeno jedenáct odborných společností či organizací zabývajících se tématem demence. V té souvislosti dnes proběhne panelová diskuse s koordinátorkou národního akčního plánu a členy expertní platformy NAPAN v rámci konference Pražské gerontologické dny pořádné Českou alzheimerovskou společností. Na sobotu 21. září pak je vyhlášen mezinárodní den Alzheimerovy choroby. „Do budoucna se chceme více zaměřit na ambulantní a komunitní péči, která je efektivnější, méně nákladná a přitom humánnější, protože umožnuje člověku žijícímu s demencí setrvat v domácím prostředí. V tomto ohledu připravujeme například pilotní projekty terénních týmů. Takové změny jsou v linii již nastartované reformy péče o duševní zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle nejčerstvějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žije v Česku asi 102 tisíc lidí s demencí, z nichž 62 tisíc lidí má diagnostikovanou přímo Alzheimerovu nemoc. Na 100 000 obyvatel tak připadá 582 osob s tímto onemocněním, což je 0,6 % populace.
Mezi lety 2015 a 2017 se přitom výskyt onemocnění v ČR zvýšil o 7 % a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v ČR až 90 tisíc nemocných. Ministerstvo zdravotnictví spolu s Národním ústavem duševního zdraví připravuje aktualizaci NAPAN, který slibuje výrazný posun v péči o osoby žijící s tímto onemocněním. Česko se tím aktivně připojuje k výzvě Světové zdravotnické organizace (WHO) a hlásí se mezi země, které vnímají problematiku demence jako prioritu veřejného zdraví. „Demence a Alzheimerova nemoc jsou globálním problémem veřejného zdraví. V současné době se lidé dožívají vyššího věku než kdykoli dříve a zátěž chronických onemocnění, jako jsou tato dvě, narůstá,“ potvrzuje závažnost situace ředitel české kanceláře WHO Srdan Matić.

„Skutečný počet lidí žijících s demencí je bohužel výrazně vyšší, než uvádí dostupná data o počtu léčených. Důvodem je poddiagnostikovanost, o které jsme se donedávna domnívali, že může dosahovat až těžko uvěřitelných 75 %. Nedávná analýza ÚZIS ukazuje, že zhruba 70 % lidí se sice nakonec diagnózy dočká, pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy je těžké člověku dostupnou léčbou pomoci její průběh zpomalit a zachovat jeho soběstačnost,“ říká koordinátorka přípravy NAPAN z Ministerstva zdravotnictví a zároveň výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Hana Marie Broulíková.

Většina pacientů s vykázanou Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 – 89 let, nad 85 let je nemoc vykázána u více než 10 % populace. Přibližně dvě třetiny celkového počtu pacientů tvoří ženy. Alzheimerova nemoc představuje také výraznou ekonomickou zátěž pro pacienty a jejich okolí. Podle studie z roku 2018 je odhad průměrných celoživotních nákladů pro ženu s Alzheimerovou demencí, která začala ve věku 70 let, 223 tisíc euro. „Největší finanční zátěž nesou příbuzní. Je ji však možné včasnější diagnózou a zvýšením dostupnosti služeb zmírnit,“ uzavírá autorka studie Hana Marie Broulíková.

Klíčovým úkolem národního akčního plánu je zajištění včasné diagnózy a postdiagnostické podpory pro osoby žijící s demencí. Cílem je pomoci prodloužit dobu jejich soběstačnosti a zajistit služby, díky kterým budou moci setrvat ve svém domově co nejdelší dobu.
„Část plánovaných opatření míří k podpoře neformálních pečujících, kteří jsou nepostradatelnou součástí péče. V současné době jim však často k vykonávání této role chybí informace a mnohdy také součinnost profesionálních pečujících, jimž by měli být partnery v péči,“ vysvětluje garantka pracovní skupiny zaměřené na tvorbu doporučených postupů a sítě služeb profesorka Hana Matějovská-Kubešová z brněnského Institutu sociálně zdravotních strategií.

Plán se zaměřuje také na dotvoření systému služeb. Mezi novinky patří posílení role praktického lékaře, který může od roku 2020 u pacientů provádět vyšetření kognitivních funkcí. „Přibudou také multidisciplinární terénní týmy, poradenská pracoviště a centra pro nemocné s komplikovaným průběhem. Posílena bude právní ochrana nemocných
a v plánu jsou četné aktivity na zvyšování povědomí o nemoci u široké veřejnosti tak, aby se stala vnímavější vůči potřebám lidí žijících s demencí i prvním příznakům nemoci,“ 
dodává Hana Matějovská-Kubešová.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Zdroj: mzcr.cz

Zachránce milionů by koncem srpna oslavil “stovku”

 

Kdyby v roce 1998 nevyšla zmanipulovaná studie spojující MMR očkování (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem, dr. Maurice Hilleman by patrně obdržel Nobelovu cenu. Místo ní však dostával nenávistné dopisy. Zemřel v roce 2005, tedy 5 let předtím, než byla zmiňovaná studie prohlášena za zmanipulovanou a její autor zbaven práva na výkon lékařské praxe…

Dr. Maurice Hilleman, mikrobiolog, který vyvinul více než 40 vakcín, by letos v srpnu oslavil 100 let. Práce tohoto „otce moderní medicíny“, jak jej odborníci nazývají, každý rok zachrání asi 8 milionů životů po celém světě. Dr. Maurice Hilleman jich tak zachránil více, než jakýkoliv jiný lékařský vědec v historii.

Nejznámější je příběh, vývoje vakcíny proti příušnicím: V roce 1963 onemocněla pětiletá Jeryl Lynn příušnicemi. Její otec – Dr. Hilleman – ihned vyzvedl z laboratoře patřičné vybavení pro odběr vzorků. Jeryl Lynn následně odebral vzorek z hrdla a jel ho uložit do laboratorního mrazáku. V následujících dnech se mu podařilo právě z tohoto vzorku izolovat virus a vyrobit účinnou vakcínu proti příušnicím. Jeho druhá dcera Kirsten, pak tuto vakcínu dostala v prvním roce života. Zajímavé také je, že se dodnes používá k výrobě vakcíny stejný kmen viru – říká se mu kmen Jeryl Lynn a existuje v nejznámější trivalentní vakcíně proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám (MMR).

Zásluhy a vliv dr. Hillemana na současnou moderní medicínu jsou naprosto nepopiratelné. Svoji první vakcínu vyvinul po dokončení studií v roce 1944. Vakcína chránila proti viru japonské encefalitidy, která mohla vést k otoku mozku a smrti. Vakcína byla použita k ochraně amerických vojáků za druhé světové války.

Za svůj život dr. Maurice Hilleman vyvinul například také vakcínu proti spalničkám, příušnicím, hepatitidě typu A a B, planým neštovicím, meningitidě a zápalu plic.

Vyvinul také první vakcínu proti rakovině.  Vytvořením vakcíny proti hepatitidě B, se dr. Hilleman stal vůbec prvním člověkem, který zajistil ochranu proti viru, který u lidí způsobuje rakovinu jater. Jeho vakcína proti spalničkám zachránila v letech 2000 až 2017 více než 21 miliónů životů, úmrtnost na tuto nemoc klesla celosvětově o 80 %.

Další miliony lidí vděčí dr. Hillemanovi za ochranu před Honkongskou chřipkou. V letech 1948 až 1957 totiž zjistil, že virus chřipky může zmutovat tak, že proti němu není nikdo imunní. A předpověděl pandemii chřipky v Hongkongu….

Před očekávaným příchodem viru do USA  vytvořil vakcínu, která drtivou většinu obyvatel před chřipkou zachránila. Připravil se svým týmem 40 milionů dávek. V důsledku pandemie v USA zemřelo necelých 70 000 lidí, odborníci odhadují, že počet úmrtí však mohl dosáhnout miliónu.

Dr. Hilleman působil v četných národních a mezinárodních poradních výborech a výborech, akademických, vládních a soukromých, včetně Národního úřadu pro hodnocení výzkumného programu AIDS a Poradního výboru pro imunitní praktiky Národního programu imunitního systému. Ve svém pozdějším životě byl Hilleman poradcem Světové zdravotnické organizace. Obdržel řadu ocenění, například Národní medaili vědy (National Medal of Science) – nejvyšší vědeckou poctu v USA. A také zvláštní cenu za celoživotní úspěch od Dětské vakcinologické iniciativy Světové zdravotnické organizace v roce 1996, či Laskerovu cenu za veřejné služby. Nejcennější – Nobelova – mu však zřejmě – právě kvůli vlně emocí vybuzených zmanipulovanou studií o negativním vlivu očkování – unikla.

Dr. Maurice Hilleman se narodil 30. srpna 1919, na farmě v Miles City, v americké Montaně, jako 8. dítě. Ve stejné době kdy se narodil, zemřely jeho 2 sestry (dvojčata) a 2 dny poté i jeho matka. Vychoval jej strýc a teta. Dr. Hilleman odešel do důchodu jako viceprezident Merck Research Labs v roce 1984 ve věku 65 let. Přestože se říká, že svoji laboratoř řídil jako vojenskou jednotku, byl velmi skromný – žádná z vakcín nenese jeho jméno.

Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

24. konference na SZÚ Zdraví a životní prostředí

 

24. konference Zdraví a životní prostředí

1. říjen 2019 – 2. říjen 2019


Název akce: 24. konference Zdraví a životní prostředí

Určeno pro: pracovníky ZÚ, KHS, státní správy a samosprávy, lékaře a pracovníky lékařských a přírodovědeckých fakult

Místo konání: SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha 10

Termín: 1. – 2. října 2019

Počet účastníků: cca. 100

Odborný garant:. MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Vedoucí akce: MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Kontaktní osoba: sarka.tomkova@szu.czjaroslava.zednikova@szu.cz, tel.: 267082622


Výše účastnického poplatku:

platba předem:                                                            platba na místě v hotovosti:

2 dny – konferenční poplatek 1100 Kč,                        2 dny – konferenční poplatek 1200 Kč,

1 den – konferenční poplatek 600 Kč,                         1 den – konferenční poplatek 700 Kč.

Zdroj: szu.cz

Aterosklerotické pláty

 

Aterosklerotické pláty vznikají postupným usazováním tukových částic (cholesterolu), ale také bílých krvinek, buněk imunitního systému a dalších odumřelých buněk. V tepnách je mohou mít i mladí lidé, kterým v počáteční fázi nemusí působit žádné potíže. Postupné zvětšování plátu ale omezuje průtok krve krevním oběhem a z člověka se obvykle stává pacient s cévním onemocněním.

Aterosklerotický plát je možné si představit jako „nános“ uvnitř tepny, který může mít různou velikost, tvar i složení. Podle toho, kolik tuku obsahují, se pláty dělí na stabilní a nestabilní. Stabilní aterosklerotické pláty mají nízký obsah tuků a nemají sklony k prasknutí. Oproti tomu nestabilní aterosklerotické pláty obsahují více tuků, mohou prasknout a může z nich vzniknout krevní sraženina, která částečně nebo úplně omezí průtok krve tepnou.

Aterosklerotické pláty se mohou šířit jak směrem dovnitř tepny, tak i podél její stěny. Růst plátu směrem dovnitř zužuje průměr tepny a omezuje tok krve. Pokud plát vzniká podél vnitřní stěny tepny, způsobuje její tuhnutí.

Pláty mohou vznikat jak ve věnčitých tepnách okolo srdce, tak v mozkových tepnách nebo tepnách dolních končetin. Postižena jimi může být i aorta. Podle toho, kde se nacházejí, mohou v případě prasknutí způsobit vážnou komplikaci, jako například srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici).

Způsobů, jak minimalizovat riziko usazování tukových částic v tepnách, je více. Pomoci mohou: omezení konzumace tučných jídel, odlehčení jídelníčku,  častější požívání zeleniny. Tepnám a srdci neprospívá ani nadměrné solení. Pravidelný pohyb! (Nedostatečná fyzická aktivita patří k rizikovým faktorům aterosklerózy). Přestat kouřit. Napořád. Nepodceňovat léčbu vysokého krevního tlaku a kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/04/12.pdf

Dle článku: Mgr. Petry Kováčové

www.ulekare.cz

Zdroj: medicina.cz

Průměrný věk budoucích maminek se zvyšuje. 

Celosvětově se zvyšuje věk budoucích maminek a Česká republika v tomto trendu není výjimkou. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrný věk budoucích maminek je 31 let. Nároky na ženy se mění jak v soukromém, tak i pracovním životě. Ženy jsou ve velmi důležitých a vysokých pracovních pozicích, kde chtějí uspět a budují si svou kariéru. Skutečnost potvrzují i aktuální statistiky z porodnických pracovišť, kdy v roce 2015 byl průměrný věk maminek 29 let. Po třech letech se jedná již o 31 let. V témže roce dokonce věk rodiček v ČR poprvé překonal třicítku. Věkový průměr v celé Evropě je o něco nižší, tedy 29 let. Tento trend u nás trvá od 90. let minulého století, v západním světě zhruba o 15 let déle.

Tělo ženy je po fyzické stránce na mateřství nejlépe připraveno ve věku mezi 20. až 24. rokem věku. Otěhotnět jde snáz. Mladá žena je plná sil a energie, a to je v období těhotenství a při samotném porodu velice důležité. Po porodu se tělo  rychle zotaví a při péči o miminko mladá maminka není tolik unavená. Ženy v tomto věku jsou také většinou zdravé, ale v tomto období často ještě studují nebo jsou na začátku kariéry či partnerského vztahu.

Pravděpodobnost spontánního otěhotnění s narůstajícím věkem klesá. Zdravotní stav nastávající maminky v porodnicky vyšším věku může ovlivnit řada zdravotních obtíží, jako jsou například vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdeční, štítné žlázy, očí či kloubů. V současnosti již mohou otěhotnět i ženy po odstranění části tkáně děložního čípku, s myomy na děloze či s dalšími nemocemi ženských orgánů. Do hry leckdy vstupují i psychické obtíže a psychiatrická onemocnění. V případě otěhotnění pak je dozor  i  péče ošetřujícího lékaře náročnější.

Ale ani tak nemusí většina starších maminek rodit ve specializovaných centrech. Porodnice plnící doporučené standardy pojišťoven a odborných společností – tj. dva porodníci a pediatr/neonatolog ve službě spolu s patřičným zázemím (jednotky intenzivní péče – novorozenecká a porodnická, ARO, krevní banka), je naprosto dostatečná. Tyto standardy jsou důležité pro nepředvídatelné a závažné stavy.

Po porodu, (který je fyzickou i psychickou zátěží i pro mladou ženu), přichází období šestinedělí. Rekonvalescence probíhá u starších maminek déle. Výhodou oproti mladším maminkám je většinou jejich sebedůvěra, nadhled i větší psychická pohoda. Mateřství tak probíhá zpravidla v poklidu, vyrovnaně a bez většího stresu. Každá žena je však jiná, má jiný pohled na svět a jiné emocionální vnímání, jinou fyzickou kondici.

Manažerky, ale i maminky, které těhotenství odložily do vyššího věku, přichází s mnoha požadavky na těhotenství a porod. Ve chvíli, kdy se rozhodnou, že si miminko přejí, chtějí si své těhotenství – leckdy bohužel jediné – co nejvíce užít. A nároky na obor pozvolna rostou….

V současné době již mnoho porodnic vychází vstříc náročným požadavkům a kromě běžných standardů péče nabízejí mnohé vysoce nadstandardní služby. Počínaje porodnickými kurzy, přes ultrazvukovou diagnostiku 3D i 4D, cvičení pro těhotné, aroma či balneoterapii a v závěru i nadstandardním ubytováním v období porodu s téměř hotelovými službami včetně dostupnosti WiFi a dárky pro maminky a potomky.

Důležité rozhodnutí v tomto období bezesporu představuje výběr porodnice, kterému je nutné věnovat náležitou pozornost. „ V dnešní době lze pracoviště s danými požadavky určitě nalézt,“ uvádí Mgr. Pavla Jelínková, vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení nemocnice Mělník.

 

Dle TZ

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 4 5 96