Kinesiotaping, přirozená pomoc při bolesti

Těla sportovců jsou někdy doslova pokryta barevnými páskami. Jde o takzvané tejpy – elastické pásky, které slouží k podpoře kloubů, svalů, kůže, cévního a lymfatického systému, snížení bolesti i otoků a také ke snížení svalové únavy. Tejpovací páska  podporuje oslabené místo, kterému tím ulevuje a rovná do správné polohy. V současné době se použití pásek využívá ve sportu, při fyzioterapii nebo právě v gynekologii a porodnictví. Kromě masáží, nahřívání bolavých míst nebo používání mastí je proto možnost tejpování ideální. Jedná se o ověřenou metodu, která pomáhá svalům i kloubům. Správně aplikovaná páska přináší úlevu okamžitě a po celou dobu aplikace.

Tejpy se dají aplikovat téměř na celé tělo. Díky své elasticitě podporují krevní oběh a lymfatický systém, nejsou napuštěny žádnými chemickými ani farmakologickými látkami. Bavlněná páska s obsahem elastických vláken na těle drží několik dnů, i při sprchování, plavání a běžnou denní aktivitu. Odolnost je zajištěna lepidlem z lékařské pryskyřice. Svými vlastnostmi je tejp velmi podobný lidské kůži. Doba aplikace je vždy závislá na technice a kvalitě tejpu, může vydržet na bolestivé partii až 7 dnů.

Existují dva druhy tejpů, pevné a pružné. Pevné slouží k fixaci (většinou fixaci kloubu), v podstatě plní funkci ortézy, ale pomáhají i jako prevence před úrazem. Pružné tejpy slouží k takzvanému kinesiologickému tejpování, které ovlivňuje činnost svalů. Tyto pružné tejpy jsou účinné při mestručních bolestech nebo fixaci těhotenského bříška. Výsledkem je zmírnění nebo dokonce ústup křečovitých bolestí.

Tejping může být velice účinný také  při přípravě k porodu od 37. týdne těhotenství, při oslabení přímých a šikmých břišních svalů, při bolestech kyčelních kloubů, beder, křížové oblasti a stydké kosti (pocit těžkého a velkého bříška), při léčbě otoků v těhotenství a po porodu, při tvrdnutí bříška (předčasných stazích dělohy), při rozestupu přímých břišních svalů (diastáza), po císařském řezu (terapie jizev), na uvolňování prsních žláz (při městnání mléka či tvorbě zatvrdlin v prsu).

Úlevu by žena měla pocítit okamžitě po aplikaci pásky. Před tejpováním těhotenského bříška by se každá žena měla poradit se svým gynekologem a posléze se svěřit do rukou zkušeného fyzioterapeuta nebo porodní asistentky, která prošla kurzem tejpování.

Dle TZ

www.amic.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Letošní téma Světového dne bezpečnosti potravin je „Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás“

 

Světový den bezpečnosti potravin byl vyhlášen organizací OSN za podpory FAO a WHO.

Dne 7. června 2020 budeme slavit druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), jehož cílem je upozornit a inspirovat k dalším činnostem v oblasti prevence, detekce a zvládání rizik z potravin, které přispívají k bezpečnosti potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, výkonnému zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji.

Stejně jako první ročník Světového dne bezpečnosti potravin v roce 2019, tak i letošní ročník vyzývá k dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin. Při této příležitosti se organizace, které se zabývají bezpečností potravin, snaží zlepšit celkové povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin; a upozornit na to, že každý, kdo je zapojen do výroby potravin, má také zodpovědnost a svou roli v zajištění bezpečnosti potravin. Letošním tématem je: „Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás“ (Food safety, everyone´s business).

Bezpečnost potravin je záležitostí každého z nás

Každý má právo na dostatek bezpečných a výživných potravin. Zvláště v chudých a rozvojových zemích platí, že bezpečné potraviny jsou rozhodující pro udržení zdraví a ukončení hladu, což jsou současně dva ze 17 cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj byla přijata na summitu Organizace spojených národů (OSN) v roce 2015 a její Cíle udržitelného rozvoje poté vstoupily v platnost 1. ledna 2016. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program v mnoha oblastech lidských činností. K naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky.

Pokud potraviny nejsou bezpečné, pak ani není možné zajistit zásobování potravinami. Ve světě, kde je potravinový dodavatelský řetězec velmi složitý, má jakýkoliv incident v oblasti bezpečnosti potravin negativní dopad na veřejné zdraví, obchod a hospodářství. Bezpečnost potravin je považována za samozřejmost a je často přehlížena, dokud nedojde k otravě jídlem. Nebezpečné potraviny (obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické látky) způsobují více než 200 různých chorob (od průjmu až po rakovinu).

Odpovědnost za bezpečnost potravin spočívá na vládě, výrobcích, ale i spotřebitelích. Každý má svou roli při zajišťování bezpečných potravin určených ke konzumaci.

Vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin

Komise Codex Alimentarius na svém 39. zasedání v roce 2016 jednomyslně odsouhlasila návrh na vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin v rámci Organizace spojených národů (OSN). Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) přijala na svém 40. zasedání v červenci 2017 usnesení na podporu Světového dne bezpečnosti potravin a Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila svou
podporu v prosinci 2017. Návrh na ustanovení Světového dne bezpečnosti potravin byl projednán Ekonomickým a finančním výborem (tzv. Second Committee) na 73. zasedání Valného shromáždění OSN. Po diskusi v říjnu a listopadu 2018 byl návrh schválen a předán ke konečnému schválení Valným shromážděním. Dne 20. prosince 2018 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci č. 73/250 vyhlašující Světový den bezpečnosti potravin. Od roku 2019 je tak 7. červen časem oslav výhod bezpečných potravin.

Oslavy Světového dne bezpečnosti potravin a informační kampaně

Během oslav druhého ročníku Světového dne bezpečnosti potravin jsou všechny zúčastněné strany vyzvány, aby zvyšovaly povědomí o bezpečnosti potravin a zdůraznily, že každý, kdo se účastní potravinového systému, má dobře plnit svou roli. Tento mezinárodní den je příležitostí k úsilí o zajištění toho, aby potraviny, které jíme, byly bezpečné. Na osvětové kampani se bude podílet řada institucí a organizací, vedle FAO a WHO, také např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authoriry – EFSA) sídlící v italské Parmě. Úřad EFSA byl založen v roce 2002 v souvislosti s nově přijatým potravinovým právem, podle kterého musí být rozhodování v oblasti potravinového řetězce založeno na výsledku vědeckého hodnocení rizik.

Další podrobnosti o vědecké činnosti úřadu EFSA se lze dočíst na webových stránkách:
https://www.efsa.europa.eu/

Klíčové informace kampaně

 • Bez bezpečnosti potravin neexistuje žádné zabezpečení potravinami
  Potravinového zabezpečení je dosaženo, pokud všichni lidé mají vždy fyzicky a ekonomicky možný přístup k potravinám, které vyhovují jejich stravovacím potřebám pro aktivní a zdravý život. Pokud potravina není bezpečná, není to potravina!
 • Nebezpečné potraviny si vybírají značnou daň na lidském zdraví a v ekonomice
  WHO odhaduje, že více než 600 milionů lidí onemocní a 420.000 zemře každý rok na konzumaci potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity, toxiny nebo chemikáliemi. Dle Světové banky stojí nebezpečné potraviny (pouze ekonomiky s nízkými a středními příjmy) asi 95 miliard USD ročně na ztrátě produktivity.
 • Bezpečnost potravin je sdílenou odpovědností od výroby až po spotřebu
  Bezpečnost potravin je odpovědností každého člověka a proto i záležitostí každého člověka. Dnes jsou potraviny zpracovávány ve větších objemech a distribuovány na větší vzdálenosti než kdykoliv předtím. Pro bezpečnost potravin je nezbytná široká spolupráce a přispění všech aktérů v potravinovém dodavatelském řetězci, jakož i dobrá správa a regulace.
 • Investice do udržitelných potravinových systémů se vyplácí
  Bezpečná výroba potravin zlepšuje udržitelnost tím, že umožňuje přístup na trh, zlepšuje produktivitu, zvyšuje ekonomický rozvoj a tím zmírňuje chudobu, zejména ve venkovských oblastech
  rozvojových zemí.
 • Zavedení přístupu „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost potravin
  Zdraví lidí je spojeno se zdravím zvířat a životním prostředím. Patogeny přenosné ze zvířat na člověka přímým kontaktem nebo potravou, vodou a životním prostředím mají dopad na veřejné zdraví a rovněž sociálně-ekonomické dopady.
 • FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o propagaci bezpečných potravin
  FAO pomáhá členským státům předcházet rizikům v potravinovém řetězci, řídit je a reagovat na ně, zatímco WHO usnadňuje celosvětovou prevenci, detekci a reakci na ohrožení veřejného zdraví spojené s nebezpečnými potravinami.
 • Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají chránit zdraví a usnadňují obchod
  Komise Codex Alimentarius, řízená FAO a WHO, stanovuje vědecké potravinové standardy, pokyny a kodexy správné praxe, které zajišťují bezpečnost a kvalitu potravin se zaměřením na kontaminanty, hygienické postupy, označování, doplňkové látky, kontrolu a certifikaci, výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesticidů.

Koho se týká bezpečnost potravin
Bezpečné potraviny umožňují vhodný příjem živin a podporují dlouhodobé fyzické zdraví každého člověka. Letos, při druhé oslavě Světového dne bezpečnosti potravin, máme všichni možnost ocenit ty, kteří pomáhají udržovat naše potraviny bezpečné. Letošní kampaň poukazuje na to, že ať už pěstujete, zpracováváte, přepravujete, skladujete, distribuujete, prodáváte, připravujete, podáváte nebo konzumujete potraviny, máte vždy nezastupitelnou roli při zajištění bezpečnosti potravin.

Vlády
Vlády jsou rozhodující pro zajištění bezpečných a výživných potravin pro všechny. Zajišťují podporu udržitelného zemědělství, vhodných potravinových systémů, posilování mezioborové spolupráce, řízení rizik bezpečnosti potravin, přijetí mezinárodních norem stanovených Komisí Codex Alimentarius apod. Ujistěte se, že jsou potraviny bezpečné!

Zemědělci a výrobci potravin přijímají osvědčené postupy
Zemědělci musí pečlivě zvažovat optimální chovatelské a pěstitelské postupy a způsoby řešení potenciálních rizik, aby se zajistilo, že potraviny budou skutečně bezpečné. Na zemědělcích leží odpovědnost za bezpečný chov zvířat a bezpečné pěstování zemědělských rostlin.

Provozovatelé potravinářských podniků (PPP) musí zajistit, aby vyráběné potraviny byly bezpečné
To zahrnuje např. preventivní kontroly, soulad s programy jako je HACCP, správné zpracování, skladování či konzervaci potravin. Úkolem PPP je udržovat potraviny bezpečné při zpracování, skladování i dopravě.

Všichni spotřebitelé mají právo na bezpečné, zdravé a výživné potraviny
Spotřebitelé mají nárok na přístup k včasným, jasným a spolehlivým informacím o nutričních a zdravotních rizicích spojených s výběrem potravin. Spotřebitelé se mají aktivně zajímat o informace o potravinách a vybírat si pouze bezpečné potraviny.

Bezpečnost potravin je sdílenou odpovědností
Různorodé skupiny, které sdílí odpovědnost za bezpečnost potravin – vlády, regionální hospodářské subjekty, agentury, obchodní organizace, skupiny spotřebitelů a producentů, akademické a výzkumné instituce a subjekty soukromého sektoru – musí spolupracovat na otázkách, které se týkají bezpečnosti potravin. Spolupráce je nutná na všech úrovních. Spojte se pro bezpečnost potravin!

 

  • Světový den bezpečnosti potravin vyzývá všechny, aby ve svém okolí zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin.
  • Zapojte se do oslav Světového dne bezpečnosti potravin.

 

Další informace se můžete dočíst na webových stránkách FAO a WHO:

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Organizace volají po povinném zavedení nutričního štítku NUTRI-SCORE na potravinách v EU

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

28. dubna 2020 téměř 40 různých organizací z celého spektra – včetně skupin spotřebitelů, tvůrců politik, akademiků, potravinářských společností a maloobchodníků – požaduje, aby se nutriční štítek Nutri-Score stal v EU povinným. Tento barevně označený nutriční štítek na přední straně balení slouží k podpoře spotřebitelů při zdravějším výběru potravin, uvádí ve své zprávě Evropská organizace spotřebitelů BEUC. Poslali společný dopis Evropské komisi, v níž žádají legislativní návrh na zavedení Nutri-Score v celé EU. I v ČR o systému diskutujeme. Z hlediska zdravotního se jeví krokem kupředu.

Tato široká výzva přichází před tím, než Evropská komise zveřejní svou strategii „Farm to Fork“, jejímž cílem je zajistit udržitelnost potravinového systému. Vzhledem k tomu, že cílem strategie je také podpora zdravých potravin pro všechny, očekávají, že exekutiva EU navrhne nutriční označení na přední straně balení v celé EU. V době krize pandemie COVID-19 je zdraví občanů EU důležitější než kdy jindy. Přestože je nezbytné bojovat proti bezprostředním hrozbám, které tento virus představuje, musí se tvůrci politik EU zabývat také dlouhodobými zdravotními riziky spojenými s nevyváženou stravou a podvýživou.

Situace v EU

S nadváhou nebo obezitou bojuje jeden ze dvou evropských dospělých – zvyšující se pravděpodobnost srdečně-cévních chorob, cukrovky a rakoviny – je nezbytně nutný silnější tlak, který pomůže zastavit tuto krizi v oblasti veřejného zdraví. Národní vlády i mezinárodní odborníci na zdraví označili nutriční označování za jeden z klíčových politických nástrojů, které mohou být použity pro podporu spotřebitelů při rozhodování o zdravějším výběru potravin, a to na první pohled. Výzkum provedený v několika zemích ukazuje, že značení Nutri-Score je v současné době nejlépe fungujícím systémem. Pomáhá spotřebitelům porovnávat nutriční kvalitu potravin napříč sortimentem a zdravější výběr v supermarketu.

Komentáře spotřebitelů

Monique Goyens, generální ředitelka Evropské spotřebitelské organizace (BEUC): „Jelikož míra nadváhy a obezity zůstává v EU znepokojivě vysoká, je nezbytné, abychom spotřebitele lépe vybavili nástroji, jako je Nutri-Score, které jim pomohou porovnat potraviny a umožnit tak zdravější rozhodnutí v supermarketu.“

Ivo Mechels, generální ředitel Euroconsumers (test Achats (BE), Altroconsumo (IT), Deco Proteste (PT) a OCU (ES)): „Důkazy z výzkumu provedeného v několika zemích ukazují, že Nutri-Score je nejsnadnější značkou, kterou je třeba pochopit, a systém s nejlepšími výsledky, který spotřebitelům pomáhá porovnávat nutriční hodnotu potravin v celé řadě potravin. Výsledky jsou konkrétní: skutečně to vede ke zdravějším nákupům spotřebitelů! Proto potřebujeme Nutri-Score u všech potravin v EU.“

Alain Bazot, prezident UFC-Que Choisir (FR): „Ačkoli Francie vydláždila cestu pro přijetí Nutri-Score, v supermarketech zůstává dobrovolná a není dostatečně viditelná. S cílem pomoci spotřebitelům při výběru zdravějších potravin požadujeme povinné nutriční skóre na úrovni EU.“

Komentáře potravinářských společnosti

Thomas Gauthier-Lafaye, ředitel pro evropské záležitosti, Danone: „V Danone aktivně propagujeme zdravější stravovací návyky. Žádný systém není dokonalý, ale vidíme, že Nutri-Score je dnes nejlepším schématem pro lidi, jak porovnat nutriční kvalitu produktů na první pohled, a to i v rámci dané kategorie. Podporujeme proto výzvu, aby byl tento barevně označený nutriční štítek na přední straně balení povinný v celé EU.“

Bart Vandewaetere, vedoucí korporátních komunikací a vládních vztahů pro Nestlé Zone EMENA: „Před 20 lety jsme zahájili naši reformní cestu, aby naše produkty byly zdravější. Nutri-Score nyní nabízí jasný standard, který pomáhá pohybovat se při výběru ještě rychleji. Například 16% našich snídaňových cereálií ve Francii získalo v roce 2019 Nutri-score „A“ nebo „B“. Naší ambicí je, aby více než 50% našich snídaňových cereálií ve Francii mělo Nutri-score „A“ nebo „B“ do konce roku 2021.“

Více informací

 • Společný dopis Evropské komisi, 27.04.2020. Francouzská verze zde.
  Joint letter to the European Commission, 27.04.2020. French version here.
 • Informační přehled „Pět mýrů Nutri-Score“, BEUC, 2019.
  Five Nutri-Score myths busted‘ factsheet, BEUC, 2019.
 • Informační přehled Nutri-Score, BEUC, 2019. Francouzská verze zde.
  Nutri-Score factsheet, BEUC, 2019. French version here.

 

Poznámky

1. Existují-li důkazy podporující, že to funguje nejlépe v národním kontextu, měla by být zachována flexibilita pro další systém, který bude používán kromě povinného Nutri-Score.

Where there is evidence to support that this works best in a national context, flexibility should be maintained for another scheme to be used in addition to the mandatory Nutri-Score.

2 M. Egnell a kol., Objektivní porozumění nutričním štítkům na předním obalu: Mezinárodní srovnávací experimentální studie ve 12 zemích, živiny, říjen 2018, 10 (10): 1542.

M. Egnell et al., Objective Understanding of Front-of-Package Nutrition Labels: An International Comparative Experimental Study across 12 Countries, Nutrients, October 2018, 10 (10): 1542.

 

prof. J. Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 1. 6. 2020
Ze zdroje: http://www.beuc.eu/press-media/news-events/cross-sector-call-nutri-score-all-foods-eu

Zdroj článku: SZÚ

szu.cz

 

Úmrtím na rakovinu tlustého střeva se dá předcházet. Další samoodběrové sady v pondělí doputují do schránek

 

Ministerstvo zdravotnictví s Národním screeningovým centrem ÚZIS za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny pokračuje v pilotnímu projektu, který má za cíl oslovit ty, kteří dlouhodobě nereagují na pozvánky a nechodí na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Pojištěnci VZP dostanou speciální balíčky, aby se mohli vyšetřit doma sami. V pondělí v rámci další vlny doputuje samoodběrová sada ke třem tisícovkám lidí, a to k mužům i k ženám ve věku od 50 do 70 let. V lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP.

Každý den u nás zemře zhruba deset lidí na tzv. kolorektální karcinom čili rakovinu tlustého střeva a konečníku. Zákeřnost tohoto závažného o onemocnění spočívá mj. v tom, že je na začátku zcela bez příznaků, a proto bývá objeveno příliš pozdě. Díky včasnému nálezu je však možné vzniku pokročilé rakoviny předejít, a zachránit tak život pacienta. Proto jsou velice důležité screeningové programy. Ti, kteří se jich neúčastní, jsou zváni zdravotními pojišťovnami, ale i přesto mnoho lidí této možnosti nevyužije. Unikátní pilotní projekt samoodběrových sad má za cíl zvýšit záchyt rakoviny tlustého střeva, který patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Národním screeningovým centrem ve spolupráci s VZP postupně oslovuje 10 tisíc pojištěnců, kteří v posledních letech nevyužili možnosti screeningu se zúčastnit. Každý z nich dostává dopis, jehož součástí je samoodběrová sada na odběr vzorku stolice na vyšetření skrytého krvácení. V Česku je každým rokem diagnostikováno přibližně 7 500 nových případů kolorektální karcinomu a téměř 3 500 lidí na něj umírá.

„Pokud se nádory tlustého střeva odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku rakoviny a zachránit danému člověku život. Kromě toho se pacient vyhne velmi náročné a bolestivé léčbě. Navíc právě tento projekt, který jsme spouštěli v lednu, je další formou, jak se preventivně samovyšetřit z pohodlí svého domova. V tuto chvíli, kdy je vývoj epidemie koronaviru v ČR stabilní, je potřeba, aby se lidé v co největší míře vrátili k běžné péči a preventivním vyšetřením a péči nezanedbávali. Apelujeme proto průběžně jak na lékaře, tak i na občany, aby tak učinili,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, si v pohodlí domova odeberete vzorek stolice a pak jej bezplatně spolu s několika podepsanými dokumenty pošlete v přiložené obálce do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce vám pošle výsledek, vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS Karel Hejduk. Před koronavirovou krizí v lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP, další 3 tisíce tuto výzvu obdrží v pondělí 1. 6. 2020.

„Před pandemií, na začátku roku, měly desítky účastníků prvních dvou vln pilotního projektu pozitivní výsledek na skryté krvácení do stolice. Proto jsme jim doporučili návštěvu praktického lékaře pro konzultaci dalšího postupu. Nicméně je důležité zdůraznit, že pokud je vám zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, tak to ještě nutně neznamená, že máte rakovinu, nebo že ji dostanete. Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a je třeba situaci nepodcenit, doplnil Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

Epidemie koronaviru je v této chvíli pod kontrolou a je velice dobře, že tato příznivá situace umožňuje věnovat plnou pozornost ostatním onemocněním. Právě nádorová onemocnění a nemoci oběhové soustavy bohužel představují nejčastější příčinu úmrtí českých mužů a žen,“ upřesňuje i ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek.

Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na tomto pilotním projektu screeningu kolorektálního karcinomu. Čím dříve se podaří nemoc odhalit, tím větší je šance na vyléčení. Absolvování screeningu mimo jiné také šetří peníze z veřejného zdravotního pojištění, které by při pozdějším odhalení diagnózy pojišťovna vynakládala na nákladnou léčbu pacienta. Jen v roce 2018 se léčilo s diagnózou karcinomu střeva 44 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, která za jejich léčbu zaplatila přes 2 miliardy korun, připojil David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro zdravotní péči.

Věřím, že pilotní projekt ověří připravenost české populace na tento způsob vyšetření a zároveň zvýší obecné povědomí o důležitosti prevence nádorů tlustého střeva a konečníku. Protože právě díky testování stolice na skryté krvácení a kolonoskopickému vyšetření můžeme tomuto zhoubnému nádoru efektivně zabránit, je přesvědčen Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ÚVN Praha.

Současnou situaci popsal také koordinátor praktických lékařů zapojených do projektu MUDr. Norbert Král: „Každé další projekty, které se v rámci screeningu dělají, jsou důležité, protože účast na preventivních vyšetřeních stále není dostatečná, i když se v současné době nepatrně zvyšuje. Stále však hledáme nové cesty a alternativy, jak tuto účast zvýšit. Důležité je, aby rostlo i všeobecné povědomí o screeningu, abychom lidi motivovali k tomu si své zdraví chránit.“

V ČR je od roku 2000 zaveden Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let. V současnosti se při screeningu využívá test na okultní krvácení do stolice, který detekuje i malé množství krve ve stolici. Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař, v případě žen i gynekolog, a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. Existuje i možnost podstoupit tzv. screeningovou kolonoskopii bez předchozího testu na okultní krvácení. U osob, které se této prevence neúčastní, probíhá tzv. adresné zvaní občanů. V praxi to znamená, že zdravotní pojišťovny posílají poštou dopis s pozvánkou svým pojištěncům, aby se screeningu zúčastnili. Pokud pojištěnec nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Adresné zvaní do screeningu bylo zahájeno v lednu 2014 a realizují ho všechny zdravotní pojišťovny. Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá, popsal průběh současného adresného zvaní Karel Hejduk.

O Národním screeningovém centru ÚZIS
Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se kromě prevence nádorových onemocnění také prevence předčasných porodů, diabetické retinopatie, kritických vrozených srdečních vad u novorozenců, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) atd. V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Webové stránky projektu: https://nsc.uzis.cz/fit/

Návod k odběru stolice: https://nsc.uzis.cz/fit/res/file/krk—navod-na-pouziti-2.pdf

Zdroj: mzcr.cz

Diabetik v době pandemie COVID-19

Současné poznatky o tom, jak se starat o diabetiky v situaci možné infekce koronavirem i jak zvládat COVID-19 u pacienta s diabetem, shrnuje prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., zástupce přednosty II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno.

Jsou pacienti s diabetem více ohroženi infekcí SARS-CoV-2 a těžším průběhem COVID-19? Diabetes mellitus je obecně prozánětlivé onemocnění. Na poškození humorální i protilátkové imunity se u diabetika významně podílejí právě hyperglykemie a inzulinopenie. Z postupně publikovaných dat vyplývá, že dobře kompenzovaný diabetik na tom z hlediska míry rizika nákazy SARS-CoV-2 či závažnějšího průběhu COVID-19 pravděpodobně není hůře než ostatní věkově srovnatelná populace. Pro pacienty s dekompenzovaným diabetem to ale neplatí – z minulosti je např. známo, že pro všechny typy plicních infekcí mají nekompenzovaní diabetici riziko o 50–60 % vyšší.

Léčba koronavirové infekce – v obecné populaci ani u diabetiků – zatím není založena na zásadách evidence-based medicine. Při podávání experimentální léčby je třeba brát ohled především na možné nežádoucí účinky. Například kombinace hydroxychlorochinu s azithromycinem, jejíž podávání je v experimentu doporučováno u hospitalizovaných pacientů se středně závažným průběhem COVID-19, vyžaduje pečlivý monitoring zejména iontogramu, krevního obrazu, jaterních testů ale i EKG s ohledem na riziko prodloužení intervalu QT. U pacientů s diabetem je pak u této kombinace nutno myslet specificky na další z jejích nežádoucích účinků, kterým je riziko hypoglykémie.

Dobře a bezpečně lze léčit diabetes i v době pandemie. U dobře kompenzovaného diabetika není třeba s ohledem na riziko infekce SARS-CoV-2 provádět jakékoli změny v léčbě. Neexistuje antidiabetikum, o kterém by bylo známo, že je z tohoto hlediska nebezpečné. Platí to např. i pro glifloziny, jejichž podávání je spojeno se zvýšeným rizikem urogenitálních infekcí v důsledku glykosurie.

V žádném případě to však neznamená, že by glifloziny systémově snižovaly pacientovu imunitu. Předmětem výzkumu naopak je, zda by právě glifloziny nebo inkretinová léčba nemohly mít v této době pro pacienty vyšší benefit, protože nepůsobí na úrovni buněk pankreatu, které mohou být koronavirem rovněž napadeny.

Teprve v případě těžkého průběhu COVID-19 mohou být některá antidiabetika riziková a je vhodné je vysadit – týká se to např. metforminu u respirační nedostatečnosti nebo glitazonu u hemodynamické nestability pacienta.
(Odkazy na video: https://vimeo.com/421066436)

Dle TZ

www.carecomm.cz

Zdroj: medicina.cz

Světový den roztroušené sklerózy – 30. květen

 

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) mají v době koronavirové pandemie určitou výhodu. Vzhledem k tomu, že užívají dlouhodobě léky potlačující nebo ovlivňující imunitu, jsou zvyklí se chovat zodpovědně, odpočívat a vyhýbat se místům, kde hrozí riziko infekce. Také pravidelně užívají vitamin D, který pomáhá nejen v boji s jejich nemocí, ale zlepšuje funkce imunitního systému a tím případnou infekci zvládají snáze a rychleji. Vzhledem k atakám choroby umí lépe reagovat na náhlé změny a přizpůsobit se jim. V dotazníkovém systému zadalo všech patnáct RS center na konci dubna 2020 data od dvanácti pacientů s RS, kteří prodělali koronavirovou infekci. U všech měla nemoc mírný nebo středně těžký průběh, i když jsou mezi nimi i starší lidé.

Roztroušenou sklerózou má v Česku odhadem 22 000 lidí, a jejich počet pozvolna stoupá, každoročně přibližně o 700. Nemoc většinou propuká brzy, kolem 31. roku věku. K příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy již tradičně zveřejňuje Nadační fond IMPULS nejnovější data z Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS).

Registr, do něhož přispívá daty všech patnáct center vysoce specializované péče o pacienty s RS se v budoucnu chce ještě více zaměřit na bezpečnost podávaných léků pacientům. Bude se sledovat i jejich případný vliv na jejich děti. Léků, které přicházejí do Česka k pacientům s RS, přibývá. Zatímco v roce 2013 měli neurologové k dispozici 9 léků, loni už mohli při léčbě volit ze 17 možných preparátů. V různých pokročilejších fázích vývoje je již 27 nových látek.

„Data z dlouhodobě vedených bezpečnostních registrů ukázala, které léky je například možné podávat maminkám hned po porodu, a snížit tak riziko atak nemoci, které je u čerstvých rodiček bohužel časté. Data o bezpečnosti léků a možnosti jejich užití při kojení jsou také důležitá pro rozhodování mladých pacientek, zda dítě počít,“ říká prof. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Registr ReMuS nyní sleduje více než 16 000 pacientů, z toho 71,5 % žen a 28,5 % mužů. V registru je nyní 37 pacientů mladších 18 let a z nich je deseti méně než 15 let. Nejvíce pacientů se léčí ve věku 40–50 let. Více než polovina pacientů léčených biologickou léčbou do 65 let pracuje na plný úvazek (60,9 % tj. 6983 osob), dalších 16,6 % pacientů pracuje na úvazek částečný, tedy 1904 osob. Celkem 57,3 % pacientů nepobírá žádné sociální dávky. V roce 2019 se pacientkám v registru narodilo 212 miminek.

Z uvedených skutečností je bezpečnost léčby nyní největší téma. Vzhledem k tomu, že nemoc propuká v poměrně mladém věku, užívají pacienti léky celá desetiletí. Léky jim bezesporu pomáhají, ale mohou mít pozdější nežádoucí účinky. V roce 2019 lékaři zaznamenali 18 podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek v souvislosti s léčbou RS.

Epidemie koronaviru odhalila nejen silné ale i slabé stránky v oblasti péče o pacienty s RS. Řadu věcí jsme s pacienty dokázali vyřešit telefonem nebo online skvěle. Rádi bychom praktikovali telemedicínu i v budoucnu. Díky elektronickým receptům a možnosti být s lidmi v kontaktu virtuálně, bychom se nejenom vyhnuli riziku jejich možného nakažení v nemocnici, ale především uspořili čas. Naopak slabinou se ukázaly dlouhodobě neřešené prostorové problémy. Například v centru při současném počtu pacientů, kdy denně projde 60-100 z nich, nelze zajistit hygienická doporučení pro rozestupy mezi pacienty. Zcela kritická je oblast podávání infuzí, kde rozestup mezi infuzními křesly činí přibližně 10 cm a běžně v jedné místnosti dostává infuze osm pacientů najednou, což je nyní velký problém. Dle TZ

www.mavepr.cz

www.multiplesclerosis.cz.

Zdroj: medicina.cz

Výsledky národního výzkumu SZÚ o užívání tabáku v ČR potvrdily, že českých kuřáků ubývá, povědomí o zdravotních rizicích kouření se zvýšilo

 

Státní zdravotní ústav realizoval již tradiční výzkum, který mapuje spotřebu tabáku a alkoholu u dospělé populace v ČR v roce 2019. Výzkum zachycuje českou populaci ve věku nad 15 let z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti. V roce 2019 byly respondentům pokládány i otázky, které monitorují užívání výrobků zahřívajících tabák. Pozitivní zjištění se vztahuje k dlouhodobému kouření v populaci, kdy je možné v letech 2012-2019 pozorovat trend snižování. Dalším příznivým vývojem je snižování počtu kuřáků ve věkové skupině 15-24 let. Výzkum potvrdil, že téměř polovina kuřáků schvaluje opatření vyplývající z tzv. protikuřáckého zákona (48,1 %).

Z údajů uvedených respondenty vyplývá, že v roce 2019 bylo v populaci České republiky celkem 24,9 % kuřáků (denních i příležitostných) starších 15 let. V porovnání s rokem 2018 (28,5 %) zaznamenáváme pokles o 3,6 p. b. Ze současných kuřáků téměř tři čtvrtiny představovali denní kuřáci. Denně v ČR kouří 21,1 % mužů a 15,2 % žen.

Průzkum potvrdil trend snižování kouření také u nejnižší věkové skupiny 15-24 let, který započal v roce 2018 (26,9 % kuřáků v roce 2018, 23 % v roce 2019 a pro připomenutí více než 35 % v roce 2017).

„Vítám, že dochází ke snižování kouření u kategorie nejmladších uživatelů tabáku. Je však třeba věnovat větší pozornost i trendu užívání tzv. alternativ tabákových výrobků mezi mladými lidmi, k čemuž přispívá i reklama a propagace těchto nových výrobků. Je důležité udělat maximum pro to, aby nevznikla závislost již v mladém věku. Kouření má totiž vliv na délku a kvalitu života, a to nejen u samotných uživatelů, ale i u blízkých osob, které jsou kouření vystaveny pasivně. Kromě toho nám všem tento návyk přináší vysoké celospolečenské náklady ze zdravotního hlediska či z hlediska produktivity práce,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V porovnání s rokem 2018 (18,7 %) došlo v roce 2019 k poklesu množství osob, které jsou ve svých domovech vystaveny tabákovému kouři – celkem 14,1 % (pokles o 4,6 p. b.), u nekuřáků je to přibližně polovina osob (7,7 %). Nejvíce pasivních kuřáků v domácím prostředí je v nejmladší věkové skupině 15-24 let. Dále je třeba zdůraznit, že vysoké procento osob je vystaveno tabákovému kouři na pracovišti, a to i přes zákonem stanovenou ochranu. Celkem se to týká 16,2 % zaměstnanců, mezi nekuřáky je to 13,5 %.

Z hlediska typu užívaných tabákových výrobků kouří česká populace převážně klasické cigarety. Podíl jiných výrobků určených ke kouření je malý. Muži i ženy kouří nejčastěji 10-14 cigaret denně. Současní denní kuřáci vykouřili v roce 2019 průměrně 11,2 kusů cigaret za den, což představuje ve srovnání s rokem 2018 statisticky nevýznamný pokles (12,1 kusů). Přejdeme-li k alternativním možnostem, v roce 2019 užívalo elektronické cigarety 4,9 % osob. V porovnání s rokem 2018 (4,6 %) došlo k nárůstu u žen, tak u mužů; ve věkové skupině 15-24 let došlo k nárůstu uživatelů ze 7,5 % v roce 2018 na 10,7 % v roce 2019. Téměř polovina (45,7 %) uživatelů elektronických cigaret pak kouří současně i klasické cigarety, více než třetina (37,0 %) jsou bývalí uživatelé klasických cigaret a 17,3 % uživatelů před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřilo.

Užívání bezdýmných tabákových výrobků (určených ke šňupání, žvýkání či sání) se ve sledovaném vzorku populace vyskytuje ve velmi omezené míře. Současní uživatelé představují 4,2 %, a denně tyto bezdýmné tabákové výrobky užívá necelé jedno procento (0,9 %).

Podle údajů respondentů, výrobky zahřívající tabák (např. typu IQOS nebo GLO) v současné době užívá 3,2 % dotázaných, přičemž 2,2 % tyto výrobky užívá denně. V zastoupení uživatelů podle pohlaví není rozdíl. Nejvíce uživatelů spadá do věkové kategorie 15-24 let, užívání s věkem postupně klesá.

„Užívání výrobků zahřívajících tabák bylo v roce 2019 zjišťováno poprvé, do budoucna se na základě získaných informací počítá s dalším rozvojem a úpravou metodiky výzkumu. V delším horizontu bude zajímavé zkoumat, zda a jakým způsobem se bude vyvíjet preference tohoto typu užívání tabáku oproti kouření. Případně, v jak velké míře bude docházet k přechodu kuřáků, kteří začínají nejprve s užíváním výrobků zahřívající tabák či elektronických cigaret směrem ke kouření klasických cigaret,“ uvádí vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.

Necelá třetina (28,7 %) současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusila přestat kouřit (muži 27,1 %, ženy 30,9 %). V roce 2018 to bylo 28,5 % mužů a 34,3 % žen. Největší procentuální zastoupení těch, kteří se pokusili přestat, bylo ve skupině nejmladších kuřáků (15–24 let), stejně jako v předchozím roce. Nejvyšší snahu zanechat kouření mají respondenti s vysokoškolským vzděláním, s nižším vzděláním toto úsilí klesá.

Více než polovina dotázaných osob (58,5 %) si všimla během posledních 30 dní informací o zdravotních rizicích kouření či užívání tabáku nebo povzbuzujících informací k zanechání kouření v novinách, časopisech nebo v televizi. V roce 2018 jich bylo o něco méně (47,3 %).

Přístup kuřáků ke kouření v souvislosti s tzv. protikuřáckým zákonem (zákon č. 65/2017 Sb.) zůstává v 65,7 % beze změn; 26,5 % kuřáků kouří méně a pouze 2,2 % kuřáků přestalo kouřit. Téměř tři čtvrtiny dotázaných osob (74,4 %) pak souhlasí se zavedením tzv. protikuřáckého zákona. Souhlas se zavedením výše zmíněného zákona vyjádřilo 83,1 % nekuřáků, a téměř polovina kuřáků (48,1 %).

„Výsledky poukazují na zvyšující se povědomí o zdravotních rizicích kouření v populaci, a to i díky informacím z médií. Je důležité ubírat se touto cestou i nadále a pokračovat v informovanosti společnosti o následcích užívání tabáku. Ukazuje se, že i legislativní opatření, která byla prosazena v této oblasti, plní svůj účel. Ačkoli v návaznosti na tzv. protikuřácký zákon přestalo kouřit poměrně malé procento kuřáků, výrazná část kuřáků s kouřením alespoň polevila. S potěšením také vnímám, že velká část z řad kuřáků souhlasí s protikuřáckým zákonem, pomocí kterého bylo možné uvést některá účinná opatření v praxi,“ dodává Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro oblast protidrogové politiky.

Zdroj: mzcr.cz

Radnice v Českých Budějovicích bude v červeném

Třetí květnovou neděli se českobudějovická radnice opět rozsvítí červenou barvou. Město České Budějovice se tak 17. května 2020 připojí k akci „Světlo pro AIDS 2020“, kterou v rámci celosvětové kampaně připravuje Česká společnost AIDS pomoc, z. s. Tato organizace pořádá v České republice již sedmým rokem různé tematicky zaměřené preventivní a osvětové akce, a právě projektem s nasvícením objektů chce symbolicky připomenout ty, kteří na AIDS zemřeli. Červená je barva stužky, která se stala symbolem podpory HIV pozitivních a AIDS nemocných.

„Nasvícením radnice na červeno se tuto neděli v půl deváté večer připojíme k řadě dalších objektů, které budou účastny projektu. Společně tak například s Petřínskou rozhlednou, Tančícím domem nebo ostravskou radniční věží uctíme památku těm, kteří nemoci podlehli a zároveň vyjádříme podporu lidem žijícím s HIV. Akce má rovněž být upozorněním na skutečnost, že toto onemocnění je stále velkým problémem dnešní společnosti,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Zdroj: c-budejovice.cz

 

Manifest skupiny #vyprazdnitcekarny

Tváří v tvář současné světové krizi vstupuje zdravotnictví do nové éry, ve které se bude muset naučit přemýšlet a fungovat novým způsobem. Pandemické situace, jako je ta současná, se navíc budou pravděpodobně opakovat.
Pro přežití těch následujících se musíme maximálně poučit ze současné situace. Nejcennější lekcí, kterou právě dostáváme, je fakt o překvapivě vysoké zranitelnosti první linie zdravotníků – ambulantních lékařů, lékárníků a zdravotních sester.

Zdá se, že bychom se měli naučit lépe pracovat s pacienty. Přirozeným způsobem jim ukázat nové možnosti kontaktu s lékařem, a tím i změnit dlouhodobě zažité zvyklosti, např. plné čekárny a hodiny strávené tam. Ne každý pacient musí za každou cenu fyzicky k lékaři. Doba, kdy si nemocný prostě přijde ráno sednout před ordinaci a čeká, až na něj přijde řada, pomalu končí.

Proč? Protože systém pacienty v podstatě nutí, aby se ve chvíli strachu z nemoci vydali na jediné místo, kde se nemoci prokazatelně vyskytují, tedy do čekárny lékaře či do nemocnice. To nebylo správné ani před epidemií COVID‑19 a na základě nových zkušeností již není vhodné tuto praxi dále akceptovat.

Klíčové je dosáhnout co nejmenšího počtu pacientů v čekárnách, lékárnách, tedy na místech, kam jdeme ve chvílích zdravotních potíží pro pomoc. Sami lékaři tuto situaci vnímají citlivě, proto existuje řada ordinací, jež mají režim návštěv pro nemocné, kontroly a konzultace. Jenže jde stále o to samé. Přijít na místo, kde se s infekcí velmi pravděpodobně setkáme.

Naším cílem je vyprázdnit čekárny a toho se dá nejlépe dosáhnout pomocí kombinace nových procesů a moderních IT řešení. Například pomocí plánování objednávání a pohybu pacientů, které musí lékař skutečně fyzicky vyšetřit, a videokonzultací s těmi, kteří fyzické vyšetření nepotřebují.

Zároveň je třeba změnit i fi losofi i samotné čekárny. Potřebujeme automatický odbavovací systém, který po příchodu do ordinace pacienty roztřídí a bude také fungovat pro pacienty, kteří do ordinace přijdou bez objednání. Tomu se totiž zabránit nedá, přesto však můžeme pacienty informovat o tom, kdy na ně přijde řada atd.

Vše, celý nový systém prázdných čekáren, se dá prakticky, rychle a efektivně zvládnout. Nevymýšlíme žádné sci‑fi scénáře, jen přejímáme modely, které jsou v některých zemích již běžné. Existující IT řešení upravujeme dle potřeb našeho zdravotnictví.

Nejde nám o žádnou revoluci. Chceme přirozený, ale zrychlený vývoj. A teď v období krize je nejlepší čas měnit věci k lepšímu! Klíčovými hodnotami jsou přitom rychlost a trvalá udržitelnost. Nelze zastavit zdravotnictví na celou dobu pandemie. Lidé mají také jiné zdravotní obtíže než koronavirus. Vše, co děláme, musí být použitelné i po pandemii. Měli bychom usilovat o trvalou, nikoli jen dočasnou změnu.

Spojujeme tři světy: pacienty, zdravotníky a instituce. I vás se toto téma týká. Přidejte se k nám. Podpořte nás na vyprazdnitcekarny.cz. Názorem, diskusí, sdílením. Společně totiž můžeme #vyprazdnitcekarny

Zdroj: tribune.cz

1 2 3 101