Vyšetření EHES 2019

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se naše pracoviště účastní zdravotního vyšetření respondentů studie  EHES.

Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku projekt běží od roku 2011, kdy nejprve proběhla pilotní etapa v letech 2010–2011.  V roce 2014 následovala 1. etapa celorepublikového šetření. V pětiletém intervalu, v roce 2019, je dále plánována 2. etapa studie.


 Co je EHES?
 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Cílem EHES je získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu dospělé populace v evropských zemích.
 • Lékařské vyšetření studie EHES 2019 v Česku zahrnuje: změření krevního tlaku, výšky, hmotnosti, obvodu pasu; stanovení celkového, HDL a LDL cholesterolu a triglyceridů, HbA1c (glykovaného hemoglobinu) a TSH (hormonu štítné žlázy) v žilní krvi.
Východiska studie EHES
 • Srdečně-cévní onemocnění způsobují téměř polovinu úmrtí v české populaci a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí (do 75 let).
 • Na vzniku těchto onemocnění se podílí pět klíčových rizikových faktorů: vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření tabáku, vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi a vysoká hladina cukru v krvi.
 • Hlavním rizikovým faktorům lze do značné míry předcházet a léčit je.
 • Na prevenci kardiovaskulárních onemocnění je v členských zemích EU určena jen malá částka ročních výdajů na zdravotnictví (3 %).
Jak může EHES pomoci?
 • Účastník studie získá přehled o svém zdravotním stavu a případném zdravotním riziku (20 až 50 % osob nezná své hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi či polovina  osob s onemocněním štítné žlázy o svém onemocnění neví).
 • Účastník bude mít možnost konzultovat svůj zdravotní stav se zdravotníky.
 • Získaná agregovaná data poskytnou informace o klíčových ukazatelích zdravotního stavu populace, které nejsou z jiných zdrojů dostupné a jejichž skutečný výskyt v populaci je odlišný než uvádí rutinní statistiky, kde jsou údaje získávány především z registrů již léčených pacientů.
 • Poskytne podklady pro včasnou přípravu a realizaci preventivních programů.
Šetření EHES 2019

STUDIE . sport a dlouhověkost.

Sportovní aktivita má výrazný pozitivní vliv na lidské zdraví a zpomaluje biologické procesy stárnutí. Seriózní pokusy o zmapování efektu konkrétního sportu, který je prováděn pravidelně ve volném čase, na zdraví a prodloužení života, jsou zatím vzácné. Nové poznatky naznačují, že nikoli intenzita či doba cvičení, ale i další faktory včetně sociálních interakcí, mají vliv na zdravotní přínos a délku aktivního života.

Pohyb by měl být každodenní součástí životního režimu. Řada studií již 60 let prokazuje efekt pohybu a sportu na udržení zdraví, duševní i tělesné výkonnosti a u starších osob, tím i prodloužení soběstačnosti.  Pohyb snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění i dalších rizikových faktorů a zpomaluje biologicky podmíněné procesy stárnutí.

Nové důkazy ukazují, že záleží na tom, jakou aktivitu jedinec provozuje, jak dokládají i výsledky výzkumu uveřejněné v periodiku Mayo Clinic Proceedings. V prospektivní kohortní studii započaté v roce 1991 autoři sledovali po 25 let 8 577 obyvatel města Kodaň v Dánsku (The Copenhagen City Heart Study). Účastníci vyplňovali dotazníky o své fyzické aktivitě ve volném čase, prováděla se měření výšky, váhy, krevního tlaku, EKG a laboratorní vyšetření. Pokud se vyskytlo v anamnéze onemocnění srdce, cévní mozková příhoda, nádorová onemocnění nebo účastníci nedodali informaci, byli ze studie vyloučeni.

Ze sledované skupiny tvořili účastníci se sedavým režimem 1 042 osob (12 %), kteří byli srovnáváni s fyzicky aktivní skupinou 5 674 (66 %) volnočasových sportovců. Autoři se soustředili na osm typů sportovních aktivit – tenis, badminton, fotbal, jogging, cyklistiku, lehké kondiční cvičení, plavání a klubové sportovní aktivity (trenažér chůze/běhu, eliptický trenažér, posilování). Byla sledována úmrtnost dle dánského registru osob (National Central Person Register) z jakékoli příčiny. Před uzavřením studie zemřelo 4 448 účastníků.

V porovnání se skupinou se sedavým režimem, účastníci, kteří hráli tenis, žili průměrně o 9,7 let déle. Nejméně času trávili týdně sportem plavci (58 minut), nejvíce cyklisti (240 minut) a ti, kteří provozovali klubové aktivity (599 minut). Aktivní skupina byla mladší a měla vyšší vzdělání nežli skupina se sedavým režimem. Někteří účastníci se věnovali týdně kratší dobu i dalším sportům.  Hráči tenisu měli nejvyšší úroveň vzdělání, poněkud vyšší příjem na hlavu i vyšší spotřebu alkoholu nežli hráči badmintonu, fotbalu a skupina joggingu. Nejvyšší věk měli účastníci provádějící lehké kondiční cvičení, po nich pak skupina plavců a cyklistů. Výzkumníci sledovali a brali v úvahu i vícečetné variability – věk, pohlaví, týdenní objem sportovní aktivity, diabetes, vzdělání, příjem, sociální interakce, spotřebu alkoholu. K vlivu těchto faktorů bylo ve výpočtu přihlédnuto použitím Coxova modelu proporčních rizik.  Úroveň vzdělání byla ve skupinách stratifikována, aby byl jeho efekt ve srovnávaných sportech minimalizován.

Určitým překvapením je skutečnost, že týmové sporty se jevily lepší nežli individuální. I pokud se analýza soustředila pouze na účastníky s univerzitním vzděláním, pořadí jednotlivých sportů zůstalo nezměněno (statisticky interval spolehlivosti byl vzhledem k menším číslům širší). Velké rozdíly v udávaném prodloužení délky života nešlo přičíst ani délce času strávené cvičením, právě klubové aktivity ukazovaly nejnižší přínos k prodloužení života.

Rozdílnost v prodloužení délky života může být vysvětlena rozdíly ve formě fyzické aktivity u jednotlivých sportů. Nejlepších výsledků dosáhly sporty vyžadující náhlý velký výdej energie pro velké svalové skupiny a pohyb celého těla, zatímco sporty typicky prováděné jako kontinuální zátěž měly výsledky horší. Srovnání výsledků u joggingu (3,2 roku) oproti tenisu (9,7 roků) také může znamenat, že mírná zátěž může být pro prodloužení délky života lepší nežli velká zátěž. Dále autoři spekulují, že význam má i vyšší míra sociální interakce, dobré týmové vztahy a pravidelné setkávání účastníků u týmových sportů.

Již dříve obdobné závěry přinesl British Journal of Sports Medicine v roce 2016. Zde bylo sledováno 80 000 účastníků průměrného věku 52 let a porovnáváni aktivní sportovci oproti skupině se sedavým režimem. I zde bylo shodně zjištěno signifikantní snížení mortality o 47 % právě u týmových sportů. U dalších sportů byl efekt plavání 28 %, aerobic 27 % a cyklistika 15 %. K velkému překvapení v této studii běh nebyl spojen s průkazným snížením rizika.

Řada epidemiologických studií shodně ukazuje, že vzdělání a míra sociálních interakcí má pozitivní vliv na očekávanou délku života. Významné nicméně určitě je, že v Copenhagen City Heart Study ale i po vyhodnocení pouze skupiny s univerzitním vzděláním, efekt konkrétního sportu na prodloužení života přetrvával. Příjem (a tedy i spekulace o možné lepší zdravotní péči), který byl vyšší ve skupinách tenistů, badmintonu, fotbalu a skupiny joggingu, byl také ve statistickém modelu zohledněn. Výsledky studie sice nelze interpretovat ve smyslu jasná příčina a její důsledek, nelze ji ale ani podceňovat, ukazuje směr dalšího uvažování a výzkumu v oblasti prodloužení zdravého aktivního života.  A jak se zdá – nejlépe zřejmě s týmovými sporty a dobrými partnery.

Dle TZ MUDr. Petra Podroužka, CSc., z EUC

www.euc.cz

Literatura:

 1. Schnohr, P., et al. Various leisure-time physical activities associated with widely divergent life expectancies: the Copenhagen City Heart Study. Mayo Clin Proc 2018; 93:1775-1785
 2. Oja, P., et al. Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort study of 80,306 British adults. Br J Sports Med. 2017;51(10):812-817.

Zdroj: medicina.cz

 

Češi a sport – překvapivý průzkum!

Český národ se dá označit za vyznavače pasivního i aktivního sportu. O sport se podle nejnovějšího průzkumu agentury Kantar Millward Brown zajímá až 4,5 milionu obyvatel, ještě o 300 tisíc víc ho provozuje aktivně. V letních měsících téměř dvě třetiny dotazovaných usednou na kolo, každý druhý se pravidelně vydává na túru, 40 % respondentů běhá.  Naopak oproti minulým rokům klesá oblíbenost fotbalu (občas jen 22 % osob v produktivním věku).

Češi považují kolo za ideální způsob, jak aktivně trávit volný čas se svými dětmi. Stále častěji potkáme na několikakilometrových cyklostezkách i tříleté caparty. Vybrat pro potomka ideální kolo, které ho neodradí již na začátku, není přitom vůbec jednoduché. Je dobré malého cyklistu, aby si svůj první dopravní prostředek nejdříve vyzkoušel sám.

Běhání je hned po turistice třetí nejoblíbenější sportovní aktivita. Většina Čechů obvykle běhá sama, téměř polovina pak při této aktivitě poslouchá hudbu. Svůj pravidelný běžecký trénink se vydá na závody zúročit více jak půl milionů Čechů, z nichž více jak jedna třetina využívá sportovních aplikací v chytrých telefonech.

Když Češi sportují, překvapivě k tomu nepotřebují společnost.  V první desítce oblíbených sportů byly totiž uvedeny pouze individuální sporty. Kolektivním aktivitám vládne fotbal, ten byl zmíněn až na 13. místě, za ním se umístil plážový (18. příčka) a klasický volejbal, nacházející se až na 20 místě.

Hlavní motivací, proč sportovat, je pro respondenty v produktivním věku, tedy mezi 16. až 65. rokem života, starost o zdraví a možnost odreagování se. Shodně zmínili i snahu zlepšit si fyzickou kondici a také radost z pohybu. To dokazuje i skutečnost, že téměř 1,5 milionu obyvatel ČR považuje aktivní sportování jako jednu ze svých nejoblíbenějších volnočasových aktivit.

Dalším velmi oblíbeným relaxem je pasivní sport. Snad nikoho příliš nepřekvapí, že lední hokej je nejsledovanějším sportem v ČR. Při významné sportovní události si ho nenechá ujít přes tři čtvrtiny lidí. Populární je také biatlon a tradičně fotbal. Veliký zásah má v případě světového formátu i sjezdové lyžování. Naprostá většina dotázaných sleduje sporty doma v televizi, necelá třetina pak navštěvuje i sportovní akce. Ač by se mohlo zdát, že stále více Čechů tráví svůj volný čas na golfovém greenu, 90 % respondentů vnímá tento sport jako drahý. Oproti roku 2015 ještě narostlo negativní vnímání golfu z hlediska cenové dostupnosti. Dle TZ

www.media-list.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Kampaň pro prodejce alkoholu: Člověče, nezlob se.

Ačkoliv se zdá, že konzumace alkoholu mladistvými dlouhodobě spíše klesá, problematika jeho dostupnosti se s nástupem letních dnů opět dostává do popředí. Nezanedbatelnou roli zde hrají maloobchodní prodejci, resp. jejich zaměstnanci na pokladnách. Pro ty je často složité rychle a správně vyhodnotit problematickou situaci a mohou prodat alkohol i mladším osmnácti let. Podle Českého svazu pivovarů by řešením měla být, spíše než udělování pokut či jiné státní restrikce, praktická pomoc lidem v první linii. Ve spolupráci s obchodními řetězci Kaufland, Makro, Tesco a COOP proto již sedmým rokem realizuje preventivní program „Člověče, nezlob se“. V rámci něj byly proškoleny již desítky tisíc pokladních.

Začátek letních prázdnin se každoročně nese ve znamení rostoucího zájmu mladistvých o nákup alkoholu. Přestože nejčastěji se k němu podle průzkumů dostávají v menších obchodech či večerkách, zkoušejí jej koupit i ve velkých obchodních řetězcích. To potvrzují nejnovější statistiky kontrol ČOI, podle nichž česká mládež do osmnácti let nemá problém nakoupit v supermarketu alkohol až v polovině případů.

V rámci programu Českého svazu pivovarů a sladoven byly za sedm let jeho fungování proškoleny již desítky tisíc pokladních. Kontrolními nákupy v prodejnách zapojených řetězců, bylo zjištěno, že po proškolení personálu poklesly případy prodeje alkoholu mladistvým až o 45 %.

Pozitivní zkušenost s programem hlásí i další obchodní řetězce. „Každý nově příchozí zaměstnanec i brigádník je pečlivě proškolen. Školíme zpravidla jednou za čtvrt roku formou prezentace či přímo na pokladně, ve skupinkách i jednotlivě,“ uvádí tisková mluvčí společnosti Kaufland.

V „Člověče, nezlob se!“ participuje vedle COOPu, Kauflandu a Tesca také Makro, které se zákaznicky zaměřuje na registrované podnikatele.  V nadcházejících letech chce Svaz pivovarů oslovit projektem i další partnery. „Chceme i nadále posilovat význam projektu a toho nejlépe dosáhneme skrze účast a podporu dalších řetězců.“

Více informací o preventivním projektu „Člověče, nezlob se!“ je k dispozici na www.do18ne.cz  Dle TZ

www.ceske-pivo.cz

www.cspas.cz

www.nativepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Znovu o klíšťatech.

 

Ačkoliv se veřejnost setkává s pojmy klíšťové encefalitidy a borreliózy relativně často, mnoho lidí nemá o klíšťové encefalitidě správné informace. Průzkum z minulého roku například ukázal, že každý druhý si chybně myslí, že je možné klíšťovou encefalitidu léčit antibiotiky (což není možné vzhledem k jejímu virovému původu). Přitom procento výskytu klíšťové encefalitidy je v ČR nejvyšší ze všech evropských zemí, na jejichž území se nakažená klíšťata vyskytují.

Podle doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity proč je počet nakažených v České republice nejvyšší v Evropě, je chybění očkování (tzv. revakcinace) po 3 až 5 letech. Už na první přeočkování z nich dorazí pouze čtvrtina naočkovaných. 3 nebo 5 let je relativně dlouhá doba, lidé na přeočkování zapomenou, někdo ani neví, že je přeočkování nutné, Zatímco při základním očkování jsou potřebné tři dávky, k přeočkování je nutná pouze jedna dávka vakcíny. Pro zopakování:

 1. Klíšťata se vyskytují na celém území naší republiky, včetně měst (parky, zahrady, dětská hřiště) i hor.  Ohrožen klíšťaty může proto být kdokoliv.
 2. Aktivita klíšťat se mění během dne. Vysoká je obvykle ráno, poté klesá a po poledni bývá (hlavně pokud je sucho) minimální. Opět pak může začít prudce stoupat se zvyšující se vlhkostí večer.
 3. Klíšťata neskáčou ze stromů. Jsou v trávě, na keřích cca do jednoho metru výšky.
 4. Klíšťata mají čtyři vývojová stadia (vajíčko, larva, nymfa, dospělé klíště). Na lidech sají krev larvy, nymfy i dospělé samice. Tmavě zbarvení samci krev nesají, ale přichycují se na hostitele, protože hledají samice.
 5. Klíště nemá oči. Místo napadení hledá pomocí tzv. Hallerova orgánu, který má na předních nohách. Ten umožňuje detekovat oxid uhličitý, který klíště vábí k přisátí.
 6. Klíšťata přenášejí lymesku borreliózou léčitelnou antibiotiky a klíšťovou encefalitidu, která je virového původu a antibiotika na ni nezabírají. Před klíšťovou encefalitidou je ale možné se chránit očkováním. Očkování je možné po celý rok. V období se zvýšeným rizikem přisátí klíšťat mohou odborníci využít tzv. zrychlené očkovací schéma, při němž se druhá dávka aplikuje již 14 dní po první. 14 dní po druhé dávce lze očekávat dostatečnou ochranu.
 7. Klíště se nerodí nakažené nemocemi, které přenáší. Zpravidla se ale nakazí již ve svém prvním vývojovém stadiu sáním krve infikovaných drobných polních a lesních hlodavců, v nichž virus dlouhodobě přežívá a rozmnožuje se.
 8. Čím déle je klíště přisáté, tím vyšší je riziko přenosu infekce. Klíště se také hůře odstraňuje. Proto je důležité odstranit klíště co nejdříve. Je vhodné ranku nejprve dezinfikovat. Poté klíště uchopit např. pinzetou, a vikláním a jemným kroucením ho povytahovat z ranky. Na klíště by se nemělo sahat prsty. Po odstranění klíštěte ranku opět vydezinfikovat. Pokud se klíště přetrhne, je nutno ranku i se zbytkem těla klíštěte vydezinfikovat a teprve potom se dál pokoušet odstranit zbytky těla klíštěte.

Dle TZ

www.focus-age.cz

Zdroj: medicina.cz

Bez předsudků o duševním zdraví s míčem.

 

Bez předsudků o duševním zdraví s míčem

V červenci proběhne mezinárodní fotbalový turnaj s účastí 22 týmů z 13 evropských zemí. Akci pořádá Fokus Praha (nezisková organizace, která už bezmála 30 let pomáhá lidem s duševním onemocněním) ve spolupráci s evropskými organizacemi E. A.S. I. a ENALMH ve dnech 15. až 20. července 2019 v Praze.  Záštitu převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Patronem této události je Vladimír Šmicer, vítěz Ligy Mistrů. Fotbalový turnaj proběhne ve sportovním areálu Pražačka. Současně ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů a projektem Čistá hlava se zahajuje celospolečenská diskuse o duševním zdraví. Takže EASI CUP 2019 …bez předsudků!!!  je sportovně osvětová událost nejen pro lidi s duševním onemocněním.

Hlavní manažer letošního ročníku projektu EASI CUP Jan Drobný upozorňuježe pro Fokus je to příležitost uspořádat mezinárodní akci s velkým rozsahem. První je propagace zdravého životního stylu a pohybu jako takového především pro lidi s duševním onemocněním, ale i pro všechny okolo. Pohybové aktivity, zvláště skupinové, mají velký sociální význam. Proto s fotbalovým turnajem půjde zároveň destigmatizační kampaň  „.bez předsudků!!!“, která chce oslovit širokou veřejnost.

Fotbal je společenský fenomén, stojí nad všemi společenskými bublinami. Je jedno, jestli je člověk vpravo, ve středu nebo vlevo, jestli je mu 10 nebo 70 let, zda je věřící nebo ateista, právník nebo sociální pracovník … Spojuje všechny fotbal. Fokus Praha je výborný v poskytování komplexních služeb, ale je pro něj důležité pracovat i s veřejností. Je nutné usilovat o to, aby se pojem duševní nemoci či zdraví stal součástí běžných společenských debat. Je důležité, aby lidé věděli, že existují místa, kde si mohou říci o pomoc, a aby na příklad za slovem schizofrenie nehledali nebezpečí.

Akce vyvrcholí společenským večerem v Pražské křižovatce, v kostele sv. Anny, 18. 7. 2019 od 19 hodin. Na tomto setkání proběhne vedle vyhlašování cen fotbalového turnaje EASI CUP 2019 i premiéra kampaňového videospotu, který vznikl ve spolupráci Fokusu Praha a České asociace fotbalových hráčů.

Smyslem akce je znovu upozornit na téma duševního zdraví. V ČR si ročně vezme život asi 1 500 lidí, což představuje čtyři ztracené životy denně. Některé studie udávají, že až u 90 % dokonaných sebevražd je možné identifikovat nějaké duševní onemocnění. Lidské příběhy končí takto tragicky i proto, že se lidé často bojí říct si o pomoc. V naší společnosti je totiž duševní onemocnění stále tabu. Předsudky společnosti a stigma lidí s duševním onemocněním stále přetrvávají. Přitom lidé se zkušeností s duševním onemocněním vnímají často stigmatizaci jako větší problém než samotnou nemoc.

„To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit evropskou síť, která má institucionální podobu a konkrétně se zaměřuje na propojení sportu a tělesné aktivity s duševním zdravím. Touto cestou může naše síť vyslat zprávu po celé Evropě a podpořit organizování podobných aktivit napříč Evropou,“ konstatuje Nikos Andropoulos, tajemník ENALMH, který EASI CUP 2019 přijede v červenci podpořit osobně.

Akce je podpořena Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Dle TZ

www.easicup2019.cz
www.fokus-praha.cz

Zdroj: medicina.cz

 

 

Projekt SRDCE V HLAVĚ

Srdce v hlavě – poněkud provokativním spojením se autoři snaží upozornit na několik základních skutečností, a to, že onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění, KVO) jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi i v dalších zemích západní civilizace. Ačkoliv nádorová onemocnění v myslích většiny populace jsou největší metlou, jejich výskyt je nižší než výskyt KVO.

K tomu dopomáhá rovněž mylná představa o kvalitě života s KVO a s nádorem. Život s nehybnou polovinou těla, nesrozumitelnou řečí a plnou závislostí na pomoci druhých není rozhodně příliš optimistický. Podobně těžká dušnost po několika krocích dokáže životu vzít zcela radost ze života.

Mnoho nádorových onemocnění je velmi dobře léčitelných a pacienti mají před sebou někdy desítky let života. Naopak představa „příjemného odchodu ze života – totiž že v devadesáti se dostaví infarkt, nejlépe ve spánku, je někdy lichá. Pacient s KVO tráví totiž roky v zařízeních sociální a dlouhodobé léčebné péče.

Rizikové faktory – hypercholesterolémie a další poruchy metabolizmu tuků, hypertenze, kouření a mnohé další (diabetes, obezita, tzv. metabolický syndrom…) umíme ovlivnit a snížit tím výskyt i úmrtnost na KVO, právě tak, jako změnou životního stylu (dieta, pohyb, omezení kouření nebo jeho vynechání). Například účinné léky k omezení kouření jsou dostupné, účinné, bezpečné, dobře tolerované a jejich efekt byl prokázán u statisícových souborů nemocných v klinických studiích (nevěřme „radě souseda“ nebo neověřené informaci na internetu!)

To všechno víme, a přesto je kontrola rizikových faktorů nedostatečná, někdy je možno dokonce konstatovat, že je špatná!!! Jsme sice světovými premianty v intervenční léčbě infarktu myokardu, nedokážeme však léčit riziko, předcházet výskytu KVO, ani léčit optimálně nemocné po KV příhodě

Vzhledem k tomu, že rizikové faktory nebolí – na ně málo myslíme! Proto bychom měli mít „Srdce v hlavě“, myslet na to, zda známe svá rizika a zda děláme dost pro to, abychom je snížili.

Současná medicína má nejmodernější technologie a léky. Důležitá však je skutečnost, že dostupné „standardní“ velmi účinné léky pacienti neužívají. Při tom účinný je jenom lék, který je užíván.  Mnoho nemocných léky neužívá správně, snižuje si dávky a léky dokonce vysazuje. Špatná adherence (vztah pacienta k léčbě i k lékaři) je potom příčinou zbytečných úmrtí či jiných projevů KVO! Je přitom známo, jak vyplynulo ze závěrů některých studií, že léky na hypertenzi užívalo správně jen 1/3 nemocných, 1/3 užívala léky někdy a nějak, a 1/3 dokonce nikdy. Až 50 % nemocných, kteří měli v USA nasazené statiny (léky na snížení cholesterolu a tím snižující KV morbiditu i mortalitu), vysadilo je do 2 let.

Důležité je proto, aby lékař byl přesvědčen o účelnosti naordinované léčby a aby dokázal o správnosti, významu a nutnosti léčby poučit a získat pro ni také pacienta. Při každé kontrole je také nutno se ptát, zda nemocný léky pravidelně užívá. Je možno také předepsat pacientovi tzv. fixní kombinaci léků (několik léků ze dvou i tří účinných látek v jedné tabletě!), čímž se může zlepšit pacientova adherence.

Nejdůležitější však je, znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, nezapomínat (natož si vymýšlet vlastní „lékové prázdniny“) prostě myslet na své srdce. Mít totiž opravdu péči o srdce v hlavě!

Projekt byl představen na TK v červnu 2019 v Praze.

Dle TZ prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM, předsedy České internistické společnosti, vedoucího Centra preventivní kardiologie VFN v Praze.

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

Vláda schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Na svém včerejším jednání schválila vláda návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. „Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, včetně legislativně technických, které ve svém důsledku přispějí k odstranění aplikačních problémů zákona v každodenní praxi – zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nařízení EU, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, a dále pak poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a dále pak pro MZ některé nové kompetence.

Novelu doplňují některé požadavky vyplývající z aplikační praxe. U přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví (např. vznik tzv. cerkáriové dermatitidy). Tyto organismy doposud předmětem zákonné úpravy nebyly, takže hygienici nemohli jejich výskyt monitorovat a veřejnost před nimi případně varovat. Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci.

Na poli ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Pro prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti 3 let, dochází ke zjednodušení legislativních požadavků na tyto výrobky.

Zdroj: mzcr.cz

České děti přibírají. Pětina z nich má problém s hmotností.

Část českých školáků má problém se svou hmotností. Více než pětina populace dětí ve věku 11–15 let má buď nadváhu, nebo je obézní. Meziroční srovnání navíc ukazuje, že počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Sice pomalu, ale jistě. Pozitivní jsou naopak zjištění o stravovacích návycích. Dospívající jedí více ovoce i zeleniny a stále méně sladkostí. Vyplývá to z aktuálních dat olomouckých vědců, kteří se dlouhodobě zabývají životním stylem dospívajících. Ministerstvo zdravotnictví podporuje zdravý životní styl prostřednictvím programů Zdraví 2020, Škola podporující zdraví a Zdravá školní jídelna.

Je velmi pozitivní, že se zlepšují stravovací návyky dětí. Co se týče hmotnosti, výsledky stále nejsou ideální. Českým dětem chybí každodenní pohybová aktivita, což je klíčový aspekt zdravého životního stylu. Děti, i ty mladší pěti let, tráví velké množství času u televizních obrazovek, počítačů, mobilních telefonů nebo tabletů. Nedostatek pohybu způsobuje vážné zdravotní komplikace. Prevence musí začít již v raném věku, aby byla přínosná po celý život,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Se svou hmotností se pere více než pětina populace českých dětí ve věku 11–15 let. 15 % má nadváhu a 6 % dospívajících je obézních. Problémy s vyšší hmotností mají častěji chlapci než dívky – jak v případě nadváhy, tak obezity. Důležité je sledovat nejen aktuální situaci, ale především vývoj v čase – a ten je bohužel negativní. Zdůraznil bych zvýšený výskyt obezity u patnáctiletých chlapců a nárůst počtu dívek s nadváhou ve věku 13 i 15 let,“ řekl Michal Kalman, vedoucí výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci.

Snažíme se podporovat pohybové aktivity v různých oblastech lidského života. Pracujeme na strategii Zdraví 2020, která obsahuje akční plán zaměřený na zvýšení úrovně pohybové aktivity a snížení sedavého chování. Obsahuje osm strategických oblastí zaměřených na různé oblasti lidského života, v rámci kterých je na zvýšení úrovně pohybové aktivity potřeba pracovat. Tento plán se zaměřuje nejen na dětskou populaci, ale na populaci celkově,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Obezita a nadměrná tělesná hmotnost jsou běžným problémem moderní doby. Je to také velmi složitý problém a odpověď na něj by měla zahrnovat intervence v mnoha oblastech, včetně zdravé stravy, zvýšené fyzické aktivity, aktivní dopravy (chůze a cyklistika), vzdělávání rodičů a dětí, regulace stravy a velikosti porce,“ doplnil vedoucí kanceláře WHO v ČR Srdan Matić.

Na problém obezity u dětí myslí také letošní dohoda praktických lékařů a zdravotních pojišťoven o úhradách pro příští rok. Obsahuje nový výkon časného záchytu a sledování pacientů s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Nadváha, obezita a sebehodnocení

Olomoučtí výzkumníci se zaměřili také na tzv. body image – zajímalo je, jak svou hmotnost děti vnímají. Zjistili, že 29 % dívek s nadváhou či obezitou si tento fakt nepřipouští. U chlapců s nadměrnou hmotností jde dokonce o 41 %. Naopak pětina dívek se považuje za tlusté, přestože je jejich hmotnost v normě. „Víme také, že negativně hodnotí vlastní hmotnost skoro třetina třináctiletých a patnáctiletých děvčat. Předpokládáme, že velký vliv zde hraje věkové období, citlivé na sebehodnocení, v kombinaci se všudypřítomným společenským tlakem na štíhlou postavu,“ uvedl Michal Kalman.

Tlustý Hradec, tenká Praha a pět procent s podváhou

Co se týká nadměrné hmotnosti, všímali si výzkumníci z Olomouce také regionálních rozdílů. Z nich plyne, že nejmenší problémy s nadváhou a obezitou mají děti v Praze, největší pak na severu Čech. Nejvíce obézních dětí je však v Královéhradeckém kraji. „Ale ve výzkumu jsme zaměřili pozornost i na druhý pól. Zjistili jsme, že pět procent dospívajících má podváhu. Když tedy ke dvaceti procentům s vyšší hmotností přidáme pět s podváhou, vychází nám, že čtvrtina dětské populace čelí nějaké abnormalitě týkající se vlastní hmotnosti,“ upozornil Michal Kalman.

Víc ovoce a zeleniny. Méně sladkostí

Zlepšují se naopak stravovací návyky české mládeže. Děti stále častěji sáhnou po ovoci a zelenině. Dokonce znatelně víc, než je v Evropě a ve světě běžné. Bezmála polovina českých dětí ve sledovaném věku 11–15 let sní denně alespoň jeden kus ovoce. V případě zeleniny se to týká 37 % z nich. Dospívající také ve srovnání s minulými lety konzumují méně sladkostí. „Potěšilo nás, že u třináctiletých a patnáctiletých jsme zaznamenali skoro třetinový pokles každodenní konzumace sladkostí oproti datům z roku 2010,“ všiml si Kalman. Třetina dětí pak pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně.

Důležité jsou z výživového hlediska také zjištění týkající se prvního jídla dne. V roce 2018 snídalo každý školní den 49 % školáků ve věku 11–15 let. Možná trochu překvapivě snídaní startuje den více chlapců než dívek. Už méně překvapivé je, že se zvyšujícím se věkem tenhle zvyk oslabuje – zatímco u jedenáctiletých se týká 57 %, v patnácti snídá už jen 42 %. „Zajímavé je, že existuje poměrně velká skupina dětí, je jich asi šestina, které nesnídají ve všední den. Přitom ale o víkendu snídani do svého denního plánu pravidelně řadí. Je to tím, že v sobotu a v neděli mají na vše víc času? A snídalo by víc českých dětí od pondělí do pátku, kdyby jim škola začínala později?“ uvažoval Kalman.

Škola podporující zdraví a Zdravá školní jídelna

S cílem budovat mezi českými dětmi zdravé návyky realizuje Státní zdravotní ústav patřící pod Ministerstvo zdravotnictví program Škola podporující zdraví, dříve Zdravá škola, probíhající pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Program je zaměřen na všechny aspekty zdraví, na zdraví fyzické, psychické i sociální a je určen pro školy mateřské, základní a střední. „Jedná se o dlouhodobý a ověřený program Světové zdravotnické organizace, který se realizuje ve školách po celém světě. Poskytuje komplexní základ pro podporu zdraví a všeobecnou primární prevenci rizikového chování ve škole a pomáhá nastavit prostředí tak, aby podporovalo zdraví,“ uvedla náměstkyně Alena Šteflová. Škola podporující zdraví je definována jako škola, která realizuje strukturovaný a systematický plán pro zdraví, pohodu a rozvoj sociálního kapitálu všech žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků. V současné době je do něj zapojeno téměř 300 škol.

Příkladem dobré praxe je Základní škola Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10. V síti škol podporujících zdraví je zařazena od roku 2009. Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. „Naše škola je otevřena všem žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Motto našeho vzdělávacího programu zní: Se sportem za vzděláním. V učebním plánu máme více hodin tělocviku. Máme také předmět zdravotní výchovy, protože problém obezity nespočívá jen v nedostatku pohybu a špatném stravování, ale je to problém postojů dětí. Děti potřebují informace, aby si uměly například spočítat své BMI a porozumět informacím na etiketách potravin. Vzdělávací program je u nás stejný pro všechny, takže se v jedné třídě setkávají jak vrcholoví a rekreační sportovci, tak ti, kteří se jen na sport dívají v televizi. Sdílet postoje k pohybu je také nesmírně důležité,“ popsala ředitelka ZŠ Eden Jana Churáčková.

Dalším projektem, který se snaží změnit stravovací návyky dětí a budovat u nich principy zdravotního životního stylu, je Zdravá školní jídelna, také z dílny Státního zdravotního ústavu. Od roku 2014 se zaměřuje na kvalitu podávané stravy v rámci systému školního stravování. Projekt je postaven na třech základních pilířích: vzdělaný personál školní jídelny, edukovaný a informovaný strávník a motivující pedagogický sbor a vedení školy. „Do projektu se již zapojilo 228 školních jídelen. Probíhá prostřednictvím lektorů, kteří komunikují se školní jídelnou a metodicky ji vedou,“ vysvětlila náměstkyně Šteflová.

HBSC studie (Health Behaviour in School-aged Children), realizovaná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO), se zabývá životním stylem mladé generace komplexně. Do aktuálního výzkumu HBSC se zapojilo 230 škol a své odpovědi poskytlo více než 13 tisíc dětí. Vybraná data včetně infografiky je možné si projít nebo stáhnout díky nové webové prezentaci www.zdravagenerace.cz.

Zdroj: mzcr.cz

Vedení Nemocnice České Budějovice představilo balík motivačních nástrojů.

Nemocnice České Budějovice a.s.

Dlouhodobě udržitelný a transparentně definovaný počet vlídných zaměstnanců z pohledu vyváženosti kvality a bezpečí poskytované péče na straně jedné a ekonomických možností na straně druhé. Rozdělení přesčasové práce zohledňující individuální možnosti jednotlivých zaměstnanců. Podpora systematického vzdělávání a předávání erudice. To jsou hlavní cíle personální politiky Nemocnice České Budějovice, a.s. Balík motivačních nástrojů prezentoval Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice.

Náborový příspěvek ve výši až 350 000 Kč pro lékaře, 100 000 Kč pro všeobecné sestry a 50 000 Kč pro sanitáře, taková jsou hlavní lákadla pro nové zaměstnance vybraných oddělení. „Myslíme i na studenty určených studijních programů a oborů vysokých škol (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent) a vyšších odborných škol (diplomovaná všeobecná sestra). Studenti posledních ročníků těchto oborů mohou získat stipendium ve výši 5 000 Kč měsíčně,“ vyjmenovává Michal Šnorek.

Popsaný balík motivačních nástrojů je určen pro nové zaměstnance. Ti ve zdravotnictví najdou jistotu stabilního uplatnění. „Budeme však také cíleně a individuálně podporovat naše stávající lékaře ve vyšším věku, kteří stále odvádějí dobrou práci a předávají své zkušenosti mladým kolegům. Se zástupci odborů vedeme dialog o věkové kategorii zaměstnanců nad 40 let, zejména u nelékařských profesí,“ informuje Michal Šnorek.

Bližší informace o motivačních programech jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemcb.cz v sekci Vzdělání a kariéra.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

 

1 2 3 4 94