Výzkum názorů dvacetiletých

Spotřeba vody, hrozba jejího nedostatku v České republice a ve světě, digitalizace a vědecká řešení pro zdraví anebo rostoucí trend potřeby péče o starší členy rodiny jsou hlavními dotazy veřejného průzkumu společnosti Bayer mezi mladými lidmi v České republice.

Mladí lidé v České republice vnímají nedostatek vody jako závažný problém, uvědomují si ho, ale považují jej spíše za globální než domácí téma (87 % celosvětově, 66 % v České republice). Každý pátý se domnívá, že nedostatek vody v České republice se může stát realitou v blízké budoucnosti, polovina si myslí, že může nastat v dlouhodobém horizontu. Pokud jde o svět, dvacetiletí deklarují, že problémy s vodou nastanou v brzké době. Kromě obav ale mladí lidé současně přicházejí s opatřeními, jak celosvětový trend zlepšit – nejčastěji jde o omezení tekoucí vody v koupelnách nebo praní prádla.

Odpovědnost za nebezpečí spojená s nedostatkem vody přičítají mladí Češi především sami sobě a ostatním členům společnosti (59 %). Relativně často odpovědnost připisují průmyslu (34 %), těžebnímu průmyslu (29 %) a velkým korporacím (26 %). Více než třetina mladých Čechů přiznává, že neví, kolik vody je potřeba například na údržbu běžného firemního serveru (37 %) nebo na vytěžení tuny uhlí (34 %). Zajímavé je, že podle průzkumu jsou politici za tento nedostatek zodpovědní podle pouhých 19 % dvacetiletých. Na stranu druhou si ale celých 44 % z nich si myslí, že by to měli být právě politici, kdo by měl nedostatek řešit.

Velký problém s vodou vnímají mladí v zemědělském sektoru. Podle nich by měly tento stav řešit systémy na zadržování vody i v případě zmenšení obdělávaných ploch. Dále dvacetiletí doporučují pěstování rostlin, které se osvědčují v době nedostatku vody, nové pěstitelské technologie a zavlažovací systémy. Digitální technologie pro sledování vlhkosti na polích uvádí každý třetí mladý Čech (32 %). 60 % mladých Čechů souhlasí s tím, aby zemědělci při nedostatku vody zavlažovali pole. Pouze třetina (34 %) se do jisté míry domnívá, že to nemůže být správné. 41 % respondentů se domnívá, že zemědělci nyní volí řešení, která zadržují a uchovávají vodu. Každý třetí dvacátník si myslí, že zemědělci už používají nové odrůdy rostlin odolné vůči suchu nebo takové, které potřebují méně vody.  Dvě třetiny mladých Čechů je toho názoru, že by tuzemští zemědělci v případě skutečného nedostatku vody dali přednost zavlažování a vyšším výnosům před smířením se s podmínkami a setrváním u nižších výnosů.

Pokud jde o názory na mytí auta při nedostatku vody – 83 % dvacetiletých nějakým způsobem mytí odsuzuje. Pokud jde o jiné kapitoly výzkumu, téměř všichni zaznamenali zvýšení cen potravin (90 %) a tepla (83 %). Snížení hladiny vody v řekách, kanálech a potocích zaznamenalo 80 % dvacátníků. Další příznaky chřadnutí a vysušování jsou jim také docela dobře známy (56–67 % se s některými setkalo). Seznam uzavírá nedostatek balené vody v obchodech.

Druhá část výzkumu směřovala na digitalizaci zdravotnictví a péči o vlastní zdraví. Podle průzkumu je mezi českými dvacetiletými jednoznačná preference osobního setkání s lékařem (69 %). Je ale současně zajímavé, že Češi jsou zároveň ochotni přijmout radu na dálku v jednoduchých situacích, jako je vystavení receptu nebo základní zdravotní doporučení. Opravdu malé procento respondentů výslovně akceptuje online schůzky (4 %) a telekonzultace (4 %).

Více než dvě třetiny (69 %) dvacetiletých si do svého telefonu nainstalovaly aplikace týkající se zdraví, cvičení, stravy nebo měření kalorií. Ženy si výrazně častěji instalují aplikace související se sportovní aktivitou, zatímco muži s fyzickým zdravím. Zajímavé je, že ve skupině mladších dvacetiletých v České republice jsou výrazně vyšší aplikace týkající se duševního zdraví. Více než polovina (53 %) respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi.

Mezi aplikacemi do telefonů, jsou na prvních třech místech počítání kroků, počítání kalorií a kalkulačka spálených kalorií. Obecně nejoblíbenějšími oblastmi (30 % a více) jsou chůze/běhání a zpracování jídla/kalorií. Nejméně častá jsou měření ovzduší (znečištění, alergeny). Polovina oslovených informuje o online záznamech získaných z mobilních aplikací svého lékaře. Podle dvacetiletých budou preferovány především služby spojené s předepisováním léků (e-recepty 49 % a kódy 46 %).

Až dvě třetiny dvacetiletých Čechů se starají o zdraví starších lidí v rodině. Mezi nimi mírně převažují ti, kteří vědí, že jejich svěřenci používají nějaký měřicí zdravotnický přístroj. Znalost o tom deklaruje 53 % pečujících respondentů. Více než polovina respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi. Odůvodňují to potřebou připomínat chování podporující zdraví a motivovat starší lidi k fyzické aktivitě. Přibližně každý třetí Čech ve věku 20 let si myslí, že starší lidé mohou mít z aplikací prospěch, pokud jde o obecné připomenutí, že mají udělat něco, co souvisí se zdravím (vzít si léky, pohybovat se, pít). Téměř stejně populární (30 %) je mezi mladými přesvědčení, že starší lidé mohou díky aplikacím sledovat také změny ve výkonnosti.

Online dotazníkové šetření pro společnost Bayer realizovala výzkumná agentura Kantar. Výzkum byl realizován na vzorku 500 osob ve věkové skupině 20–30 let napříč celou Českou republikou, a je reprezentativní z hlediska genderu, vzdělání, zaměstnání, lokality, ale i zapojení v agrární oblasti. Dle TZ

www.mslgroup.com

Zdroj: medicina.cz

Česká republika nadále zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy i světa

 

Ve čtvrtek 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Státní zdravotní ústav k tomuto datu pravidelně zveřejňuje nejnovější statistiky týkající se HIV/AIDS v ČR. Můžeme konstatovat, že i v roce 2022 Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí. Situaci letos výrazně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Dobrou zprávou je, že n aprostá většina  z infikovaných uprchlíků ví o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o pokračování léčby. Infekčnost člověka je totiž při řádné léčbě minimální a přenos infekce na další jedince je u léčeného nepravděpodobný.


„Od roku 2019 do roku 2021 průměrně v České republice přibylo 235 nových případů HIV. Kumulativně pak bylo za období 1. 10. 1985 do 31. 10. 2022 zaznamenáno celkem 4323 případů. Letos statistiky významně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Proto jsme, z důvodu jasnějšího hodnocení vlivu migrace, data o HIV pozitivních uprchlících evidovali a analyzovali odděleně od běžně zpracovávaných dat občanů ČR a rezidentů, tedy cizinců  s dlouhodobým pobytem v Česku,“ vysvětluje RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.

 

 

Data o výskytu HIV v roce 2022 u občanů ČR a rezidentů

V prvních deseti měsících roku 2022 bylo celkem nově zaznamenáno 249 případů u občanů ČR a rezidentů.  Mezi nimi je 201 mužů a 48 žen. Průměrný věk nově zjištěných případů byl 38,2 roku, s věkovým rozpětím od 18 do 70 let. Při zjištění HIV infekce bylo 173 (69,5 %) infikovaných v asymptomatickém stadiu a 21 (8,4 %) ve stadiu akutní infekce. Pozdní záchyty představuje 18 (7,2 %) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 37 (14,9 %) s onemocněním AIDS.

 

Nejvíce nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (32,9 %) a dále s odstupem v Jihomoravském (10,8 %) a Středočeském (8,8 %) kraji. Z 249 nových případů HIV infekce v roce 2022 bylo 139 rezidentů, neboli cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku (55,8 %). Pocházejí z Ukrajiny (89), Slovenska (8), Ruska (8), Moldavska (4), Polska (4) a dalších 22 zemí. Podíl rezidentů dlouhodobě narůstá a letos poprvé přesáhl hranici 50 %. Počet rezidentů je oproti loňskému počtu za stejné období o 61 vyšší. „Nárůst zejména souvisí s vyššími počty nově evidovaných Ukrajinců, kteří žili v ČR a nemají tudíž status uprchlíka. Dvě třetiny z nich věděly o své HIV pozitivitě, léčbu dosud získávaly na Ukrajině a kvůli válečné situaci požádaly o zajištění kontinuity léčby HIV infekce v ČR,“ vysvětluje RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky SZÚ.

 

V ČR stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou (83,1 % případů v deseti měsících roku 2022), přitom 130 (52,2 %) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži a (z nich 3 byli také injekčními uživateli drog). K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 30,9 % nových případů,  a to u 43 mužů a 34 žen. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR, na rozdíl od přenosu sexuálního, i nadále nízký, v roce 2021 byl zaznamenán u 8 osob (3,2 %).

 

V roce 2022 bylo dále nově zjištěno 41 případů onemocnění AIDS (20 u občanů ČR, 21 u residentů) a většinou (90,2 %) šlo o pozdní záchyty, kdy byla infekce HIV prokázána až ve stadiu AIDS. Zaznamenali jsme 10 úmrtí pacientů ve stadiu AIDS, a to v průměrném věku 57 let, a dále 4 úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny. Těm bylo průměrně 45 let.

 

„Je velmi dobrou zprávou, že u pacientů, kteří jsou v péči HIV center, v posledních pěti letech významně narůstal podíl těch, kteří jsou léčeni, a loni už přesáhl 97 %. Stále ale trvá nepříznivá situace vysokého výskytu dalších sledovaných sexuálně přenosných infekcí u HIV pozitivních. V roce 2021 bylo u nich nově zjištěno 140 případů syfilis, 94 případů kapavky a 11 případů lymfogranuloma venereum. V naprosté většině se tyto další infekce vyskytly u mužů majících sex s muži,“ popisuje situaci MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných infekcí.

 

U syfilis zcela převažuje časná infekce (92,9 %), která je z hlediska rizika přenosu na další sexuální partnery nejnebezpečnější. U 50,7 % případů syfilis a 63,8 % případů kapavky se jedná o reinfekci, což představuje výrazně vyšší výskyt reinfekcí než v populaci HIV negativních osob, v níž podíl reinfekcí dosáhl 10,8 %.

 

Data o výskytu HIV v roce 2022 u uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku vojenského konfliktu do konce října 2022 přišlo do ČR podle údajů Ministerstva vnitra celkem 422125 uprchlíků, z toho 23,6 % mužůnad 15 let, 50,0 % žennad 15 let a 26,4 % dětí do 15 let. Za stejné období bylo evidováno 537 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (166 mužů, 353 žen a 18 dětí do 15 let), přičemž přes 70 % z nich se přihlásilo do péče v období od března do června.

 

„Je důležité zdůraznit, že naprostá většina z těchto uprchlíků (cca 92 %) věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o zajištění kontinuity léčby HIV infekce. Antiretrovirová léčba hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný. Díky spolupráci kontaktních center pro lidi prchající před válkou na Ukrajině, která pomohla informovat příchozí o bezplatných možnostech testování a léčby a také díky osvětovým materiálům připraveným v mateřštině příchozích, se dařilo a daří situaci velice dobře zvládat a tím minimalizovat rizika přenosu infekce,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

Rizikem samozřejmě mohou být lidé, kteří nevědí o své HIV pozitivitě, nebo vědí, ale neléčí se. Takové osoby jsou jak mezi občany ČR, tak mezi rezidenty. Na základě matematického modelu se jejich počet zhruba odhaduje na zhruba 600. I na tyto lidi cílit preventivní aktivity, k nimž například patří právě uzavřený Evropský týden testování, v rámci kterého mohli lidé zcela anonymně a zdarma přijít na testy na HIV a žloutenky. „Dosud nemáme uzavřené statistiky celkového počtu těch, kteří akce využili, ale za Státní zdravotní ústav už můžeme říci, že letos byl zájem lidí o vyšetření za poslední roky rekordní,“shrnuje MUDr. Anna Kubátová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR.

 

Kumulativní data od roku 1985 – občané ČR a rezidenti

Co se týká celkových čísel, od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1. 10. 1985 do 31. 10. 2022, bylo v ČR celkově zjištěno 4323 případů HIV pozitivity u občanů Česka (3070) a rezidentů (1253), z toho bylo 3696 (85,5 %) mužů a 627 (14,5 %) žen. U 816 z nich (664 mužů, 152 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Ze 4323 pacientů již zemřelo 556 (12,9 %), přičemž 366 úmrtí bylo ve stadiu AIDS (44,9 % ze všech nemocných s AIDS) a 190 z jiné příčiny.

 

Odkazy na údaje o výskytu a šíření HIV/AIDS a kontakty na odborníky

Údaje o České republice jsou měsíčně aktualizovány, průběžně doplňovány a zveřejňovány na stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze, kde jsou k dispozici i souhrnné roční zprávy (http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr).

Zprávy o surveillance HIV/AIDS v Evropě lze nalézt na stránkách ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-zhiv-infection-and-aidssurveillance-and-disease-data/annual-hivaids-surveillance-reports).

Přílohou této tiskové zprávy jsou kompletní statistiky v PDF a odkaz na videoprezentaci s detailním výkladem RNDr. Vratislava Němečka, CSc. k nejnovějším zjištěním: https://youtu.be/nuNzjnkuK_c

V případě zájmu o rozhovory na dané téma jsou Vám k dispozici odborníci SZÚ. Kontaktovat je můžete přes tiskovou mluvčí, případně psát i přímo na uvedené e-maily.

 

Kontakty:

RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav

Kontakt:  (vratislav.nemecek@szu.cz)vratislav.nemecek@szu.cz

RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav

Kontakt:  (marek.maly@szu.cz)marek.maly@szu.cz

MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných infekcí, Státní zdravotní ústav

Kontakt:  (hana.zakoucka@szu.cz)hana.zakoucka@szu.cz

MUDr. Anna Kubátová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR, Státní zdravotní ústav

Kontakt: anna.kubatova@szu.cz

 

 

Tisk_ZPR_2022_HIV_finfin.pdf Tisk_ZPR_2022_HIV

Zdroj: szu.cz

Kvalita života Čechů se zhoršuje, chybí jim přiměřený pohyb a vyvážená strava

 

  • Nezdravý životní styl a nedostatek pohybu snižuje kvalitu života a zvyšuje náklady na zdravotní péči
  • Jako řešení se nabízí kombinace aktivního životního stylu, vhodné výživy a obecně motivace k pohybu
  • Investice do zdraví se vyplatí i z ekonomického pohledu – pomohou s nárůstem HDP a posílí a zkvalitní pracovní trh, stejně tak umožní pozdější odchod do důchodu
  • Česká vláda se musí intenzivně zabývat zdravím obyvatel jako komplexním problémem ve spolupráci se soukromým i s neziskovým sektorem
Praha 22. listopadu 2022 – Podpora zdravého stravování, dostatku pohybu a aktivního životního stylu obyvatel prodlouží dobu kvalitního života a přinese významné úspory celému zdravotnickému systému. Aby se tato snaha stala úspěšnou, musí se na ní podílet co nejširší spektrum tuzemských institucí a organizací. Toto téma se stává v době hospodářských problémů o to akutnějším. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu, uspořádaného v Poslanecké sněmovně PČR na téma „Role pohybu a specificky chůze z hlediska prevence zdraví obyvatelstva aneb Pojďme to rozchodit“.

„Vláda se v programovém prohlášení zavázala k podpoře zdravého životního stylu a já si beru za svůj osobní úkol, aby bylo toto prohlášení opravdu plněno,“ informoval poslanec Tom Philipp, jenž je zároveň místopředsedou Výboru pro zdravotnictví, a doplnil: „Na zdraví není nárok. Za své zdraví je odpovědný každý sám. Dnes jsme se shodli i na několika základních doporučeních pro veřejnost. 1) Děti i dospělí by měli do práce a do školy chodit alespoň kousek pěšky, pokud možno svižným krokem. 2) Dělejte ,pohybové svačinky‘ v práci nebo ve škole. 3) O víkendu se vydejte do přírody po turistických značkách.“

„Abychom v životě obstáli, potřebujeme dobře číst, psát a počítat. Ale také potřebujeme mít dobrou tělesnou a duševní kondici, která nám pomáhá překonávat překážky. Není to však jen úkolem školní tělesné výchovy, ale jde i o průřezové dovednosti, které lze uplatnit v řadě jiných předmětů, ale také při neformálních aktivitách,“ uvedl Jan Mareš, náměstek sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Preventivní programy musí zahrnovat jak motivaci k pohybu široké populace včetně dětí, tak oblast vhodné výživy a aktivního životního stylu i s ohledem na psychologické aspekty. Investice do zdraví populace se vyplatí i z ekonomického pohledu. Podle dat McKinsey Global Institute připadají v České republice téměř dvě třetiny ztracených let života kvůli špatnému zdraví na populaci v produktivním věku, což má za následek ztrátu hospodářského výkonu ve výši stovek miliard korun.

„Pohyb je efektivní a levný nástroj k prodloužení roků života dožitých ve zdraví a ke snížení makroekonomických ztrát z nemocí. Více než polovina českých žen a přes dvě třetiny mužů trpí nadváhou nebo obezitou. Jen ekonomický dopad těchto zdravotních problémů je odhadován na zhruba 150 miliard Kč ročně. Kouření, alkohol a nedostatek pohybu je vražedná trojkombinace, která negativně ovlivňuje zdravotní stav českých mužů i žen a zkracuje dobu dožití. Právě pohyb je spolu se správnou výživou a s životním stylem důležitým faktorem, jak každý z nás může ovlivnit své zdraví na dlouho dopředu. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku vážných onemocnění a předčasného úmrtí až o třetinu,“ vysvětlila Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

„Zdraví obyvatel musí mít česká vláda jako svoji absolutní prioritu. Každá koruna investovaná do lepšího zdraví se nám vrátí skoro dvojnásobně. Pouhé prohlášení a informační kampaně v tomto případě nestačí. Co nejaktivnější roli v oblasti zdravotní prevence, včetně výživy a pohybu, by mělo hrát ministerstvo zdravotnictví. Zdraví obyvatel musí podporovat i další subjekty, bez spolupráce soukromého a neziskového sektoru se tento komplexní problém rozhodně nevyřeší,“ zdůraznil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Až 72 % příležitostí ke zlepšení zdravotního stavu spočívá ve známých intervencích zaměřených na prevenci a změnu životosprávy. Podle odhadů by narostl tuzemský hrubý domácí produkt v důsledku zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva do roku 2040 o 0,7 %, což odpovídá 840 miliardám Kč. Nejvýznamněji by přispěla větší účast populace na pracovním trhu.

„Přínosy pohybové aktivity jsou z medicínského hlediska jednoznačně pozitivní, ať už se jedná o oblast neurologickou, endokrinologickou, onkologickou, kardiovaskulární nebo muskuloskeletální. Kombinovaným nízkorizikovým životním stylem, kam se řadí třeba přiměřená hmotnost, pohybová aktivita, nekouření, alkohol s mírou a zdravá strava, lze předejít až čtyřem z pěti infarktů myokardu, především u mužů,“ sdělil Vladimír Tuka, kardiolog z Centra zátěžové kardiologie, který působí rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na 2. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Už pár minut pohybu denně, taková pravidelná ,pohybová svačinka‘, se pozitivně projeví. Optimální pro dospělé je tak 20 až 25 minut pohybu denně,“ dodal.

Negativní dopad koronavirové epidemie a lockdownů, stejně jako současného růstu cen energií a vysoké inflace na fyzické i duševní zdraví obyvatel zmínil Ladislav Macka, místopředseda Klubu českých turistů. „Pěší turistika se jeví jako vhodná a levná forma aktivního a zdravého pohybu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici. Má nezpochybnitelný vliv na fyzickou i psychickou kondici člověka a k tomu také na posilování sociálních vazeb. Určitě je vhodné zmínit poznávání přírody v kombinaci s národní historií a lidovou tradicí,“ informoval L. Macka.

Podle něj 400 odborů Klubu českých turistů pořádá přes 8000 turistických akcí ročně. Odbory mají také oddíly mládeže, které se věnují turistice této věkové skupiny a táboření. Ladislav Macka představil rovněž nový projekt Klubu českých turistů nazvaný „Pěšky pro zdraví“, jehož cílem je nabídnout bezpečné a atraktivní turistické trasy.

Ke stažení

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Novorozenecký screening – včasná diagnóza

 

Včasná diagnostika a léčba znamená u řady vzácných onemocnění šanci na normální život dítěte i jeho rodiny. Od ledna 2022 se v rámci pilotního programu novorozeneckého screeningu nově vyšetřuje i spinální svalová atrofie (SMA) a těžká kombinovaná imunodeficience (SCID). Díky tomu se od začátku roku podařilo včas odhalit už šest případů SMA. Počet vyšetřených novorozenců na SMA/SCID se od ledna 2022 pohybuje okolo 90 %, což je pod průměrem dalších vyšetřovaných nemocí. Dle odborníků je ale škoda, že ne všichni rodiče této možnosti využívají. Obě onemocnění způsobují nevratné postižení, kterému lze ranou diagnostikou a vhodnou léčbou zabránit. V letech 2010–2021 bylo pomocí novorozeneckého screeningu odhaleno 1 230 vzácných onemocnění z 1 337 181 živě narozených dětí. Díky tomu jim byla poskytnuta péče a léčba dříve, než nemoc propukla.

„Většina dětí s genetickou vlohou pro SMA se po narození jeví jako zdravá, onemocnění se projeví nejčastěji s odstupem měsíců. V době, kdy lékaři onemocnění objeví, je již léčba limitována, protože jsou příznaky důsledkem nevratných změn svalů. Z toho důvodu je novorozenecký screening tak přelomový, umožní totiž objevení vloh pro SMA ještě před rozvojem klinických obtíží, kdy léčba téměř zabrání rozvoji nemoci,“ říká doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., dětská neuroložka působící na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

Doposud se díky novorozeneckému screeningu vyšetřovalo 18 vzácných onemocnění, od ledna 2022 se v rámci pilotního projektu přidala dvě onemocnění – SMA a SCID. K vyšetření v rámci novorozeneckého screeningu je třeba, aby rodiče podepsali tzv. informovaný souhlas.

„Dle posledních dat nechalo své novorozené dítě od ledna 2022 otestovat na SMA/SCID průměrně 90 % rodičů. Díky tomu se k dnešku odhalilo už šest případů SMA včas – všechny tyto děti jsou nyní léčeny nebo dle doporučení lékařů sledovány,“ říká primářka Diagnostických laboratoří dědičných poruch metabolismu na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Počet vyšetřených dětí v rámci novorozeneckého screeningu na SMA by mohl být s vůlí rodičů vyšší. Včasná diagnostika a léčba je u SMA zcela zásadní faktor efektu léčby. Diagnostika a léčba SMA až v době po rozvoji klinických obtíží nikdy nevede k úplnému uzdravení, ve většině případů zůstává těžký handicap – dítě není nikdy schopno samostatné chůze a je od počátku vývoje vozíčkář. Náklady na léčbu komplikací, vzniklých z pozdě diagnostikované choroby, jsou mnohem vyšší než na včasnou léčbu. Jak pro rodiče, tak pro systém zdravotní péče. Proto se odborníky i rodiči screening zásadně doporučuje. Závažným onemocněním dítěte je  extrémně zasažena také rodina.

Více na www.novorozeneckyscreening.cz a www.spinalnisvalovaatrofie.cz.

https://www.novorozeneckyscreening.cz/souhrnne-vysledky

Dle TZ

www.havaspr.com

Zdroj: medicina.cz

Index prosperity České republiky

 

Česká republika obsadila třetí příčku v eurounijním srovnání, které se zaměřilo na úroveň zdraví a bezpečnosti. Nad ostatní státy EU nás posouvá 5. nejlepší dostupnost zdravotní péče, vyšší počet nemocničních lůžek či jedno z celosvětově nejlepších zabezpečení proti kyberútokům. Z hlediska obezity a nadváhy dokonce patříme k nejslabším státům. Vyplývá to z desátého pilíře Indexu prosperity Česka. V desátém pilíři Indexu prosperity se Česko poprvé umístilo na pomyslných stupních vítězů. Třetí příčka nám patří v oblasti zdraví a bezpečnosti, a to i přesto, že jsme v každém z jedenácti indikátorů skončili nejlépe na páté pozici. První pozici obsadilo Německo a druhou poměrně překvapivě Litva, která exceluje v kyberbezpečnosti. Vůbec nejhoršího výsledku pak dosáhlo Irsko.

Ačkoliv do zdravotnictví investujeme průměrně a v EU nám v tomto ohledu náleží 13. příčka, dostupnost tuzemské péče je v porovnání se zahraničím 5. nejlepší. Zdravotní péči si u nás nemůže dovolit jen 0,3 % obyvatelstva. Celková dostupnost zahrnuje finance, vzdálenost i čekací dobu. Vůbec nejlépe česká zdravotní péče dopadla z hlediska financí. „Český zdravotní systém zajišťuje občanům relativně širokou škálu preventivních prohlídek či vyšetření, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. To i v rámci zemí EU není tak úplně běžné. Přesto nejsou tyto možnosti českými pacienty dostatečně využívány,“ vysvětluje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Podstatně horší situace ve zdravotnictví panuje ve fyzické dostupnost. Vzhledem k velké vzdálenosti nenavštěvuje svého lékaře v případě potřeby až 5,1 % Čechů, což odpovídá 5. nejhoršímu výsledku v EU. Problém může v tomto případě spočívat v tom, že lékaři jednoduše chybí v menších obcích, a lidé tak musí dojíždět neúměrně velké vzdálenosti. VZP dostupnost péče sleduje dlouhodobě, z jejích dat vyplývá, že problémy se týkají skutečně zejména menších obcí či příhraničních oblastí. Největším problémem dostupnosti napříč Unií je čekací lhůta, kvůli které v Česku lékařskou péči nevyhledává přes 14 % populace. Ve srovnání se zbytkem Evropy jde při tom jen o lehce nadprůměrný stav.

Lepší umístění ČR ve srovnání rozvoje zdraví a bezpečnosti zajišťuje i dostatek nemocničních lůžek. Na 100 tisíc obyvatel připadá 658 lůžek v nemocnicích, což je 6. nejvyšší poměr. V posledním Švédsku je tento výsledek třetinový. Páté nejlepší umístění Česko získává i v jinak smutné statistice kojenecké úmrtnosti, která se u nás v roce 2020 zastavila na 2,3 ‰ (tedy dvě úmrtí na tisíc živě narozených), což je opět 5. nejlepší výsledek napříč Unií.

Česko však má paradoxně velký prostor ke zlepšení v samotném zdraví a péči o něj. V naději na dožití ve zdraví se propadá k evropskému průměru. Než se dostaví závažnější zdravotní komplikace, prožije se průměrně 62 let života. Lidé nevnímají zdraví jako kapitál, který dostávají a je o něj třeba pečovat. Český zdravotnický systém nijak významně nemotivuje a neodměňuje chování vedoucí k prevenci nemocí. A přitom je právě počet let strávených ve zdraví pro kvalitu lidského života mnohem významnější než absolutní délka dosaženého života, jejíž poslední pětina probíhá v Česku v trvalé nepohodě – duševní, fyzické a často v kombinaci,“ dokresluje problematiku MUDr. Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel platformy Ministr Zdraví.

Dalším závažným dlouhodobým problémem je obezita. BMI v hodnotě přes 30 kg/m3 má v Česku více než 19,3 % Čechů, což je 18. nejvyšší výsledek v rámci EU. Na 23. příčku se propadáme, když se zaměříme i na stádium těsně před obezitou a až 25. místo nám přísluší při sledování nadváhy, kterou u nás trpí až 58 % obyvatel. S tím se pojí další řada zdravotních komplikací jako metabolická, srdeční a cévní onemocnění, vyšší riziko nádorů, psychické poruchy či přetížení pohybového aparátu.

Podobně dobře jako v kvalitě zdravotnictví si Češi stojí i v bezpečnosti. Podle žebříčku Global Peace Index je ČR osmým nejmírumilovnějším národem na světě a předběhla tak například i Japonsko, Švýcarsko nebo Kanadu. „Bezpečnostní situace u nás je poměrně stabilní, možná i proto bývá Česká republika označována za devátou nejbezpečnější zemi na světě,“ vysvětluje Martin Vondrášek, prezident Policie ČR. Zločin, násilí nebo vandalismus v okolí svého bydliště nahlásilo policii podle Eurostatu zhruba 6 % Čechů, a ještě lépe se nám daří v ohledu vážných trestných činů, jako je vražda, loupežné přepadení či sexuální napadení. Na 100 tisíc Čechů totiž připadá celkem 29 případů z této kategorie, což je 7. nejnižší výsledek v celé EU. Například v poslednímu Švédsku je závažná trestná činnost ve srovnání s Českem téměř desetinásobná (284,5 trestných činů na 100 tisíc obyvatel).

„Kategorií trestných činů, ve které se Česko řadí k horší polovině zemí EU, jsou krádeže motorových vozidel. Na sto tisíc obyvatel připadalo v roce 2019 celkem 63 krádeží vozidel, což byl 9. nejvyšší počet v EU,“ vysvětluje analytička České spořitelny, která ale zároveň doplňuje: „Počet krádeží vozidel v Česku se nicméně v posledních letech velmi výrazně snížil. Ještě v roce 2015 jsme totiž s počtem 288 krádeží na tisíc obyvatel suverénně obsazovali první příčku.”

Podle srovnání National Cyber Security Index si Česko vede dobře i v oblasti kyberbezpečnosti. Na základě 46 různých metrik se české online prostředí stalo 5. nejbezpečnějším nejen v Evropě, ale i celosvětově. V kontextu probíhajících krizí ale podle policejního prezidenta kyberkriminalita sílí. „Zaznamenáváme nárůst závažnosti a sofistikovanosti trestné činnosti a zejména její přesun do kyberprostoru. Důvody mohou být různé, patří mezi ně i pokles životní úrovně některých skupin obyvatel vlivem vysoké inflace a s tím související zvyšující se míra nejistoty,“ popisuje současné trendy Martin Vondrášek.

Závažnost útoků potvrzuje i Ondřej Vlček, prezident společnosti Gen, která zastřešuje značky Avast, AVG, Norton a další. „V Česku blokujeme přes 100 milionů unikátních útoků ročně. Stále více na české uživatele útočí hrozby především typu phishing a scam.“ Zároveň upozorňuje, že kromě útoků na běžné uživatele se hackeři často zaměřují i na české státní instituce, jejichž kyberochrana by mohla být na výrazně lepší úrovni.

O poznání hůř jsme na tom podle Eurobarometru v online bankovních podvodech a podvodech s platebními kartami, se kterými se v minulosti setkalo 6 % Čechů, což nás v EU řadí k průměru. „V posledním roce jsme mezi různými formami phishingu zaznamenali výrazný nárůst podvodných telefonátů, který se v meziročním srovnání zvýšil šestinásobně. Celkový počet podvodných útoků se pak ve srovnání s předchozím rokem dramaticky nezvýšil, ale například počet útoků pomocí elektronické komunikace se zdvojnásobil,“ vysvětluje šéf bezpečnosti České spořitelny.

Nejslabším článkem obrany proti phishingu a dalším kyberútokům je lidská důvěřivost. Neustále se vylepšují naše systémy a hledají se cesty, jak podvodům zabránit a klienta včas varovat. Pořád ale platí, že ať budeme mít sebelepší technologie, které zaručí bezpečnost klientů, nejslabším článkem zůstává lidský faktor. Čechům tak pomáhá prevence, osvěta a informační kampaně v oblasti kyberbezpečnosti, aby se v online světě chovali bezpečněji. Dle TZ

Více na www.Indexprosperity.cz.

www.dfmg.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Výherci říjnové výzvy 10 000 kroků si odnesli svá ocenění

Výzvu 10 000 kroků pořádá od dubna 2021 nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu, jíž jsou České Budějovice členem. Cílem projektu je motivovat k pravidelnému pohybu i nesportovce, osoby s vyšším BMI, seniory, rodiny a děti.

Ve středu 16. listopadu převzali z rukou primátorky Dagmar Škodové Parmové diplomy a ceny výherci za ORP České Budějovice. Martina Žáčková, která je s ušlými 1209 km 5. nejlepší ženou v ČR, Marek Springle za muže a paní Marie Ticháková, jako neúspěšnější v kategorii nad 55 let.

V rámci republiky se České Budějovice umístily na krásném 18. místě, o což se zasloužilo 123 aktivních účastníků. Těší mě, že u nás máme tak zapálené běžce a chodce, pro které je několik kilometrů pěšky do práce běžnou součástí dne. Paní Ticháková při svých cestách objevuje a fotí pozapomenuté památky v Budějovicích, navíc sběrem nalezených plechovek a jejich prodejem přispívá na útulek pro kočky. Motivace je u každého jiná a chůze se dá spojit i s ušlechtilými cíli,“ řekla primátorka s tím, že dubnovou výzvu podpoří a zřejmě se do ní i zapojí.

Zdroj: c-budejovice.cz

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

 

„Antibiotika patří do domácí lékárničky“. „Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. I proto antibiotika přestávají fungovat, bakterie se stávají vůči nim imunní. Je potřeba, aby lidé znali pravdu. Posílit znalosti veřejnosti je jedním z hlavních cílů projektu Antibiotickarezistence.cz. Kampaň Státního zdravotního ústavu startuje 18. 11. 2022. Proč právě v tento den? Protože právě 18. listopadu se koná Evropský antibiotický den.


Protože se antibiotická rezistence týká celého světa (na následky komplikací spojených s rezistentními bakteriemi v roce 2019 zemřelo odhadem 1,27 milionu lidí), v listopadu na ni tradičně upozorňují 2 iniciativy. Jedná se o Světový antibiotický týden (18.-24. listopad) a také o Evropský antibiotický den (18. listopadu). Ústředním tématem Světového antibiotického týdne je letos „Společná prevence bakteriální rezistence“.

„Na možnou ztrátu účinků antibiotik upozorňoval už jejich objevitel, Alexander Fleming. Jeho obavy se bohužel naplnily a celý svět již několik let řeší situace, kdy antibiotika nejsou v léčbě efektivní. V ČR zemře dokonce více pacientů na důsledky antibiotické rezistence než na autonehody[1]. Jednou z příčin je fakt, že s nimi zacházíme neuvážlivě. Cesta ke zlepšení spočívá i v edukaci společnosti. Je důležité, aby lidé věděli, že antibiotika ztrácí sílu, ale každý z nás může pomoci tuto nepříznivou situaci zvrátit,“ objasňuje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ, přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ, a odborná garantka kampaně Antibiotickarezistence.cz.

Tématem Evropského antibiotického dne budou mýty o antibioticích. Prostřednictvím 5 videí upozorní na hlavní rozšířené omyly o antibiotické rezistenci a o antibioticích, jako jsou např. následující: Jsou antibiotika účinná proti COVID-19, chřipce nebo běžnému nachlazení? Stávají se lidé nebo zvířata vůči antibiotikům rezistentní? Odpověď na obojí samozřejmě zní ne!

„V ordinaci se setkávám s řadou mýtů, které o antibioticích kolují. Mezi ně například patří, „že je třeba je dobrat, když už jednou byla léčba zahájena”, i když třeba pozdější vývoj poukáže spíše na virovou infekci, na kterou principiálně nefungují. Dále se mezi ně řadí, „že je třeba se jimi preventivně vybavit do domácí lékárničky”, „že kašel trvající druhý týden už je na antibiotika”, „že když minule pomohla, pomohou nyní také” (i když se jedná o jinou infekci) a „že třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by se jinak táhly týdny“. Mýtů je mnoho a povídání si o nich je naším denním chlebem,“ vysvětluje MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy 6.

Budoucnost antibiotik může zčásti ovlivnit každý z nás. Je ovšem potřeba mít o nich správné informace. S osvětou pomáhá už druhým rokem projekt Státního zdravotního ústavu nazvaný Prevence antibiotické rezistence. V rámci něj bude od listopadu 2022 do konce ledna 2023 realizovaná kampaň varující před nevhodným užíváním a nadužíváním antibiotik.

„Podzim a zima jsou spojené s vyšším výskytem infekcí virového původu, které antibiotika nikdy nevyléčí. Rádi bychom lidi poměrně hravou, ale intenzivní formou upozorňovali na mýty o antibioticích a také na skutečnost, že mají věřit svému lékaři, když rozhodne, že nejsou antibiotika v jejich léčbě potřeba,“ zmiňuje David Palivec.

Kampaň poběží v TV, rádiích, v online i tištěných médiích a na CLV v celé ČR včetně menších měst a hlavních silničních tahů. Jedním ze stěžejních nástrojů je animovaný spot a píseň Antibiotika, kterou složil Jan Pokorný a nahrál Jiří Burian.

https://www.youtube.com/watch?v=ouQ_VzgJKrg

V rámci osvěty v boji proti antibiotické rezistenci probíhá u nás od 14. listopadu do 20. listopadu tzv. Antibiotický týden, do něhož se zapojily lékárny. Tematicky se zaměřují převážně na antibiotika lokální, která jsou obvykle ve formě mastí, zásypů nebo roztoků.

Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz

Nová metoda diagnostiky Parkinsonovy choroby

 

Ztráta spontánních pohybů obličeje a ztížená artikulace patří k běžným projevům Parkinsonovy choroby. Odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT ve spolupráci s neurology z 1. lékařské fakulty UK vyvinuli metody automatické videoanalýzy pohybů obličeje a akustické analýzy řeči, podle nichž dokáží odhalit Parkinsonovu chorobu v počátečních fázích onemocnění. Výsledky publikoval prestižní vědecký časopis npj Digital Medicine ze skupiny časopisů vydavatelství Nature* (Studie Automated video-based assessment of facial bradykinesia in de-novo Parkinson’s disease)  v září 2022.

Až 92 % pacientů s Parkinsonovou chorobou trpí snížením mimiky obličeje. Společně s poruchami řeči se jedná o jeden z nejrannějších projevů tohoto závažného neurodegenerativního onemocnění, přičemž další orofaciální symptomy, jako potíže s polykáním a slinění, se objevují až v pozdějších fázích onemocnění. Hodnocení mimiky patří do standardního neurologického vyšetření. Doposud však nebylo možné ztrátu expresivity obličeje v brzkých stádiích Parkinsonovy choroby objektivně zkoumat. 

Vědecký tým ve složení doc. Jan Rusz, dr. Michal Novotný, dr. Tereza Tykalová z katedry teorie obvodů FEL ČVUT a doc. Petr Dušek, prof. Evžen Růžička a dr. Hana Růžičková z Neurologické kliniky 1. LF UK vyvinul metodu automatické videoanalýzy pohybů obličeje při běžné mluvě, která dokáže zachytit Parkinsonovu chorobu u nově diagnostikovaných pacientů v brzkém stádiu onemocnění.

Nová metoda využívá dvanáct biometrických ukazatelů (markerů), popisujících pohyby čela, kořene nosu, obočí, očí, tváří, úst a čelisti. Podle prvního autora studie dr. Michala Novotného popisuje algoritmus změny tvaru obličeje měřením změn vzdálenosti mezi detekovanými významnými obličejovými body a také změny ve vráskách pomocí hodnocení změn textury definovaných oblastí. Automatická videoanalýza zachytí rozdíly ve všech předem definovaných oblastech obličeje. Nejčastějším projevem je snížená variabilita pohybů úst a čelisti související se ztrátou hybnosti spodní části obličeje. Dalším signálem je snížený výskyt vrásek na čele a u kořene nosu, jež provází pokles emoční mimiky během mluvení.

Od samého počátku vývoje nástrojů hodnotících změny mimiky a řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou vědci z FEL ČVUT úzce spolupracují s lékaři z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mimo videoanalýzy obličejových markerů tým vědců z obou pracovišť již dříve vyvinul metodu akustické analýzy řeči, která představuje další způsob, jak odhalit Parkinsonovu chorobu v raném stádiu.

U Parkinsonovy choroby je typickým projevem ztuhnutí svalstva, který se začne projevovat v monotónní, hůře artikulované až zcela nesrozumitelné řeči. Výzkum pro následnou akustickou analýzu probíhá tak, že je pacient vybaven mikrofonem a logoped ho instruuje k provádění různých řečových úloh, přičemž se zaznamenává jeho hlas, způsob řeči i výraz obličeje. Následuje klinické vyšetření doplněné magnetickou rezonancí.

Další součástí výzkumu se stal i projekt SmartSpeech, který byl zahájen v roce 2021. Pětasedmdesát účastníků studie má dva roky k dispozici mobil se speciální aplikací k   běžným telefonním hovorům. Po dvouletém intervalu se vyhodnotí, zda došlo k významnému zhoršení řeči (méně intonace, nepřesnější artikulace). Pokud se potvrdí hypotéza vědců, bude projekt SmartSpeech znamenat průlom v možnostech časné diagnózy a zlepšení záchytů vhodných pacientů pro klinické studie.

Tým z FEL ČVUT již dříve spolupracoval s Michael J. Fox Foundation a dalšími evropskými a americkými špičkovými klinickými centry. Nyní se soustředí na rozšíření testování na větší vzorky pacientů v dalších indoevropských jazycích. Kromě aplikace v různých jazycích se akustické metody dají využít i u dalších neurodegenerativních onemocnění, jako je například roztroušená skleróza nebo Huntingtonova nemoc. Dle TZ

www.fel.cvut.cz.

www.cvut.cz

www.lf1.cuni.cz

Zdroj: medicina.cz

VZP varuje před podvodnými emaily

Všeobecná zdravotní pojišťovna se v posledních dnech setkává s řadou dotazů na pochybné emaily, které klienty vyzývají k úhradě dluhu. VZP tímto způsobem na dluh nikdy neupozorňuje, klienti by měli takové výzvy ignorovat, v případě pochybností se obrátit na infolinku 952 222 222. Pojišťovna také varuje před zasíláním přístupových údajů ke svým účtům či jiných osobních údajů, které bývají v podvodných emailech požadovány. VZP od svých klientů takové údaje nevyžaduje, jedná se o podvodný phishing.

 Pokud VZP informuje klienta o vzniku dluhu na zdravotním pojištění, pak jej zpravidla oslovuje dopisem, který je zaslán poštou nebo datovou schránkou, případně mu zašle SMS (v případech, kdy tento způsob komunikace klient předem schválil). Každý klient VZP si také může stav plateb za zdravotní pojištění zkontrolovat sám, a to v aplikaci MojeVZP.

 S případy, se kterými se VZP setkává, se podvodníci snaží z uživatelů internetu vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. Takové emaily často na první pohled vypadají reálně a snaží se vyvolat dojem, že byly skutečně odeslány zdravotní pojišťovnou a přesvědčit tak adresáta, aby kliknul na uvedený odkaz. Tím se uživatel dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm požadovány přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Jejich vyplněním získají data podvodníci, kteří je následně využijí k vydírání oběti a zisku finančních prostředků nebo je později mohou prodat na černém trhu. V případě VZP se velmi často jedná o emaily upozorňující na nedoplatek na pojistném a nutnost uhradit dlužnou částku co nejrychleji, jinak vše bude předáno exekutorovi.

Tzv. emailový phishing klient pozná podle více parametrů: Doména neodpovídá oficiální adrese VZP. Pro komunikaci s klienty používá VZP tyto emailové adresy: info@vzp.cz nebo ekk@vzp.cz   Forma emailu nebývá taková, na jakou jsou klienti od VZP zvyklí. Text může být psán například lámanou češtinou s gramatickými chybami, může obsahovat cizí nepřeložená slova.  Email může obsahovat podezřelé odkazy na neznámé a nezabezpečené stránky, které budí dojem, že směřují na webové stránky VZP. Ve skutečnosti ale odkazují na jinou adresu s podvodnou stránkou.

Podvodný email může obsahovat požadavek na úhradu dlužné částky, a to včetně čísla bankovního účtu, na který má být platba zaslána. VZP takové zprávy nikdy nerozesílá!

Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Kampaň, která zve muže na preventivní prohlídky

 

Již pěknou řádku let si muži nechávají v listopadu narůst knír v rámci osvětové akce Movember. Toto hnutí založilo před více než 20 lety několik přátel u piva v australském Melbourne. Od té doby nápad s „kníratým“ měsícem, který má šířit povědomí o zdraví mužů, obletěl svět. V České republice proběhne v rámci letošního Movemberu kampaň s názvem „TO NEVOČŮRÁŠ!“. Chce motivovat české muže k zodpovědnějšímu přístupu ke svému zdraví.

Poněkud provokativní název je hlavním poselstvím kampaně, jejímž cílem je zvýšit povědomí o prevenci a určitým způsobem donutit muže  k pravidelným prohlídkám u urologů.  Toto onemocnění obejít zkrátka nelze. Partneři kampaně z Nadačního fondu Muži proti rakovině s Českou urologickou společností věří, že srozumitelný název kampaně osloví nejen muže, ale i jejich blízké.

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů v České republice – každoročně tato diagnóza změní život přibližně 8 000 mužů. Z nich 1 500 této nemoci podlehne. Výskyt karcinomu prostaty se za posledních třicet let ztrojnásobil, na čemž má kromě stárnutí populace velký podíl i lepší diagnostika. Základem je vyšetření prostaty přes konečník a krevní test ukazatele aktivity prostaty PSA, tzv. prostatický specifický antigen, který umožňuje odhalit karcinom deset i více let předtím, než se projeví, a zahájit tak léčbu včas. Nádory prostaty vznikají spontánně a doposud není znám jasný rizikový faktor

Kampaň upozorňuje také na karcinom varlat – nádor, který postihuje především dospívající chlapce a mladé muže ve věku 15 až 40 let.  Výskyt rakoviny varlat u nás také stoupá, ročně si tuto diagnózu vyslechne téměř 500 českých mužů.A jako v případě karcinomu prostaty i zde platí, že pro úspěšnou léčbu je zásadní včasné odhalení nemoci.

Riziko obou nemocí – prostaty i varlat se mohou vyvíjet bez příznaků, a pokud se neléčí, mohou metastázovat do jiných orgánů, například do lymfatických uzlin nebo kostí. Nádor prostaty se později může projevit i obtížemi při močení, ale jeho projevy jsou velmi individuální. S tím souvisí zákeřnost nemoci. Mezi příznaky rakoviny varlat patří změny ve velikosti, bulky nebo jiné nepravidelnosti a opět platí, že v počátečních stadiích obvykle nebolí.

Mužům se proto doporučuje nečekat až se objeví příznaky. Na prohlídky je třeba chodit preventivně, stejně jako ženy chodí ke gynekologovi. Pravidelné kontroly prostaty se doporučují po 50. roce věku, u mužů, u jejichž přímého příbuzného se vyskytla rakovina prostaty, dokonce i dříve. Prevence rakoviny varlat začíná u pravidelného samovyšetření, které by muži měli zařadit do své životní rutiny ideálně již v období dospívání po 15. roce věku.

Účinné domácí samovyšetření prostaty bohužel neexistuje. Je však třeba mít na paměti, že obavy z vyšetření u lékaře jsou zcela zbytečné. Letos bude možné využít i tzv. Movember prohlídky. Do nich se zapojili urologové z celé republiky. Zájemci o vyšetření si mohou na webových stránkách objednejse.muziprotirakovine.cz najít toho nejbližšího, domluvit si s ním termín a objednat se na vyšetření.

Kampaň proběhne v tištěných a online médiích, na sociálních sítích i v ambulancích lékařů – urologů. Bude upozorňovat nejen starší muže, ale i dospívající chlapce na varovné příznaky obou onemocnění. Zároveň chce zvýšit povědomí o tom, že není dobré čekat, až se objeví příznaky, ale naopak zdůraznit, že je nutné chodit na preventivní prohlídky k urologovi a nezanedbávat pravidelné samovyšetření.

Dle TZ

www.insighters.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 4 131