Princip snížení škodlivosti jako slibná cesta v boji proti kouření.

V České republice kouří přes dva miliony lidí a většina z nich se někdy pokusila přestat. To se ale podaří málokomu, odhaduje se, že pouze čtyřem procentům kuřáků. V posledních letech se proto stále více mluví o možnostech spojených s tzv. konceptem snižování škodlivosti (harm reduction) v oblasti kouření. V odborných kruzích panuje poměrně široký konsenzus, že e-cigarety a tzv. bezdýmné tabákové produkty jsou daleko méně nebezpečné než samotné kouření a že reprezentují zajímavou a slibnou alternativu. A to i v kontextu aktuálního vývoje v USA, kde nesprávné užívání elektronických cigaret zapříčinilo několik úmrtí.

V posledních měsících k nám ze Spojených států amerických doléhají zprávy o úmrtích souvisejících s e-cigaretami. Na začátku října se mluvilo o osmnácti mrtvých a zhruba tisícovce pacientů s dýchacími obtížemi. Už v září vydalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) varování, ve kterém nabádá uživatele e-cigaret k opatrnosti.

Pochopitelně to vzbudilo pozornost veřejnosti, ale v českém kontextu zřejmě není důvod k přehnaným obavám či reakcím. Podle dostupných informací většina pacientů s obtížemi vapovala ilegální směsi – například konopné oleje s THC nebo s kanabidolem. V České republice platí od března roku 2017 v souladu s evropskou směrnicí vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o elektronických cigaretách, která klade na výrobce a prodejce těchto výrobků přísné požadavky, omezuje nabízený sortiment nebo třeba i maximální přípustnou hladinu nikotinu. Pokud se uživatelé budou držet povolených směsí, nemělo by u nás k podobným incidentům docházet. V každém případě, ani americká CDC nedoporučuje vracet se ke klasickým cigaretám, které v USA ročně zabijí půl milionu lidí.

Jak zdůrazňuje prof. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze: „E-cigarety a zahřívané tabákové výrobky reprezentují nejen zajímavou a slibnou alternativu pro strategie minimalizace rizik a škod, ale také alternativu pro léčebné postupy. Je zcela iracionální vidět to jinak, neboť máme přes půl století klinických zkušeností se stejným principem léčby v oblasti opiátových závislostí, nyní také v oblasti stimulancií a není důvod, aby to nefungovalo zde. První zkušenosti ukazují, že to funguje. A to se mi zdá jako skvělá zpráva.“

Podle prof. Miovského je a bude přístup založený na principu snižování škodlivosti trendem ve strategii boje proti kouření. „Obecně bude v tomto oboru vždy problém s motivací pacienta a není možné to vyřešit tím, že „budeme čekat“ – to by byl přístup z minulého století. Je třeba konat a je třeba konat ihned. Je třeba pracovat s čímkoli, co umožňuje něco smysluplného a pro pacienta pozitivního, něco, co snižuje rizika,“ podotýká Miovský.

Počet kuřáků, kteří se úspěšně zbavili své závislosti, je nízký. Státní zdravotní ústav předpokládá, že pouze čtyři procenta abstinujících kuřáků se ke své závislosti již nevrátí. Podobně jako u nelegálních návykových látek se proto i v případě cigaret doporučuje přistoupit k tzv. „harm reduction“. V roce 2016 například britská Královská lékařská společnost uvedla, že nejčastější příčinou předčasných úmrtí, invalidity a sociální nerovnosti v oblasti zdraví ve Spojeném království je kouření. Využívání produktů z ranku „harm reduction“ proto označila za veřejný zájem, a tím i za nutnou součást politiky veřejného zdraví.

Experti na problematiku kouření cigaret a tabákových výrobků vždy zdůrazňují, že závislost na cigaretách sice způsobuje nikotin, ale škodlivé pro lidské zdraví jsou především toxické látky, které vznikají při spalování cigarety. „Spalování je zcela jistě nejhorší možnou variantou, jak do sebe nikotin dostat. Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli tabákovému kouři. Ten totiž obsahuje čtyři až sedm tisíc toxických látek. Zejména produkty spalování, pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy a pevné částice,“ řekla pro časopis Zdravotnictví a medicína prof. Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Za možnost, jak „snížit škody“ plynoucí z kouření cigaret, lze považovat užívání nikotinu bez dehtu a jedovatých plynů. V odborných kruzích panuje široký konsenzus, že elektronické cigarety a bezdýmné tabákové výrobky jsou daleko méně nebezpečné než samotné kouření. Jedním z dalších alternativ jsou například nikotinové náplasti. Vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí při Národním ústavu duševního zdraví PhDr. Ladislav Csémy je považuje za účinného pomocníka v odvykání kouření, ale upozorňuje, že nemusí stačit. „Samotné kouření je spojeno s řadou charakteristických vzorců chování a pocitů, které nelze jednoduše nahradit nalepením nikotinových náplastí,“ vysvětluje Ladislav Csémy.

Mezi alternativy, u kterých teoreticky nemusí odpadnout některé zmíněné „vzorce chování“, patří právě e-cigarety, které jsou na trhu již mnoho let, a již dva roky také tzv. HTP (heated tobacco products), tedy výrobky na zahřívaný tabák. V e-cigaretách dochází k zahřívání tekuté náplně obsahující nikotin, uživatel vdechuje a vydechuje páru – odtud vapování. U elektronických cigaret se udává obecně zhruba o 95 procent nižší riziko škodlivého účinku oproti běžným cigaretám. Pro zdraví uživatele je ovšem klíčová legální a nezávadná směs, tzv. e-liquid.

Prof. Miovský na toto téma dodává, že pokud jde o samotnou nervozitu okolo e-cigaret, tak lze uvažovat o zahřívaném tabáku a doporučit tuto alternativu. „Samozřejmě ale za stálého nátlaku a motivování k dalším krokům. Aplikace principů minimalizace rizik a škod neznamená rezignaci na vyšší mety a více ambiciózní výsledky léčby. ‚Harm reduction‘ je jen začátek tam, kde nejde jít hned dál. A ověřovat, zda by nešlo jít dál, je třeba stále a dokola.“

V případě HTP dochází k zahřívání tabáku na teplotu přibližně do 300 až 320 stupňů celsia. V říjnu tohoto roku prezentovala Priscilla Callahan-Lyon, MD, z Centra pro tabákové výrobky při americkém Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mezinárodnímu publiku podklady, ze kterých FDA vycházela při schvalování produktu z kategorie HTP na americký trh – konkrétně šlo o IQOS, což byl také první výrobek na zahřívaný tabák, který se začal prodávat v ČR. Podle žádosti výrobce produkuje IQOS látky klasifikované jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé v množství o 54–99,9 procent menším, než v jakém je produkuje standardní cigareta (referenční typ 3R4F). Z informací dále vyplynulo, že u velkého množství škodlivých látek dochází k více než devadesátiprocentnímu snížení jejich produkce.

FDA dále uvedla, že výrobek IQOS dodává uživatelům obdobnou dávku nikotinu jako tradiční cigareta, což ukazuje na pravděpodobnost jejich úplného přechodu z klasických cigaret výhradně k tomuto výrobku. FDA také na základě dostupných dat poukázala na indikace týkající se velmi nízké atraktivnosti tohoto výrobku pro nekuřáky a mladistvé.

Nicméně, ani zahřívaný tabák, ani e-cigarety, ale ani třeba žvýkací tabák nelze doporučovat jako zcela nezávadný, protože nikotin konzumovaný v jakékoli podobě zůstává návykový, a není tedy bez rizik. Nicméně jako součást cesty „harm reduction“ mohou alternativy fungovat prospěšně i v rámci léčby závislosti a předcházení následkům kouření: „Vzhledem k velmi závažným dopadům kouření cigaret na zdraví je nutné zavádět všechny programy, které mají potenciál omezit kuřáctví a jeho negativní dopady. Nikotinová substituce pomáhá části kuřáků omezit nebo zcela zanechat kouření cigaret. I pro lékaře, kteří se věnují léčbě závislosti na tabáku, jsou substituční látky jedním z prostředků, které lze využít v léčebném programu, potvrzuje Ladislav Csémy slova prof. Miovského.

Profesní i lidskou povinností je dle mínění prof. Miovského udělat pro pacienta maximum. „Pokud se uzavřu novým metodám a přístupům, porušuji základní principy medicíny. Vždy je tu nějaké riziko. Klíčové je, jak je toto riziko velké, zda ho je možné minimalizovat. Musím ho vždy podrobit kritickému zhodnocení a výzkumu. Medicína má za sebou mnohem rizikovější metody, než je substituční terapie závislosti na nikotinu. Kontrolní nástroje jsou dostatečné. Co mě frustruje je nedostatek prostředků na kvalitní klinický výzkum v této oblasti. Není přijatelné, aby tabákoví producenti dávali na vědu násobky více, než veřejné zdroje. To je absurdní. V klinickém i veřejnozdravotním zájmu je o těchto nových metodách a možnostech vědět více. Jde o 20 procent populace v ČR, není možné, aby zde byl klinický výzkum takto hrubě podfinancován.“

Na úrovni státu v tuto chvíli existuje pouze nedávno vládou schválená Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro roky 2019 až 2027. Tento dokument uvádí princip minimalizace škod a rizik v závislostním chování jako jeden z hlavních pilířů strategie. Prozatím však chybí konkrétní akční plány, které by zajistily praktickou realizaci strategie.

 Zdroj: zdravi.euro.cz

Kdy může lékař odmítnout přijetí pacienta do péče.

 

Právo na svobodnou volbu lékaře, právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny a právo na výběr zdravotnického zařízení (nemocnice) umožňuje až na výjimky každému z nás, aby si vybral zařízení a lékaře, kterému svěří do péče své zdraví. Výkon tohoto práva však není naprosto neomezený. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pacienta do své péče a to hned z několika důvodů.

foto: shutterstock.com
Odmítnutí přijetí pacienta do péče

Podle zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen pokud:

a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení, jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí situace, kdy by přijetím dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně a bezpečnosti pacientů, kterým poskytovatel již své služby poskytuje. Rozhodnutí, při jakém počtu pacientů přestane přijímat další, je však pouze na konkrétním poskytovateli.

b) by vzdálenost místa pobytu pacienta v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost neumožňovala výkon návštěvní služby,

c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Poskytovatel zdravotních služeb však nesmí odmítnout:

a) pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči,

b) ženu v případě porodu,

c) pacienta, jehož stav vyžaduje zdravotní služby nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany při práci,

d) pacienta v případě krizové situace,

e) pacienta v souvislosti s výkonem ochranného léčení nařízeného soudem.

Vystavení písemné zprávy o odmítnutí přijetí pacienta do péče

Odmítne-li lékař či zdravotnické zařízení přijmout pacienta a cítí-li se tímto jednáním poškozen, má pacient právo na písemné potvrzení odmítnutí s uvedením důvodu. S tímto dokladem je pak možné se obrátit na svou pojišťovnu či zřizovatele zdravotnického zařízení (nemocnice).

V praxi se vyskytla otázka, jak splnit tuto zákonem stanovenou povinnost tam, kde je pacientovi podána telefonická informace o nepřijímání nových pacientů z kapacitních důvodů. K vysvětlení důvodu nepřijetí pacienta je vždy třeba přidat poučení o tom, že má právo na písemnou zprávu o odmítnutí převzetí do péče, a přeje‑li si tuto zprávu obdržet, může se dostavit k poskytovateli a zpráva mu bude vydána.

Pokud by zprávu poskytovatel zdravotních služeb odmítl vystavit, dopouští se přestupku a hrozí mu za to pokuta až do výše 100 000 Kč. Stejně tak poskytovateli zdravotních služeb hrozí pokuta za přestupek, pokud pacienta neoprávněně a neodůvodněně odmítne léčit. Ta může dosáhnout výše až 300 000 Kč. Promlčecí doba činí 3 roky a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo ke spáchání přestupku. Přestupky projednává správní orgán, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tím bývá nejčastěji krajský úřad místně příslušný danému poskytovateli zdravotních služeb.

Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče sice posuzuje poskytovatel, ale právě povinnost vydání písemné zprávy spolu s uvedením důvodu odmítnutí má mj. zajistit, že poskytovatelé budou odmítat pacienty pouze ze zákonných důvodů, jejichž existenci by měli být schopni prokázat.

Lékař není oprávněn požadovat poplatek za vydání písemné zprávy o odmítnutí přijetí pacienta do péče.

Ukončení péče o pacienta

Jedním z důvodů, kdy lékař může ukončit poskytování zdravotních služeb, je nesouhlas pacienta s poskytováním veškerých zdravotních služeb. Lékař by také mohl ukončit péči o pacienta, kdyby pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro její další poskytování nebo závažným způsobem omezoval práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržoval navržený individuální léčebný postup, s nímž souhlasil, nebo se neřídil vnitřním řádem poskytovatele a jeho chování přitom nebylo způsobeno zdravotním stavem.

Logicky je lékař oprávněn ukončit péči v případě, když pominou důvody k jejich poskytování (to neplatí u registrujících lékařů, jako jsou praktičtí lékaři, stomatologové a gynekologové) nebo předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele.

Ukončením péče o pacienta nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození jeho zdraví.

Zdroj: ordinace.cz

Nepít je normální. Kampaň MZČR a VZP.

 

Upozornit na rizika a škodlivost pití alkoholu. To je cílem kampaně Nepít je normální a televizních spotů z dílny České televize, které připravil Úřad vlády s Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Spoty jsou tři. Jeden upozorňuje na rizika pití u těhotných žen, druhý u dospělých obecně a třetí u dětí. To je nejrizikovější skupina. České děti začínají s alkoholem už ve 12 letech. Přestože je v české společnosti normální pít, kampaň hashtagem #nepitjenormalni říká prostou pravdu, že zdravé a normální je vlastně nepít.

Nadměrná konzumace alkoholu je u nás častá, ochota přiznat si problém je však malá. Čísla mluví jasně. Mezi dospělými spadá 900 tisíc lidí do kategorie rizikového pití, přičemž 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně a z toho 100 tisíc nadměrně. „Alkohol v Česku představuje určitou tradici. Kultura pití je u nás dlouhá a alkohol je dostupný. Dokonce i studenti pravidelně do průzkumů uvádějí, že nemají problém si alkohol opatřit i bez občanky. Regulace je prakticky nulová. Alkohol je ve srovnání s vyspělými zeměmi pořád i poměrně levný. Naše země je navíc takovým alkoholovým turistickým rájem. Pít v Česku je prostě normální. A přitom brát drogy jako normální nevnímáme, a alkohol drogou je,“ říká ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH s tím, že celospolečenské náklady spojené s nadměrnou konzumací alkoholických nápojů dosahují 59 miliard ročně a vybrané spotřební daně pokryjí pouze desetinu.

„Spotřeba alkoholu v České republice je 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, a tím v Evropě zaujímáme druhé místo spolu s Francií. Reklama na alkoholické nápoje často podprahově zobrazuje alkohol jako běžný prostředek k relaxaci, uvolnění, co už neuvádí v jakékoliv podobě varování, že se jedná o produkt se závislostním potenciálem, jehož užívání má rizika. A právě na ta chceme novou kampaní upozornit,“ uvádí Jarmila VEDRALOVÁ, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, jejíž odbor na Úřadu vlády je iniciátorem vzniku kampaně.

Jednotlivé spoty odkazují na tel. linku 800 350 000, což je národní linka pro odvykání, která poskytuje návaznou pomoc pro všechny, kdo mají pocit, že oni sami či jejich blízcí už začínají mít s pitím problém. „Nechceme nikomu nic zakazovat a říkat, jak má žít. Ukazujeme jen běžné okolnosti, které vedou k rizikové konzumaci alkoholu a uvádíme fakta, která nelze opomínat. Následné chování je už ale na zodpovědnosti každého,“ doplňuje Jarmila VEDRALOVÁ.

Trojici dvouminutových spotů připravila tvůrčí producentská skupina vzdělávací tvorby a nových formátů Aleny Müllerové v režii Rozálie Kohoutové a Sofie Šustkové, a kromě Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády na kampani spolupracovalo také Ministerstvo zdravotnictví a odborníci na závislosti.

„Naše spoty jsou jakousi antireklamou. Začínají pohodově, ale postupně se v nich začíná ukazovat rub a škodlivé důsledky nadměrné konzumace alkoholu. Nemyslím si, že lidé po zhlédnutí spotů přestanou pít alkohol, ale snad se nám alespoň částečně podaří ovlivnit přílišnou toleranci společnosti k pití. Za nejvíce problematické pak vnímám to, jak snadno a brzo se k alkoholu dostanou děti. I tomuto tématu se věnuje jeden ze tří spotů Nepít je normální,“ říká kreativní producentka České televize Alena MÜLLEROVÁ.

„Ročně se u nás pro poruchy vyvolané alkoholem ambulantně léčí 27 tisíc osob, kvůli předávkování alkoholem nebo z jiných vnějších příčin pod vlivem alkoholu – především v důsledků nehod a sebevražd pak zemře 800 lidí. Nebezpečí konzumace alkoholu nelze tak ignorovat. A to nevyjímaje děti, kde je průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu u nás 12 let a mimo jiné 20 % žáků 9. tříd přiznává pravidelné pití alkoholu. Současná důkazy o vlivu alkoholu jasně podporují konsensuální stanovisko vylučující doporučení jakéhokoli množství alkoholu pacientům a veřejnosti. Současně je zákonnou povinností každého zdravotníka ověřit úroveň konzumace u svého pacienta a v případě vyšší spotřeby aplikovat postupy krátké intervence,“ říká prof. Michal MIOVSKÝ, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Kromě dospělých a nezletilých dětí je třetí ze spotů zaměřen na alkohol v těhotenství, kdy ani v tomto případě nelze hovořit o „bezpečné“ míře a jakákoliv konzumace alkoholu u těhotných žen tak může nevratně poškodit plod. „Alkohol v době těhotenství může dítěti způsobit například tzv. fetální alkoholový syndrom, který zahrnuje mimo jiné i hyperaktivitu s poruchou soustředění neboli ADHD,“ dodává Jarmila VEDRALOVÁ.

Kampaň Nepít je normální podpořila také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči David ŠMEHLÍK uvádí: „Roční náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu se v ČR pohybují ve výši 13 miliard korun. Jen VZP za ně vydá více než 8 miliard, což považuji za alarmující. Se sdružením dětských lékařů se nyní snažíme najít úhradové mechanismy a projekty, které by měly preventovat rizikové chování u dětí, spojené se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Jejich realizaci považuji za jednu ze svých priorit.“

Jednou z velmi úspěšných osvětových kampaní v ČR je Suchej únor. S cílem navzájem se podpořit v osvětových a informačních aktivitách směrem k veřejnosti o škodlivosti a rizikovosti pití alkoholu, podepsali zástupci Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví memorandum o spolupráci s organizátory kampaně Suchej únor.

Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje jejich zdraví i kvalitu života.

“Suchej únor nabízí prožitek, který dokáže změnit zaběhlé návyky. Více než polovině účastníku navíc střízlivost natolik zachutná, že svoje pití výrazně omezují i po únoru. V roce 2019 se do kampaně zapojilo asi 6 % dospělé populace. Ruku v ruce s úspěchem ale cítíme také rostoucí zodpovědnost, a proto se spojujeme s partnery, kteří hrají na poli prevence a osvěty klíčovou roli. Podpis memoranda o spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Úřadem vlády vnímáme jako velmi důležitý krok pro další rozvoj a šíření kampaně Suchej únor,” komentuje spolupráci Josef PETR, ředitel Ligy otevřených mužů, neziskové organizace, která Suchej únor organizuje.

 

Regulace reklamy na alkohol

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k posílení regulace reklamy na alkoholické nápoje, neboť ta je jedním ze zásadních faktorů přispívajících k přetrvávající vysoké toleranci české společnosti k alkoholu, posiluje jeho spotřebu a působí negativně zejména na děti a mládež.

„Jsem rozhodně pro přísnější regulaci reklamy na alkohol. Na rozdíl od reklam na cigarety, které jsou v zásadě zakázány, se ty na alkohol objevují všude. Alkohol je v nich prezentován jako něco, co je dennodenní součástí našeho života a dělá lidi spokojené a šťastné. Přitom v reálu je to přesně naopak. Alkohol způsobuje těžkou závislost, rozvrat rodin a další neštěstí,“ říká ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH.

Česká republika se pravidelně v mezinárodních srovnáních řadí obvykle na špici států s největší spotřebou alkoholu. Tristní je, že neblahé přední příčky v užívání alkoholu na mezinárodní úrovni zaujímáme i v nejmladších věkových kategoriích. Z mezinárodních doporučení (např. iniciativy WHO SAFER) jednoznačně vyplývá, že dostatečná regulace reklamy je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení tohoto významného problému veřejného zdraví.

V připravovaném návrhu na regulaci reklamy je například ustanoveno, že reklama na alkoholické nápoje nesmí zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli její zpodobnění či

používat nebo napodobovat hlas veřejně známých osob nebo postav z filmů či pořadů zaměřených na děti. Reklama by dále neměla využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů, neměla by vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu.

„Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,“ dodává ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH s tím, že by reklama na alkoholické nápoje podle návrhu měla také obsahovat zřetelné varování ve smyslu „Konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví!“, a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení.

Všechny 3 minipořady Nepít je normální najdete na www.nepitjenormalni.cz, nebo přímo na https://www.ceskatelevize.cz/porady/12803975805-nepit-je-normalni/dily/.

#nepitjenormalni

Zdroj: mzcr.cz

20. říjen – Světový den osteoporozy

 

Světový den osteoporózy připomíná závažnost onemocnění, důležitost prevence, včasný záchyt a správnou léčbu. Nemoc se vyznačuje snížením kvality a množství kostního minerálu, tak zvaným „řídnutím kostí“, což vede k závažným zlomeninám kostí i po minimálním úrazovém ději. Správná léčba osteoporózy se v České republice dostane jen k malému počtu pacientů, podléčenost se blíží k hranici 80 %. Česká populace stárne a zvyšují se i počty těch, pro které se řídnutí kostní hmoty stává aktuálním problémem. Odhady zveřejněné IOF (Mezinárodní nadace pro osteoporózu) předpokládají, že v roce 2050 bude polovina české populace starší 50 let a čtvrtina populace dokonce starší 70 let. Dramaticky tak roste význam prevence tohoto onemocnění – zejména pro ty, kteří už utrpěli osteoporotickou zlomeninu.

Osteoporóza je metabolické onemocnění projevující se úbytkem kostní hmoty. Objevuje se především u postmenopausálních žen a starších osob, ale netýká se pouze jich. Nemoci lze předcházet již v mládí správným a pravidelným pohybem společně se zdravou výživou (bohatou na vápník a vitamin D). Později omezením příjmu alkoholu a nekouřením. Řídnutí kostí se dlouhou dobu nijak neprojevuje. Problém nastává mnohdy až ve chvíli, kdy se na něj přijde kvůli první zlomenině. Každá fraktura totiž podporuje postupující vývoj choroby a mnohanásobně zvyšuje riziko vzniku zlomeniny další.

Osteoporóza je onemocnění, které je nutné odhalit včas. Stačí se nechat vyšetřit pomocí denzitometru. Jde o bezbolestné a poměrně rychlé vyšetření poskytující podstatné informace o stavu kostí pacienta.

Osteoporóza primární tzv. postmenopauzální, je typická pro ženy po přechodu. Do této kategorie spadá také osteoporóza stařecká – tou trpí lidé nad 70 let. Sekundární formu naopak vyvolávají nejčastěji chronická zánětlivá onemocnění, jako je revmatoidní artritida, některá onemocnění zažívacího traktu či onemocnění hormonální povahy. Dalšími příčinami vzniku sekundární osteoporózy mohou být dědičné poruchy nebo nádorová onemocnění. Osteoporóza se může projevit u každého. Největší skupinu tvoří starší lidé a ženy (2x častěji), a to především v důsledku snížené hladiny estrogenů. Největší riziko hrozí těm, kteří osteoporotickou zlomeninu už prodělali. Pro ně je nezbytné, aby pravidelně podstupovali diagnostická denzitometrická vyšetření. Ta se však provádí pouze u 3–5 % z nich.

Pro účinný boj s osteoporózou je nutné věnovat dostatečnou pozornost primární i sekundární prevenci, která spočívá v sérii opatření, která pro sebe a své kosti může udělat téměř každý. Vhodné je začít co nejdříve, ideálně už v mladém věku. Zdravý životní styl s dostatečným pohybem představuje totiž optimální způsob prevence. Pohybová aktivita podporuje tvorbu kostní hmoty. (Svižná chůze, pilates, jízda na kole nebo cvičení s vlastní vahou.) Důležité je zaměřit se i na správné stravovací návyky, zejména na dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a živočišných bílkovin). Sekundární prevence představuje opatření po již prodělané osteoporotické zlomenině. U těch se zvyšuje nebezpečí zhoršení průběhu choroby a riziko dalších zlomenin. Dle TZ, která vznikla ve spolupráci se společností Amgen.

www.amic.cz

www.smos.cz

www.osteo-liga.cz

Zdroj: medicina.cz

13. říjen Světový den trombozy

 

Na neděli 13. října 2019 připadá Světový den trombózy, nemoci srážlivosti krve, která je čtvrtým nejčastějším důvodem úmrtí v České republice. Nadační fond AQUAPURA je jedinou neziskovou organizací podporující výhradně pacienty s poruchou srážlivosti krve. V roce 2011 ho založili manželé JUDr. Pavel Staněk a Monika Staňková, kteří oba trpí trombózou a Leidenskou mutací krve s cílem šířit o nemoci osvětu a výtěžek věnovat na nákup diagnostických přístrojů pro zdravotnická zařízení. V pondělí 14. října 2019 pořádají edukační akci pro veřejnost s názvem DEN s trombózou.

Jedním ze záměrů nadačního fondu je zlepšení prevence často fatálních následků trombózy. 14. října proto v obchodním centru Aupark Hradec Králové pořádá veřejnou osvětovou událost DEN s trombózou. Na programu jsou přednášky pro školy i veřejnost,  například o syndromu turistické třídy nebo rizicích krevního srážení v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce v podání doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., ze IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Akce je zdarma.

Při trombóze, která se rozvíjí z nedostatečného pohybu, nezdravého životního stylu, zánětu, aterosklerózy, těhotenství nebo dědičné trombofilní mutace, dochází k tvorbě krevních sraženin, takzvaných tromb. Ty mohou způsobit vážné zdravotní komplikace, jako je trvalé poškození žilního systému nebo plicní embolie, která ohrožuje na životě. Prodělání trombózy bylo pohnutkou manželů Staňkových k založení fondu a posílení veřejného povědomí o problémech spojených se zvýšeným srážením krve. Pavel Staněk, zakladatel fondu bude návštěvníkům DNE s trombózou společně s lékaři a odborníky radit, jaká opatření praktikovat, aby nemoc co nejméně limitovala plnohodnotný život.

Nadační fond nešíří jen osvětu a informace o prevenci, z výtěžků především pomáhá vybavovat zdravotnická zařízení po celé České republice speciálními přístroji pro monitoring ředění krve. INR test, kterým manželé obdarovali již celou řadu různých zařízení v České republice, ukazuje hodnotu srážlivosti krve při užívání léků ředících krev. Přístroj umožňuje stanovit optimální medikaci léku tak, aby působil správně a krev se nesrážela, či neředila příliš. Je-li léčba těmito léky nadměrná, hrozí krvácení, pokud je nedostatečná, nebrání vzniku krevních sraženin. Předešlé testovací metody byly schopné podat výsledek v řádu hodin, INR tester to dokáže do dvou minut.

Nadační fond AQUAPURA byl založen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům s poruchou srážlivosti krve a hematologickým oddělením a nemocnicím v Královéhradeckém kraji. Od ledna 2014 rozšířil své aktivity na celou oblast České republiky v rámci pomoci pacientům s poruchou srážlivosti krve.

Dle TZ

www.epispr.cz

Zdroj: medicina.cz

12. říjen -Světový den artritidy

Stovky revmatiků vyráží na „pochod od Aše až do Jablunkova“. Společnými silami se v průběhu října pokusí urazit tolik kilometrů, kolik by bylo na přejití celé republiky. K příležitosti Světového dne artritidy tak chtějí připomenout, že pohyb je nedílnou součástí terapie revmatických onemocnění.

Revmatická onemocnění (revma) postihují pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), mnohdy i některé jiné orgány. Rozdělují se do několika základních skupin: revmatická onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida, tzv. systémové nemoci a další), degenerativní revmatické nemoci (artróza), infekční artritidy, metabolické a endokrinní choroby spojené s revmatickými stavy (dna) a mimokloubní revmatismus. Mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna.

Revmatoidní artritida nejčastěji propuká u lidí v produktivním věku, tedy mezi 30. a 50. rokem života. V ČR jí trpí přibližně 85 000 lidí. Každý rok přibývá kolem 3 500 pacientů. Jedná se o poruchu imunitního systému, který místo aby bojoval proti cizím buňkámí, útočí na ty zdravé.

Nemoc zasahuje především klouby, takže jakýkoli pohyb bolí. Pro zachování hybnosti a svalové síly je však pravidelné cvičení nezbytné. Navíc pomáhá předcházet osteoporóze nebo kardiovaskulárním chorobám, jejichž riziko je bohužel u pacientů s revmatoidní artritidou zvýšené. Ušlé kilometry jednotlivých účastníků se budou postupně sčítat pomocí speciální aplikace. Cílem je společně překonat hranici 547 km, která představuje vzdálenost mezi Aší a Jablunkovem.

K výzvě přejít celou republiku se připojily také regionální kluby Revma Ligy. V Telči a Českých Budějovicích proto 12. října pořádají vlastní pochod, v Pardubicích si lidé budou moci vyzkoušet trenažér na načítání kroků. V Praze budou k dispozici revmatologové a fyzioterapeuti, kteří s případnými zájemci zkonzultují jejich zdravotní stav. Ke zdolání 547 km dlouhé vzdálenosti tu lidé mohou přispět uběhnutím části trasy na běžeckém trenažeru. Zapojení lidé navíc každým ujitým kilometrem přispějí 10 Kč na výzkum dostupnosti a kvality péče.

Ačkoliv je onemocnění nevyléčitelné, včas zahájená léčba dokáže zmírnit jeho projevy, a oddálit tak případnou invaliditu. Pro pacienty ve střední a těžké závažnosti je navíc od února 2019 k dispozici moderní biologická léčba. Předepsat ji mohou pouze revmatologové ve speciálních centrech. V ČR je celkem 52 takových center. V Praze je možné si vybrat z 8 různých pracovišť, avšak například obyvatelé Poličky musí do nejbližšího centra ujet 69 km.

Počet center je sice dostatečný, ale jejich rozmístění není ideální. Nedostatečné pokrytí je v jižních Čechách, na Vysočině, chybí i samotní revmatologové. Revmatologové zcela chybí celkem v 5 okresech, v dalších 12 připadá na okres pouze 1 lékař.

Tématu dostupnosti a kvality zdravotní péče v revmatologii se věnuje pacientská organizace Revma Liga ČR, která sdružuje pacienty s revmatismem, jejich rodinné příslušníky a přátele. Zvyšuje povědomí o revmatických chorobách a pomáhá nemocným. Členové bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně kluby po celé České republice. Je vyhledávaným a rovnocenným partnerem pro pacienty, lékaře, zdravotníky i státní správu. Svou činností motivuje pacienty a ukazuje zdravé populaci svět očima revmatiků. Heslem ligy je: Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme.  Dle TZ

www.revmaliga.cz

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

LECITIN – fosfatidylcholin

Lecitin poskytuje přirozený zdroj polynenasycených mastných kyselin včetně esenciálních mastných kyselin. Také obsahuje cholin a inositol v jejich vysoce absorbovatelných formách, podobně jako vitamíny, minerální a nutriční faktory. Fosfatidylcholin je biologicky aktivní zdroj cholinu nacházející se v lecitinu (koncentrovanější forma, často popisovaná jako lecitin s trojitou silou).

Atletická výkonnost
 • Lecitin je považován za ergogenní prostředek pro svůj obsah cholinu a účinky na acetylcholin. Bylo zjištěno, že cholin a acetylcholin souvisí s opožděnými svalovými kontrakcemi, ke kterým dochází, pokud není přítomné dostatečné množství cholinu a acetylcholinu.

Regulace cholesterolu

 • Lecitin tvoří součást lipoproteinů, což jsou nosiče cholesterolu v krvi, a umožňuje jejich efektivnější distribuci, a tak brání usazování cholesterolu na výstelce tepen.
 • Lecitin snižuje hladinu cholesterolu a chrání cholesterol před oxidací, díky tomu, že je součástí lecitin-cholesterol acyltransferázy.

Podpora jater

 • Fosfatidylcholin podle výzkumů pomáhá při nealkoholovém ztučnění jater díky své úloze v rámci lipotropních mechanismů, jako je sekrece lipoproteinů s velmi nízkou hustotou (VLDL) z jater

Duševní zdraví

 • Nízké hladiny fosfatidylcholinu byly objeveny u pacientů s neurologickými poruchami, jako Alzheimerova choroba a demence,184  jelikož se podílí na membránově zprostředkované buněčné signalizaci a je součástí membránových struktur buněk.

Možné podpůrné působení:

 • Nedostatek acetylcholinu např.: Alzheimerova choroba, bipolární deprese, tardivní dyskineze, Huntingtonova choroba, Friedrichova ataxie, olivopontocerebelární atrofie, myasthenia gravis
 • Regulace cholesterolu
 • Podpora ledvin, např. při alkoholismu, hepatitidě, cirhóze, detoxikaci, metabolismus tuků
 • Sportovní vytrvalost
 • Mozkové funkce

KONTRAINDIKACE / INTERAKCE S JINÝMI LÁTKAMI:

Nejsou známé.

Zdroj: doktorka.cz

 

Světový den srdce 2019

Oslavte v sobotu 29. září Světový den srdce. Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě.

Lidé po celém světě budou moci 29.září oslavit den srdce. Den životně důležitého orgánu, který je zodpovědný za pumpování krve po celém našem těle. Jedná se o akci založenou v roce 2000 a každoročně organizovanou Světovou federací srdce a Světovou zdravotnickou organizací.

Letošním, v roce 2019, tématem je „Slibme si že budeme žít zdravěji.

Tento významný den sjednocuje lidi ze všech států a prostředí v boji proti kardiovaskulárním onemocněním a inspiruje k pořádání mezinárodních akcí na podporu zdravého životního stylu. Tento rok je hlavní myšlenkou sdílet mezi sebou informace, jakým způsobem lze srdce udržovat zdravé a inspirovat tak miliony dalších lidí po celém světě. Ačkoli není péče o srdce ničím složitým, čísla týkající se onemocnění srdce jsou stále alarmující!

Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí v průměru kolem 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady.

 

Proč slavit Světový den srdce?
Přejídání, nedostatek pohybu, nezdravé stravování, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu jsou faktory, které mohou za srdeční onemocnění. Poselstvím Světového dne srdce je ukázat, že srdečním chorobám lze předejít. Cílem je pak zlepšit povědomí o prevenci a možných rizicích spojených s nedodržováním zdravého životního stylu. Což je velmi důležité – zvláště dnes – v době, kdy neustále stoupá počet dětí trpících obezitou. V tento den probíhají na všech možných místech po celém světě akce na podporu boje proti srdečním onemocněním, jako jsou různé běhy, zdravotní prohlídky, přednášky či výstavy. Do akce je zapojeno také mnoho zdravotnických zařízení, která v tento den nabízí měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, měření krevního tlaku či poradenství v oblasti zdravého stravování a prevence kardiovaskulárních chorob.

Srdce je srdcem vašeho zdraví
Srdce je pro náš život jedním z nejdůležitějších orgánů a je proto žádoucí k němu tak přistupovat. Mnoho lidí podceňuje pravidelné prohlídky u lékaře a netuší, že již nějakým onemocněním, které vede ke kardiovaskulárním chorobám, trpí. Častým, a také skrytým problémem, bývá vysoký krevní tlak, který se v dnešní době řadí mezi civilizační onemocnění. „Optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, ale pokud nějaká hodnota vyskočí, nehraje to důležitou roli. Může za to např. přechodný stres,” vysvětluje odborník na arteriální hypertenzi MUDr. Jan Peleška, specialista působící v České společnosti pro hypertenzi. Hypertenze trápí až 40 % dospělých v České republice, u mužů je výskyt ještě častější a třetina pacientů vůbec netuší, že hypertenzí trpí. Navíc s věkem počet hypertoniků ještě stoupá. Proto je velmi důležité znát hodnotu svého krevního tlaku, aby se daly problémy s ním spojené včas řešit.

Jak předcházet vysokému krevnímu tlaku? 
Příčina vysokého tlaku není obvykle známá. Může se jednat o genetickou predispozici, ale také o nadměrný příjem soli, alkoholu, kouření, obezitu a stres. Abyste předešli riziku vzniku hypertenze, snažte se být fyzicky aktivní alespoň 30 – 60 minut denně. Se zdravým životním stylem se kromě dostatečného pohybu pojí také zdravé stravování. Jezte proto dostatek zeleniny, ovoce, ryb, luštěnin a ořechů a zbytečně si nepřisolujte jídlo. Důležitá je i psychická pohoda. Stres je významným faktorem ovlivňujícím hladinu krevního tlaku. Omezte příjem alkoholu a nekuřte.

 

Většina pacientů si neumí správně změřit tlak
Během průzkumu trhu, studie Perleberg v Itálii a Velké Británii v roce 2014, se ukázalo, že 1 ze 3 lidí si měří tlak nesprávně v důsledku chybné pozice standardní manžety na paži. Také se prokázalo, že správné umístění manžety je často podceňovanou chybou. Standardní manžety musí být umístěny přesně proti tepně na horní části paže, aby se snížilo riziko nepřesného měření. Doporučují se proto klinicky ověřené tlakoměry s tzv. intelli manžetou, která má oproti klasickým manžetám větší snímací plochu a je tedy prakticky nemožné její nevhodné umístění. Výsledky jsou vždy přesné. Doporučení potvrzuje i kardiolog Michal Vrablík, který dodává: „Domácí měření se musí provádět podle jasných pravidel a správně, jinak výsledky mohou spíše pacienta stresovat a situaci zhoršovat. Nezbytným předpokladem je použití kvalitních tlakoměrů ideálně vybavených Intelli manžetou, např. OMRON M6 Comfort, které jsou uživatelsky příjemné, a na výsledky měření se lze spolehnout.“   Krevní tlak si měřte opakovaně, alespoň dvakrát ráno a dvakrát večer, ideálně 7 dní před návštěvou lékaře. Dlouhodobě pak stačí 1 – 2 x týdně.

Zdroj: krevni-tlak-omron.cz

Informace Ministerstva zdravotnictví k používání e-cigaret

Varování

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) zveřejnilo 19. září 2019 ve 12:00 ET aktuální údaje o řadě případů poškození plic spojovaných s používáním elektronických cigaret/vapovacích zařízení. V současné době probíhá vyšetřování prudkého nárůstu plicního poškození spojovaného s tímto typem výrobku.

Elektronická cigareta je zařízení, které vytváří aerosol zahřátím kapalné náplně (komerčně nazývané také e-liquid apod.). Tento aerosol poté uživatel elektronické cigarety vdechuje do plic.

Náplň do elektronické cigarety může obsahovat: nikotin, tetrahydrokanabinol (THC)* a kanabinoidní (CBD) oleje a další látky a přísady.

Co se ví

 • V USA bylo hlášeno 530 případů poškození plic. V 6 státech bylo potvrzeno 7 úmrtí.
 • CDC obdržela kompletní údaje o pohlaví a věku u 373 z 530 případů.
  • Téměř tři čtvrtiny (72 %) případů jsou muži
  • Dvě třetiny (67 %) případů jsou ve věku 18 až 34 let
  • 16 % případů je mladších 18 let a 17 % je starších 35 let
 • Všechny hlášené případy mají v anamnéze používání/inhalaci výparů z elektronických cigaret.

Příznaky onemocnění hlášené některými pacienty:

 • kašel, dušnost nebo bolest na hrudi,
 • nauzea, zvracení, průjem,
 • únava, horečka, bolest břicha.

Někteří pacienti uvádějí, že se u nich příznaky rozvinuly během několika dní, jiní udávají několik týdnů. Infekce se nejeví být příčinou těchto příznaků.

 • Většina pacientů uvedla v anamnéze používání elektronických cigaret s náplní obsahující THC. Mnoho pacientů uvedlo, že užívají THC a nikotin. Někteří uváděli použití elektronických cigaret obsahujících pouze nikotin.

Co se neví

Dosud není známa konkrétní příčina těchto plicních poškození. Šetření neidentifikovalo žádnou konkrétní elektronickou cigaretu/vapovací zařízení (zařízení, e-liquid/ náhradní náplň) ani látku, která je spojena se všemi případy.

Co CDC doporučuje veřejnosti:

Dokud nebude známo více, CDC doporučuje těm, kteří se obávají výše uvedených specifických zdravotních rizik, aby zvážili zdržet se používání elektronických cigaret/vapovacích zařízení.

Těm, kdo nedávno použili elektronickou cigaretu/vapovací zařízení a mají příznaky podobné těm, které jsou popisovány v souvislosti s výskytem plicního poškození, je doporučováno, aby navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

Těm, kteří používají elektronické cigarety/vapovací zařízení:

 • Každý, kdo používá e-cigaretu nebo vapovací zařízení, by neměl kupovat tyto výrobky
  (např. e-cigaretu nebo vapovací zařízení s THC* nebo CBD oleji) mimo místo prodeje a neměl by upravovat ani přidávat do těchto výrobků žádné látky, které nejsou určeny výrobcem.
 • Pokud se objeví příznaky, které jsou hlášeny v souvislosti s touto událostí, je doporučeno, aby hned navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

Dospělým, kteří používají elektronické cigarety, protože skončili s kouřením cigaret:

 • je doporučováno nevracet se ke kouření cigaret,
 • pokud pokračují v užívání elektronických cigaret, měli by se pozorně hlídat, zda se u nich neprojevují výše uvedené příznaky, a pokud je mají, hned navštívit poskytovatele zdravotních služeb (lékaře).

Dospělým, kteří se snaží odvykat od kouření cigaret, je doporučováno:

 • Kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře), pokud potřebují pomoci při odvykání od užívání tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret.
 • Využívat na důkazech založené intervence včetně poradenství a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválených léčivých přípravků.

Bez ohledu na probíhající událost:

 • Mládež a mladí dospělí by vůbec neměli používat elektronické cigarety.
 • Těhotné ženy by vůbec neměly používat elektronické cigarety.
 • Dospělí, kteří v současnosti nepoužívají tabákové výrobky, by neměli s užíváním elektronických cigaret začínat.

Aktuálně není známo, že by se toto onemocnění vyskytlo v České republice, Ministerstvo zdravotnictví však důrazně doporučuje veřejnosti dbát i v podmínkách ČR doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění.

Varování amerického CDC v originálním znění a další podrobnější informace naleznete zde: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

* V ČR není obsah THC v náplních do elektronických cigaret právní úpravou tolerován.

 

 

Světový den familiární hypercholesterolémie (FH)

 

Ateroskleróza představuje hlavní příčinu vzniku kardiovaskulárních onemocnění, na které jenom v České republice umírá ročně kolem 50 000 lidí. Společným jmenovatelem těchto zdravotních komplikací je zvýšená hladina LDL cholesterolu. Prevence tedy spočívá především v jejím neustálém snižování. Podle nových doporučení představených na kongresu ESC (Evropská kardiologická společnost) v Paříži dokonce neexistuje žádná dolní hranice koncentrace LDL cholesterolu považovaná při léčbě za nebezpečnou.

Kardiovaskulární riziko se dělí na nízké, střední, vysoké a velmi vysoké. Do poslední zmíněné skupiny patří lidé s kardiovaskulárním onemocněním aterosklerotického původu, diabetici s postižením cílového orgánu, osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), kardiovaskulárním onemocněním nebo jiným závažným rizikovým faktorem a pacienti s pokročilým selháním ledvin. Podle nejnovějších doporučení ESC/EAS (Evropské kardiologické společnosti a Evropské společnosti pro aterosklerózu) se cílové hodnoty LDL cholesterolu pro tyto osoby nově snížily pod 1,4 mmol/l. Pacienti ve vysokém riziku by měli mít nižší hodnoty než 1,8 mmol/l. U osob s kardiovaskulárním onemocněním a druhou cévní příhodou prodělanou v posledních dvou letech se má zvážit dokonce cílová hranice pod 1,0 mmol/l. Hlavním léčivým prostředkem zůstávají statiny. Ty se mají podávat v maximální tolerované dávce. Do druhé linie je povolán ezetimib v kombinaci se statinem. Pro osoby s velmi vysokým rizikem, u nichž tato léčba selhává, se doporučuje využití inhibitorů PCSK9. Pro jedince ve středním riziku se doporučují hodnoty nižší než 2,6 mmol/l a s nízkým rizikem méně než 3 mmol/l. „Každý by měl znát hladinu svého cholesterolu, a pokud je zvýšená, měla by být snižována,“ říká doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Jedním z nejčastějších i nejnebezpečnějších kardiovaskulárních onemocnění je srdeční infarkt, který je způsoben krevní sraženinou nad narušeným („prasklým“) aterosklerotickým plátem v srdeční tepně. Téměř okamžitě dojde k nedokrvení srdečního svalu. „Pokud je člověku méně než 60 let a  nastanou tyto komplikace, většinou k tomu musí být dotyčný kuřák, mít vysoký krevní tlak, případně cukrovku. Pokud má však pacient výrazně zvýšenou hladinou cholesterolu, nemusí trpět ani jedním z těchto neduhů, aby k infarktu došlo. Příkladem takto vysokých hodnot může být hladina celkového cholesterolu nad 8, často i nad 10 mmol/l. Pacientovi je nutné ihned po srdečním infarktu nasadit agresivní léčbu ke snížení cholesterolu,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Cholesterolu se přezdívá „tichý zabiják“. Ani jeho velmi zvýšená hladina totiž nebolí, nápadně se ani neprojevuje na vzhledu nemocného a často se na něj přijde náhodně. Vysoký cholesterol lze být geneticky podmíněný. Nová data ukazují, že familiární hypercholesterolémie (FH), je rozšířenější, než si odborníci dosud mysleli. Má ji každý dvoustý člověk. To znamená, že se každou minutu na světě narodí jedno dítě s touto diagnózou.„Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění a vysoká hladina cholesterolu se tak u postižených jedinců vyskytuje od narození. Je nebezpečná tím, že většina pacientů o svém onemocnění neví. Důležité je tedy zachytit FH včas a včas ji léčit.

Česká republika patří v detekci osob s FH ke světové špičce. Největší podíl na tom má projekt MedPed fungující v ČR už přes 20 let. Díky této iniciativě se podařilo vybudovat dynamickou síť 65 specializovaných pracovišť (center), která se zaměřují právě na vyhledání a léčbu osob s FH. V každé rodině je zpravidla několik postižených osob. V počtu zachycených pacientů s FH na počet obyvatel jsme třetí na světě.

Nemocní s familiární hypercholesterolémií mají vlastní pacientskou organizaci Diagnóza FH, z.s. Ta si klade za cíl podporovat pacienty s FH, informovat o FH a motivovat ke zdravému životnímu stylu. Každoročně také pořádá svou největší osvětovou akci s názvem Týden FH, která se koná u příležitosti Světového dne FH (24. září). Spočívá v měření cholesterolu a edukaci v českých firmách a institucích. Zaměstnanci mají během několika minut možnost zjistit své výsledky a konzultovat je s lékařem. Letos se již jednalo o 4. ročník a zájem byl opět mimořádný. Jako účinná prevence je především vhodný jídelníček a úprava stravy, zejména omezení spotřeby tuků s vyšším podílem nasycených mastných kyselin a upřednostňování tuků s převahou mastných kyselin nenasycených, dostatečná konzumace ovoce a zeleniny a preference výrobků z celozrnných obilovin.

Dle TZ

www.athero.cz

www.diagnozafh.cz

www.amic.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 4 96