Kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení je pro Ministerstvo zdravotnictví klíčová

 

V oblasti zvyšování kybernetické bezpečnosti se Ministerstvo zdravotnictví věnuje jednak metodické podpoře v podobě vydávání metodických materiálů a vzorových dokumentů (např. vydání vzorové dokumentace systému řízení bezpečnosti informací ve věstníku MZ a na webových stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví), a dále také přípravou a vydáváním školících materiálů, včetně e-learningových, a dalších podkladů pro tuto oblast. Tyto metodiky slouží především k vyškolení samotných pracovníků, aby byl eliminován faktor bezpečnostního selhání jedince, a tím pádem se snížilo riziko poškození celé instituce jako takové. Paralelně ministerstvo organizuje pro jednotlivé organizace resortu včetně poskytovatelů zdravotních služeb centralizovaný nákup služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je například audit kybernetické bezpečnosti, nebo penetrační testování a další odborné služby. Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti naleznete zde.

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně poskytuje prostřednictvím investičních programů finanční prostředky na podporu a rozvoj materiálně technické základny, včetně oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, pro fakultní nemocnice, nemocnice a ústavy ve státním vlastnictví, zdravotnická zařízení v majetku obcí a krajů, poskytovatele zdravotnické záchranné služby, ale také krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav. Posilována je takto mimo jiné i centrální infrastruktura resortu Ministerstva zdravotnictví, provozovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Přímá dotace na financování kybernetické bezpečnosti byla v uplynulých letech realizována v rámci Integrovaného operačního programu, konkrétně v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, která byla zaměřena na subjekty spravující kritickou informační infrastrukturu nebo významné informační systémy ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti

Dále byla mimo jiné realizována i výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. a č. 26 eGovernment I. Ve 23. výzvě realizuje Ministerstvo zdravotnictví svůj projekt s názvem „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“, jehož cílem je vybudovat nový jednotný integrovaný komunikační systém MZ ČR pro krajské hygienické stanice, který bude zejména z  bezpečnostního hlediska naplňovat moderní požadavky na informační systémy orgánů veřejné správy. Systém umožní centrální nastavení rolí a odpovědností, procesního modelu řízení a předávání informací v souladu s požadavky legislativy a platných odborných norem.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo na projekty ve spolupráci s EU celkem 2,2 mld. Kč. Ministerstvo zdravotnictví se také zapojilo do přípravy implementačních plánů programu Digitální Česko a předložilo do něj aktuálně 18 záměrů s alokací přes 6 mld. Kč, z toho minimálně 2 mld. jsou směřovány do kybernetické bezpečnosti.

Zapojení Ministerstva zdravotnictví a jeho přímo řízených organizací v uvedených výzvách shrnuje přiložená tabulka.

IT Projekty včetně dalších nemocnic (XLSX, 18Kb)

Zdroj: mzcr.cz

Kovový 3D tisk nadějí pro léčbu Parkinsonovy choroby (studie)

 

Globální strojírenská společnost Renishaw vyvinula pro organizaci North Bristol NHS Trust zařízení, se kterým je možné přesně aplikovat nově testovaný lék. Ten pod názvem GDNF (Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor) dává naději na regeneraci dopaminu v mozkových buňkách pacientů s Parkinsonovou chorobou a tím i na zmírnění jejích příznaků.

 

Během studie byl 42 pacientům implantován do lebky titanový port z 3D tiskárny. Skrze něj byl pomocí čtyř mikrokatetrů dopraven lék GDNF do putamenu, klíčové oblasti mozku pro motorické funkce. Katetry pacientům voperoval chirurgický robot Renishaw neuromateTM.Přípravu nového systému podávání léků společnost Renishaw konzultovala s neurochirurgem, profesorem Stevenem Gillem. Největší výzvou bylo vyvinout praktickou metodu, jak překonat hematoencefalickou bariéru.

Studie byla financována společností Parkinson´s UK s podporou The Cure Parkinson’s Trust a ve spolupráci s asociací North Bristol NHS Trust. Výsledky oznámené 27. února 2019 ukázaly, že systém podávání léků funguje efektivně a spolehlivě; podobné zařízení vyvinuté společností Renishaw pod názvem ‘neuroinfuse™’ se nyní používá v dalších klinických studiích.

Tato studie ukázala, že lze bezpečně a opakovaně aplikovat lék přímo do mozku pacienta v průběhu několika měsíců pomocí malého implantovaného portu, který je umístěn na kůži za uchem. Jedná se o skutečný průlom v možnostech léčit neurologická onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, protože většina účinných léků se nedokáže dostat do krevního oběhu mozku kvůli jeho přirozené ochranné bariéře. I při nízké dávce se u pacientů zaznamenalo zlepšení. Nyní je třeba přistoupit ke konečné klinické studii s použitím vyšších dávek a k tomu naléhavě je nutno zajistit financování.

Je povzbudivé zaznamenat změny při rentgenových snímcích mozku, které ukazují, že lék GNDF účinkuje, a že se podařilo docílit jeho přesné distribuce v mozku. Paul Skinner, generální ředitel neurologických produktů společnosti Renishaw vidí velký potenciál nové metody pro budoucí studie Parkinsonovy nemoci a experimentální léčby jiných neurodegenerativních onemocnění a nádorů mozku. Výsledky studie lze nalézt v publikacích/na webech Brain a Journal of Parkinson´s disease. Další informace o systému podávání neuroinfuzních léčiv na adrese https://www.renishaw.com/en/neuroinfuse-drug-delivery-system–42358.

Výsledky klinické studie a současně jednoho z nejambicióznějších lékařských pokusů, který trval více než pět let, byly rovněž zveřejněny ve dvoudílném dokumentárním pořadu BBC nazvaném: Zkušební aplikace nového léku na Parkinsonovu chorobu: zázračná léčba? Shrnutí dokumentu prostřednictvím odkazu https://www.youtube.com/watch?v=u7zwRNyRz24.

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro širokou škálu aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby (zde se zaměřuje na 3D tisk z kovových prášků a technologii vakuového lití). Je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu.

Dle TZ

www.bestcg.com

Zdroj: medicina.cz

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s WHO zvyšuje kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním a spouští edukační program

 

Ministerstvo zdravotnictví si v rámci reformy psychiatrické péče klade za cíl zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Proto ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pilotně realizovalo vzdělávací program v psychiatrických nemocnicích zaměřený na snížení míry užití omezovacích prostředků a představilo českou mutaci e-trainingu. Na dnešním společném setkání odborníků z WHO, zástupců ministerstva, psychiatrických nemocnic, reformy psychiatrie, kanceláře veřejného ochránce práv, uživatelů péče a dalších odborníků jej představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Je naší prioritou zajistit osobám s duševním onemocněním kvalitní péči a co nejpřirozenější život. Jsem rád, že na těchto prioritách můžeme spolupracovat s WHO, a to i prostřednictvím tohoto projektu. Vzdělávací program účastníky seznamuje s problematikou ochrany práv osob se zdravotním postižením, problematikou rizikového chování, procesem deinstitucionalizace a poskytování komunitní péče a také problematikou stigmatu, s nímž se lidé s duševním onemocněním a zdravotním postižením často potýkají. Úspěšní absolventi e-trainingu, který je poskytován zdarma, získají certifikát vzdělávacího programu Světové zdravotnické organizace,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

E-training je určen jak profesionálům v oblasti zdravotní a sociální péče, tak samotným uživatelům, pacientům i rodinným příslušníkům a také studentům souvisejících oborů. Jeho klíčovým cílem je prohloubení znalostí problematiky lidských práv u lidí se zdravotním postižením, a to včetně specifické problematiky duševního zdraví ve společnosti, kde se s tímto problémem potýká pětina populace.

„Naším zájmem je, aby tento vzdělávací program absolvovali všichni zaměstnanci psychiatrických nemocnic zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví a velmi bychom uvítali, kdyby byl zahrnut také do profesní přípravy zdravotních i sociálních pracovníků,“ doplnil ministr Vojtěch

V rámci zvyšování kvality péče u poskytovatelů následné lůžkové péče v oboru psychiatrie byla v psychiatrických nemocnicích zmapována kvalita poskytované péče a soulad s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením podle metodického nástroje WHO „QualityRights toolkit“. Aktuálně jsou ve všech těchto zařízeních zaměstnaní manažeři kvality a díky WHO mají nyní k dispozici českou verzi metodických materiálů k podpoře implementace změn v této oblasti.

Příkladem konkrétních kroků, které reagují na proběhlé mapování kvality péče a mají za cíl její zlepšení, je zavádění krizových plánů při používání deeskalačních technik, změna pravidel a léčebných řádů s co nejmenším omezením pro pacienty (například možnost využívat mobilní telefony kdykoliv v průběhu dne), zavádění cvičných bytů, snižování počtu lůžek na pokojích, zvýšení soukromí v koupelnách, změny v pracovním oblečení personálu či vyčleňování místnosti pro soukromé setkávání pacientů s právními zástupci, rodinou a další.

V oblasti prevence užití omezovacích prostředků realizovalo Ministerstvo zdravotnictví za odborné podpory expertů WHO vzdělávací programy a konzultační návštěvy v psychiatrických nemocnicích Bohnice, Horní Beřkovice, Opava a na psychiatrickém oddělení nemocnice České Budějovice. Zahraniční odborníci zde po dobu půl roku metodicky vedli místní pracovníky prostřednictvím specializovaných workshopů. „V těchto nemocnicích je nyní pilotně ověřován proces snížení míry užití omezovacích prostředků na základě metodiky WHO. Cílem je následně dané metody z těchto nemocnic postupně rozšířit do dalších psychiatrických nemocnic v ČR,“ dodal ministr.

Nejvýraznější změnou v systému péče o duševní zdraví v rámci reformy je vznik a rozvoj center duševního zdraví, podpora ambulancí s rozšířenou péčí a také plán vybudování nových psychiatrických oddělení akutní péče v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity jsou realizovány ruku v ruce s destigmatizačními a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků i okolí uživatelů psychiatrické péče.

V souvislosti s reformou Ministerstvo zdravotnictví současně iniciuje změny vedoucí k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů, legislativní změny a změny v organizaci systému služeb a prosazuje zavedení pevné a jasně strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb, ale i v oblastech pracovního trhu, školství, justice či bydlení.

Bez koncepčního přístupu Ministerstva zdravotnictví nelze zásadních systémových změn dosáhnout. Před 2 lety jsem si nedovedla představit, že proběhne seminář o snižování využití donucovacích prostředků u pacientů s duševním onemocněním, po mnoha letech je to mimořádně dobré. Ministerstvo zdravotnictví podporuje toto úsilí a je to obrovský posun kupředu. Pokud se toto úsilí rozšíří i do dalších nemocnic, pak se od psychiatrické péče budou moci učit i další obory, což by bylo mimořádně pozitivní,” uvedla na tiskové konferenci Marie Lukasová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Reforma péče o duševní zdraví je komplexní a dlouhodobý proces, který nezahrnuje pouze změny v medicínském oboru psychiatrie, ale k jejímu úspěšnému průběhu jsou nezbytné i významné změny v sociálním systému, systému školství a spravedlnosti, jako i zapojení mnoha dalších odborníků a zainteresovaných zájmových skupin včetně uživatelů a jejich neformálních pečovatelů. Proto byla ustanovena Rada vlády pro duševní zdraví, kde bude problematika duševního zdraví řešeno na nadresortní úrovni.

Více informací o Reformě péče o duševní zdraví naleznete zde.

E-training s názvem „Transformace služeb, prosazování práv“ naleznete zde.

Zdroj: mzcr.cz

Vláda schválila Strategický rámec Zdraví 2030

 

Vláda včera projednala strategický dokument Zdraví 2030. Ten řeší, jak má být zdraví české populace rozvíjeno a věnuje se faktorům, kterého ho ovlivňují, a navrhuje řešení. Hlavními tématy jsou reforma primární péče včetně nové koncepce a rozvoje sítě urgentních příjmů, důraz na prevenci, zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za jejich zdraví. Zaměřuje se také na personální stabilizaci zdravotnictví a zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů. Důležitým prvkem je také integrovaná zdravotní péče a propojení systému zdravotnictví a sociální péče.

„Má-li být péče o zdraví kvalitní, bezpečná a dlouhodobě udržitelná, je nezbytné usilovat o lepší dostupnost, kvalitu, vstřícnost a etický rozměr zdravotnických služeb. Zároveň je zapotřebí klást větší důraz na ochranu a udržení zdraví, posilovat účast občanů a jejich odpovědnost za vlastní zdraví a cíleně zlepšovat jejich zdravotní gramotnost. Zdraví lidí nemohou zajistit samotní zdravotničtí pracovníci ani samotní občané. K jeho ochraně, udržení i zlepšení je žádoucí vyzvat všechny společenské struktury a využít všech sil a možností. Podle strategického rámce budeme postupovat a bude také podkladem pro vyjednávání s Evropskou komisí o finančních zdrojích pro české zdravotnictví v dalším programovacím období,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Strategický rámec Zdraví 2030 si klade za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel České republiky pro příští desetiletí. S ohledem na všechny výzvy a současné trendy byly formulovány tři strategické cíle: zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému a podpora vědy a výzkumu.

Velkou výzvou, se kterou se bude zdravotnictví podle strategického dokumentu Zdraví 2030 muset potýkat, je stárnutí populace. Vyžádá si změny organizace zdravotní péče i jejího financování. Lidé starší 65 let aktuálně tvoří téměř pětinu obyvatel, kolem roku 2030 by to měla být zhruba čtvrtina a v polovině století přibližně třetina. Výrazně přibude osob nad 85 let. Dopad stárnutí již dnes představuje výzvu pro kapacity poskytování dlouhodobé a následné péče. Strategický rámec Zdraví 2030 pro toto navrhuje řešení. „Je nutné podporovat zajištění dostatečných kapacit dlouhodobé péče a podpořit i rozvoj domácí péče jako ekonomicky výhodnější alternativy k hospitalizaci,“ doplnil ministr.

Strategický dokument Zdraví 2030 se zaměřuje také na paliativní péči. Kromě tišení bolestí jde i o psychologickou podporu nebo práci s rodinou. V posledním půlroce života absolvuje více než polovina pacientů opakované hospitalizace a téměř 15 procent více než tři hospitalizační pobyty. Řadě těchto hospitalizací lze předejít efektivním managementem péče o umírající. Téměř 60 procent úmrtí je vyvoláno chronickou nemocí, lze se na něj proto připravit. Ročně jde zhruba o 60 000 lidí, kteří by většinou raději umírali doma než v nemocnici.

Neposledním důležitým tématem Strategie je reforma primární péče. Jejím cílem je postupná proměna a posílení primární péče tak, aby byla schopna poskytovat v maximálním rozsahu co nejširší, a přitom kvalitní, péči snadno dostupnou každému pacientovi. Dojde také k vybudování rovnoměrné sítě urgentních příjmů a pohotovostní služby v každém okrese a zároveň k zajištění návaznosti pohotovostní služby na urgentní příjmy.

Zdroj: mzcr.cz

Kampaň za testování na HIV a hepatitidu C

 

Farmaceutická společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc spustila osvětovou kampaň, jejímž cílem je vybídnout lidi k tomu, aby se nechali testovat na přítomnost viru HIV a hepatitidy typu C v těle. Podle odborníků totiž v České republice neví o nákaze HIV až tisíc lidí a o nákaze hepatitidou C i několik desítek tisíc lidí. Obě infekce mohou desítky let probíhat bez příznaků. Pro úspěšnou léčbu je zásadní podchytit je v raném stádiu. Cílem kampaně je informovat o možnostech testování a především v konečném důsledku snížit počet osob infikovaných virem HIV nebo hepatitidou C, které o své nákaze neví, ale navazují vztahy a mohou potenciálně šířit infekci dál. Důležité jsou 2 informační weby (www.hiv-prevence.cz a www.hepatest.cz), kde se zájemci dozví nejdůležitější informace o testování na zmíněné infekce, o příznacích i léčbě. Osvětová kampaň je realizovaná v rádiu, na internetu, sociálních sítích a v MHD.

HIV je virus, který může způsobovat onemocnění známé jako AIDS. Přenáší se krví, nechráněným pohlavním stykem a z matky na dítě během porodu. Virus v organismu napadá primárně imunitní buňky. Posléze dochází k tomu, že organizmus není schopen bránit se jakékoliv infekci a imunitní systém člověka nakonec zcela selže. V roce 2018 bylo v České republice na základě 1,37 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 208 případů infekce HIV. Onemocnění AIDS bylo nově diagnostikováno u 38 HIV pozitivních osob. Hlavním zdrojem infekce HIV v ČR je stále sexuální přenos, zejména mezi muži majícími sex s muži (zdroj: SZÚ).

Hepatitida C je infekční onemocnění, které postihuje především játra. Nemoc často probíhá bez příznaků, chronická infekce může vést i k cirhóze jater, jejich selhání nebo rakovině. Virus hepatitidy C byl objeven až v roce 1989. V dřívější době se bylo možné nakazit infikovanou krevní transfuzi, v současnosti k nákaze nejčastěji dochází přenosem krví při nitrožilní aplikaci drog. Rutinní diagnostika je k dispozici od roku 1992. Dle dostupných údajů trpí v ČR chronickou hepatitidou C 40 až 80 tisíc lidí. Mnoho nemocných o své nákaze vůbec neví.

„Obě infekce jsou zákeřné tím, že mohou bez příznaků probíhat i desítky let. Pokud k jejich diagnostice dojde v příliš pozdním stádiu, mohou končit úmrtím pacienta. Společným znakem obou infekcí je, že žijí tisíce lidí, kteří o své nákaze neví a mohou ji šířit dál. U hepatitidy C je situace o to složitější, protože až do roku 1992 nebyla krev používaná při transfuzích na tuto infekci testována. Infikováni tak mohou být i lidé, kteří žijí zcela spořádaný život,“ říká MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. z IKEM Praha.

Osvětová kampaň, kterou realizuje Gilead Scinces ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, má za cíl především šířit povědomí o nákaze hepatitidou typu C a virem HIV. V dnešní době existují možnosti, jak se nechat bezplatně a anonymně testovat. Dnes jsou k dispozici natolik účinné léky, že pokud se infekce zachytí včas, může většina pacientů při dodržování léčby žít normální život,“ říká Jiří Pavlát, ředitel ČSAP Domu světla v Praze. Dle TZ

www.amic.cz

www.hiv-prevence.cz

www.hepatest.cz

Zdroj: medicina.cz

Za účelem zvýšení bezpečnosti pacientů vzniknou v nemocnicích resuscitační týmy a speciální linka

 

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový metodický pokyn pro řešení stavů hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkcí. Každému poskytovateli akutní lůžkové péče a jednodenní péče se doporučuje zřídit tzv. resuscitační tým v přesně definovaném personálním složení a zajistit každoroční školení všech zdravotnických pracovníků včetně praktického nácviku řešení krizových situací. Pro přivolání resuscitačního týmu v nemocnicích bude v souladu s platným doporučením Evropské resuscitační rady nově zavedeno univerzální telefonní číslo 2222.

„Náhlé zhoršení zdravotního stavu pacienta mimo oddělení intenzivní akutní lůžkové péče nebo specializované ambulantní péče je předvídatelnou rizikovou situací, na jejíž řešení musí být poskytovatelé zdravotních služeb systémově připraveni. Pevně věřím, že nově stanovený postup zajistí, aby u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou zodpovědní za organizaci zdravotní péče, došlo k poskytnutí odpovídající pomoci mimo specializované pracoviště v co nejkratším čase,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě metodického pokynu se poskytovatelům doporučuje zřídit tzv. resuscitační tým. Resuscitační tým bude v rámci organizační struktury poskytovatele skupina zdravotnických pracovníků určená k poskytování neodkladné péče pacientům s hrozícím nebo náhle vzniklým selháním základních životních funkcí, dojde-li ke vzniku takové události mimo prostor, který je k jejímu řešení adekvátně personálně zabezpečen a technicky a věcně vybaven. Členem resuscitačního týmu musí být lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Specializační kritéria jsou stanovena v metodickém pokynu. Resuscitační tým bude povolán voláním na pro tyto účely vyčleněnou telefonní linku. Metodický pokyn doporučuje používat pro jeho přivolání univerzální telefonní číslo 2222.

„Ve zdravotnických zařízeních, kde nebude možné zajistit dostupnost resuscitačního týmu v požadované době nebo kvalitě, může být resuscitační tým zajišťován na základě předchozí dohody s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, například Zdravotnickou záchrannou službou,“ dodal ministr.

Ke vzniku metodického pokynu došlo na základě konsenzu Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, České společnosti intenzívní medicíny a České resuscitační rady. Dokument určený pro poskytovatele akutní lůžkové péče a jednodenní péče mimo jiné stanovuje povinnost časné identifikace stavů předcházejících selhání vitálních funkcí, okamžitou identifikaci pacientů v přímém ohrožení života, povinnost zahájit odpovídající péči v co nejkratším čase přímo na místě události a zajištění dostupnosti následné intenzivní lůžkové péče, pokud bude nezbytná. Metodický pokyn bude zveřejněn ve Věstníku MZ do 29. 11. 2019.


Odbor komunikace s veřejností, zdroj: mzcr.cz

Den otevřených dveří na Státním zdravotním ústavu v Praze

Pozvánka na Den otevřených dveří Státního zdravotního ústavu, který se bude konat 23. 11. 2019 od 10.00 – 15.00 hod. Poslední vstup je 30 minut před ukončením akce. Vstup z ulice Šrobárova 49/48, Praha 10. V areálu není možné parkování.


Víte, jak se přenáší a zjišťují infekční nemoci? Co je očkování? Jak vypadá virus v elektronovém mikroskopu nebo genetická informace bakterií? Chcete vidět chovnou místnost hmyzu a zjistit jak se testuje repelent?

Víte kolik soli a cukru denně je už moc? Umíte si správně umýt ruce nebo provést samovyšetření prsou a varlat?

Určitě jste už někde viděli naše auto, které měří znečištění ovzduší. Pojďte si ho prohlédnout zevnitř. Víte, jak funguje pylová stanice? Chcete vidět, jak klíčí salát v toxické zemině nebo Vás zajímá kvalita vody, kterou pijete?

Nebo jak se testuje kosmetika, doplňky stravy, obalové materiály potravin, které běžně používáte? Slyšeli jste o umělé kůži?

Přijďte se podívat a zjistit odpovědi. Vezměte s  sebou i děti, máme nejen pro ně připravené pokusy, soutěže a odměny.

Bližší informace: Den otevřených dveří

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se zúčastnili konference Zdravotnictví 2020

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ve čtvrtek 7. listopadu v Praze zúčastnili odborné konference Zdravotnictví 2020. Jejím tématem byly systémové změny ve zdravotnictví a podpora studií nelékařských profesí.

Premiér na konferenci zdůraznil, že objem peněz ve zdravotnictví je nyní na historické výši. Očekávané příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 činí částku 350 mld. Kč, tedy o 19 miliard víc než letos. Celkem, v rámci úhradové vyhlášky i ze zůstatků zdravotních pojišťoven, míří příští rok za pacienty 35 miliard korun.

„My chceme, aby všichni pacienti měli stejně dostupnou péči. Proto musíme investovat. Náš Národní investiční plán obsahuje investice do zdravotnictví ve výši 73 miliard korun. Dnes to řešíme hlavně v rámci nemocnic, které patří státu. Vláda připravuje sedm strategických investic ve výši cca 11,6 mld. Kč. Je to např. výstavba gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za 2 mld. Kč, rekonstrukce a dostavba hlavní budovy FN Olomouc ve výši 1,5 mld. Kč či ve VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu za 1,5 mld. Kč. Tady se v minulosti zaspalo a teď to musíme dohnat,“ uvedl premiér.

V pražském IKEMu se připravuje výstavba budov G1 a G2, ve FN Plzeň pak výstavba pavilonu chirurgických oborů. FN Hradec Králové čeká investice do modernizace chirurgických oborů. V Thomayerově nemocnici v Praze vznikne nový centrální urgentní příjem.

Úhradová vyhláška pro rok 2020 počítá s rekordním nárůstem úhrad všech segmentů zdravotní péče. Na zdravotní péči se v rámci úhradové vyhlášky rozdělí téměř 29 miliard korun navíc. Kromě toho půjde na péči dalších 6 miliard korun nad rámec úhradové vyhlášky ze zůstatků zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo zdravotnictví apeluje na zdravotní pojišťovny, aby prostředky systematicky směřovaly do zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Tento přístup tak pocítí pacienti formou kratších čekacích lhůt, variabilnější ordinační doby, modernějšího vybavení a dostupnějších terapií.

  

„Českému zdravotnictví se daří. V posledních dvou letech jsme narovnali podmínky pro tvorbu úhrad. Úhradová vyhláška je tvořena na základě konsenzu, který hledají poskytovatelé a zdravotní pojišťovny u společného stolu. Vytvořili jsme spravedlivé prostředí, ve kterém jsou důležité všechny segmenty, nejen nemocnice. A všechny segmenty se musí starat o pacienty, musí růst, plnit svoji roli a je třeba s nimi vést neustálý dialog. To děláme a díky tomu se nám daří úhrady skutečně nastavovat tak, aby měly přínos pro pacienty i pro terén. Od stolu bychom to takto dobře nikdy nedokázali. Úhradová vyhláška je pro příští rok velmi propacientská a  klade důraz na zajištění dostupnosti a kvality péče,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zdroj: mzcr.cz

 

1 2 3 4 5 6 97