MZ vysvětluje protikuřácký zákon

13.12.2016

Ministerstvo zdravotnictví připravilo odpovědi na nejčastější dotazy související s přijetím nového tzv. protikuřáckého zákona. Připomíná sankce za jeho nedodržení, místa, kde je kouření zakázáno či nabytí účinnosti od 31. května 2017.

*cigarety, kouření, závislost

Zdroj: Shutterstock

Restauratéři si stěžují na to, jakým způsobem mají poznat, případně monitorovat, komu už dále nenalévat?

Nejedná se o novinku zaváděnou tímto zákonem, ale o věc platnou už 11 let (zákon číslo 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 12 odst. 1 písm. c) stanoví: “Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou“). Problémy s aplikací tohoto ustanovení nebyly za oněch 11 let v praxi zaznamenány. Současnou kritiku lze tedy přičíst spíše lobbistickým snahám o podkopání celého návrhu zákona. Věříme, že naprostá většina hostinských nemá problém podnapilou osobu rozpoznat.
Novou právní úpravou je povinnost prodejce alkoholických nápojů – pokud zjistí, že se v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Opatření bylo do návrhu zákona zapracováno vzhledem k časté důkazní nouzi kontrolních/dozorových orgánů u případů porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Proto navrhla Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zavést pro prodejce alkoholických nápojů povinnost, jejichž cílem bylo snížení důkazní nouze při prodeji a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Způsob zajištění dodržování tohoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyzvat k opuštění provozovny nebo ho vyvést. To může učinit prodejce, zaměstnanec provozovny, popřípadě pracovník bezpečnostní služby, ostraha nebo pracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.
Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přičemž jeho bližší výklad obsahuje například stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Z něho vyplývá, že zjevné ovlivnění návykovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné.

Od kdy bude nový zákon platit?

Účinnosti zákon nabyde 31. května 2017, tedy v poslední den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Bude se ještě měnit?

Legislativní proces k tomuto návrhu zákona nebyl ještě dokončen. Nelze vyloučit, že Senát Parlamentu ČR navrhne ještě nějaké změny.

Týká se zákon jen cigaret?

Nikoliv, „tzv. protikuřácký zákon“ je jen obecná a mediální zkratka. Celý jeho název zní: “zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“, vztahuje se nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek atd., ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů, organizaci protidrogové politiky atd.

Proč je z pohledu MZ důležité, aby byl nový zákon schválen?

Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Kde všude by mělo být kouření zakázáno?

o ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
o v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
o na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
o v dopravním prostředku veřejné dopravy,
o ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
o ve škole a školském zařízení,
o v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
o v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
o ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
o ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
o ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
o v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Co užívání elektronických cigaret?

Těch se zákon týká také. Užívání elektronických cigaret bude zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, tedy např. zastávky veřejné dopravy, nemocnice, školy, dětská hřiště, sportovní haly, nákupní centra, divadla atd. Výjimkou budou provozovny stravovacích služeb (např. bary, restaurace, kavárny). Obec bude moci navíc zakázat užívání elektronických cigaret i na veřejných prostranstvích v blízkosti škol atd.

Dodnes hostinští měli možnost provozovat kuřáckou restauraci nebo oddělit ve svých provozech kuřáckou a nekuřáckou část. Jak tomu bude poté, co začne zákon platit?

Nic takového nebude možné. V restauraci apod. budou moci lidé případně používat jen vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel používání těchto výrobků nezakáže.

Co automaty na prodej cigaret?

Vládní návrh zákona obsahuje v porovnání se stávající právní úpravou uvedenou v zákoně č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpřesnění podmínek pro prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků prostřednictvím prodejních automatů. V § 3 odst. 3 návrhu zákona se konkrétně uvádí: „zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou.“

Jaké jsou postihy za nedodržení zákona?

Nový zákon zahrnuje různé typy sankcí. Např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 5 tisíc korun. V oblasti prodeje a podávání alkoholických nápojů bude dle navržené právní úpravy hrozit fyzické osobě, která prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let pokuta až do výše 150 000,-Kč a v případě, že se jedná osobu mladší 15 let, může být pokuta zdvojnásobená. V případě, že dojde k porušení zákazu prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let právnickou osobou bude možné uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (pokud bude osoba mladší 15 let až do výše 2 mil. Kč.) a zároveň lze uložit zákaz činnosti až do dvou let.

Jak zákon upravuje prodej alkoholu?

Opatření obsažená v návrhu zákona vztahující se k prodeji nebo podávání alkoholických nápojů obsahují/kopíruji v mnoha případech již současnou platnou právní úpravu jako např. zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů ve zdravotnických zařízeních nebo ve školách a školských zařízeních (nově je pouze výjimka pro školy a školské zařízení využívané v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii). Alkoholické nápoje dále nebude možné prodávat nebo podávat na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let (dětské dny apod.).
Oproti stávající právní úpravě nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů.

Zároveň došlo ke změně prodeje a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích, kde v případě schválení navržené úpravy bude možné prodávat a podávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% objemového etanolu (tedy i v současné době možný prodej a podávání výčepního piva) a také víno.

Zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů již nově nebude platit ve veřejném dopravním prostředku železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, stejně jako nebude platit pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch anebo nostalgické či propagační jízdy.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Vědci z AV ČR mají nová zjištění o vlivech špatného ovzduší

 

Vědci z AV ČR mají nová zjištění o vlivech špatného ovzduší
Zdroj: ČTK

Vědci z Akademie věd ČR mají nová měření, která ukazují, jak znečištěné ovzduší ovlivňuje těhotné ženy a novorozence. Z prvních závěrů výzkumu vyplývá, že zvýšené koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenenu způsobují nejen častější nemocnost dětí, ale i změny v jejich genetice.

Vědci při měřeních srovnávali stav ovzduší v Českých Budějovicích a Karviné v létě i zimě a vliv na nemocnost a vývoj čerstvě narozených dětí.

Výzkum trval čtyři roky a výsledky se stále analyzují. Vědci odebírali vzorky u 400 čerstvě narozených dětí a jejich matek. „Ukázalo se, že koncentrace benzo(a)pyrenu v Karviné v letních měsících jsou na úrovni zimních koncentrací benzo(a)pyrenu v Českých Budějovicích, což je kolem 1,3 nanogramu,“ uvedl genetik a vedoucí výzkumu Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny. Zatímco v zimě v Karviné dosahují koncentrace této škodliviny více než pět nanogramů na metr krychlový.

Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) překročily imisní limit na 20,3 procenta území Česka, kde žije až polovina obyvatel. Oproti předchozím rokům byla větší část státu i samotných Čechů navíc vystavena nadlimitním koncentracím přízemního ozonu.

Vědecký tým také zjistil, že se v zimě častěji u karvinských dětí vyskytovala genetická a oxidační poškození DNA, což negativně ovlivnilo jejich metabolické dráhy, pro imunitu a vývoj mozku. „Myslím, že jde o unikátní výsledek a zkoumané soubory jsou relativně dost veliké,“ ohodnotil Šrám, který výzkum představil na semináři v Akademii věd.

Díky spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze mohli akademici také zanalyzovat polycyklické aromatické uhlovodíky, pocházející z průmyslu, lokálních topenišť a dopravy, v moči matek a novorozenců. Právě k nejznámějším patří benzo(a)pyren. „Z toho je také vidět, že největší koncentrace těchto metabolitů se zjistilo u karvinských novorozenců v zimě,“ dodal.

Akademici také podle Šráma vyhodnocovali nemocnost dětí ve věku do dvou let, kde pozorovali, že právě karvinské děti jsou více nemocné než českobudějovické, zejména v onemocnění dýchacích cest. Výzkum byl podle Šráma nákladný kvůli expresi genů, která zkoumá uložené informace v genu.

Podle aktuální ročenky ČHMÚ o stavu ovzduší v loňském roce většina znečišťujících látek v ovzduší má od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než v 90. letech. Přesto některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví stále překračují nepřípustné koncentrace v řadě lokalit. Největší problém způsobují prachové částice PM10 a PM2,5, benzo[a]pyren a přízemní ozon.

Limity jsou překračovány ve všech městech, nejzávažnější situace ale trvá v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Ovlivňuje to průmysl na obou stranách státní hranice, hustá zástavba s nevhodným vytápěním, většinou uhlím, a doprava. Ta nadlimitně znečišťuje také v Praze a Brně.

Téměř 70 dětí je v karanténě. V jejich třídě se objevila žloutenka typu A

 

Na jihu Čech jsou další případy žloutenky typu A. Onemocněli sourozenci z blízkého okolí krajského města. Kromě předškoláka také prvňák ze základní školy Dukelská v Českých Budějovicích.

Podle ředitele školy Zdeňka Hniličky teď spolužáci dodržují nařízení hygieniků. „Je 67 dětí v karanténě, nesmí na žádné společné akce, mají vyčleněné WC, mají upravený rozvrh tak, aby do jídelny chodily zvlášť. Nádobí pracovnice umývají zvlášť a také místo se musí celé vydezinfikovat,“ popisuje.

Nemocné děti jsou na infekčním oddělení. Opatření ale platí pro spolužáky až do poloviny ledna. „Všechny děti, které byly v kontaktu, budou pod lékařským dohledem. Je také zajištěna očkovací látka,“ dodává Jitka Luňáčková z Krajské hygienické stanice.

Na jihu Čech evidují hygienici od začátku roku už 34 nemocných žloutenkou typu A.

Zdroj: rozhlas.cz/cb

EUC spouští systém řízené péče o diabetiky

Cukrovkou dnes trpí v podstatě každý desátý občan České republiky a dá se předpokládat, že situace se bude ještě zhoršovat. Jedná se tedy o masivní zdravotní problém. Podle obsáhlé zprávy Euro Diabetes Index 2014 na něj ale český zdravotní systém není příliš dobře připraven. V hodnocení kvality diabetologické péče se Česká republika umístila až na 21. místě z 30 evropských zemí. Dokument publikovala švédská organizace Health Consumer Powerhouse, která se zaměřuje na vyhodnocování kvality národních zdravotních systémů.

Při vyhodnocování bylo použito 28 indikátorů z oblasti prevence, screeningu, rozsahu péče a její dostupnosti, léčebných postupů a výsledků léčby. V rámci hodnocení mohly jednotlivé země získat maximálně 1000 bodů. V čele žebříčku se umístilo Švédsko, které dosáhlo 936 bodů, Česká republika získala 597 bodů a skončila na 21. místě. Nedostatky v péči o diabetiky přiznává i Národní diabetologický program, který stanovuje cíle diabetologické péče do roku 2022. V nastavení efektivního národního systému léčby cukrovky má tedy Česká republika před sebou bez pochyb ještě velký kus práce. Změnu ale nelze jen pasivně očekávat. Hodně můžou změnit samotní poskytovatelé péče. Proto se vedení skupiny EUC rozhodlo představit Koncept propojené péče o diabetické pacienty.

V čem Koncept propojené péče spočívá?

V posledních letech se začíná dramaticky měnit obraz veřejného zdraví. Do popředí se stále více dostávají chronická onemocnění. Statistiky uvádějí, že nějakou formou chronické nemoci trpí v západních zemích polovina populace. Pro poskytovatele péče tento trend znamená, že se budou muset naučit poskytovat dlouhodobou řízenou péči orientovanou na včasnou diagnózu a předcházení akutních i chronických komplikací nemoci. Proto EUC připravilo Léčebný koncept propojené péče o diabetické pacienty, který takový přístup zavádí. Program spouští EUC ve spolupráci s partnerskou společností eVito, která poskytuje unikátní telemedicínské služby zaměřené na selfmonitoring a edukaci pacientů.

Cílem první fáze programu je včasný záchyt pacientů s prediabetem a diabetem a následná dlouhodobá péče, která zapojí do léčby efektivní kombinaci medicínských i režimových postupů, bude mít stanovené cíle i závazné postupy a bude generovat dostatečné množství dat tak, aby mohla být kontrolována a vyhodnocována. Jedná se o interní sadu pravidel a nástrojů, které systematicky řídí diagnostiku a léčbu diabetického pacienta a zajišťují komplexnost a také kompletnost péče. Systém se také nad rámec obvyklého standardu zaměřuje na aktivní podíl pacienta při léčbě. Co to prakticky znamená?

Pro lékaře EUC, zejména pro praktické lékaře a diabetology, jsou vydána závazná pravidla diagnostiky a postupu léčby při diabetu a prediabetu. Každý pacient má zároveň svůj individuální léčebný plán připravený podle těchto standardů, podle kterého probíhá léčebná péče. Dodržování plánu je kontrolováno, aby se nestalo, že některá důležitá vyšetření či postupy jsou opominuty. Data jsou vyhodnocována a péče na ně reaguje.

Ve spolupráci se společností eVito je pacientům navíc poskytována hloubková edukace a pokročilé nástroje k tzv. selfmonitoringu, díky kterým si pacient může sledovat stravování, měří si krevní cukr, hmotnost, složení těla a monitoruje pohyb a portál eVito vše on-line zaznamenává, vyhodnocuje a případně navrhuje další postup.

Program směřuje ke komplexní a monitorované péči o diabetiky, která je strukturovaná podle posledních poznatků medicíny. Pacient tak má jistotu, že je péče o něj dostatečná a že nejsou opominuty žádné aspekty léčby, což je zásadní kvalitativní posun. Lékařům na druhou stranu ulehčuje práci s edukací pacientů, pomáhá jim s řízením péče a vede pacienta k odpovědnosti za vlastní zdraví. Prvním zařízením, kde systém zavádíme, je EUC Klinika v Ústí nad Labem. V další fázi navazujeme v Kladně.

Co říká o Programu řízené péče pro chronicky nemocné MUDr. Klára Fialová, členka společnosti eVito a manažerka klinických programů EUC?

„Vývoj veřejného zdraví prodělává velkou změnu. Do popředí se dramaticky dostávají chronická onemocnění. Na to musí zdravotní systém včetně poskytovatelů reagovat. V Čechách zatím v tomto ohledu nevidíme výrazný vývoj, ale například na Slovensku Disease management program pro diabetické pacienty zavedla zdravotní pojišťovna Dôvera jako člen skupiny, která zároveň poskytuje i zdravotní péči. Program spustili před rokem, již mají registrovaných více než 1600 pacientů, jsou úspěšní a mají výsledky. Poskytují lepší péči a ušetří. Komplikace diabetu, jako je ztráta zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění či amputace končetiny, nejsou jen dramatickým zhoršením kvality pacientova života, ale jejich řešení je i finančně velmi náročné a je samozřejmě lepší takovým událostem předcházet. Proto obdobné programy komplexní péče probíhají všude ve světě. Například v Německu se podařilo s podporou státu zařadit do Disease management programu pro diabetické pacienty v průběhu šesti let více než tři miliony pacientů! Zkušenosti jsou velmi dobré, prokazatelně došlo ke snížení mortality a celkových nákladů na léčbu a výrazně narostla spokojenost pacientů s léčbou. Je tedy logické, že o podobný přístup se snaží i skupina EUC, která je největším poskytovatelem ambulantní péče na českém trhu. Našimi ordinacemi projde velké množství pacientů s diabetem samotným, nebo s vysokým rizikem jeho vzniku. Jsou to tisíce lidí, jejichž kvalita života může být výrazně ovlivněna naším přístupem.“

Zdroj: euc.cz