Rubriky
Aktuality

VLIV ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA ZDRAVÍ

Znečištěné ovzduší, k němuž do značné míry přispívá zejména silniční doprava, má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na svědomí dokonce více úmrtí než dopravní nehody. Děti pohybující se ve znečištěném ovzduší mají sníženou imunitu, trpí častěji nemocemi dýchacího ústrojí a jsou více ohroženy rakovinou. Ze znečišťujících toxických látek, jejichž zdrojem je doprava, jmenujme především oxid dusičitý, polycyklické aromatické uhlovodíky, oxid uhelnatý, ozón a velmi nebezpečné mikročástice prachu.
Oxidy dusíku (NO)
Zdroj: Spalovací procesy
Účinky na zdraví: Zvyšují vnímavost vůči virovým onemocněním, mohou dráždit plíce, způsobovat otoky, zánět průdušek a zápal plic, zvyšovat výskyt senné rýmy a mít za následek zvýšenou citlivost na prach a pyly u astmatiků. Nejzávažnější dopady na zdraví nastávají při kombinaci s jinými znečiššujícími látkami.
Oxid siřičitý (SO2)
Zdroj: Síra obsažená v palivech
Účinky na zdraví: Silně dráždivý, zhoršuje rozedmu plic, astma a bronchitidu; způsobuje kašel a má vliv na funkci plic. Silně dráždí oči a sliznice, ve vysokých koncentracích je příčinou kardiovaskulárních problémů. Pokud se vyskytuje zároveň s prachovými částicemi, může se dostat do plic, kde s vodou vytváří kyselinu sírovou.
Uhlovodíky (HC) včetně VOC – těkavých organických sloučenin
Zdroj: Výfukové emise, vypařování paliva
Účinky na zdraví: Dráždí oči, způsobují kašel a kýchání, malátnost a symptomy podobné opilosti. Tyto sloučeniny s vysokou molekulární hmotností mohou mít karcinogenní nebo mutagenní účinky. Některé uhlovodíky úzce souvisejí s prachovými částicemi z dieselových motorů a mohou způsobovat plicní onemocnění.
Oxid uhelnatý (CO)
Zdroj: Nedokonalé spalování paliva
Účinky na zdraví: Snižuje vázání kyslíku hemoglobinem, ovlivňuje vnímání, myšlení, reflexy, vyvolává ospalost, bolesti hlavy, způsobuje malátnost, má vliv na růst plodu a vývin tkání u malých dětí. Ve vyšších koncentracích může způsobit bezvědomí i smrt. Působí synergicky s jinými znečiššujícími látkami při podpoře morbidity (nemocnosti) u lidí s dýchacími nebo oběhovými problémy, je spojován s nižší výkonností.
Pevné prachové částice (PM)
Zdroj: Často sloučeniny uhlíku jako emise z dieselových motorů
Účinky na zdraví: Dráždí dýchací systém; jemné rozptýlené částice mohou na sebe vázat karcinogenní látky a způsobovat tak rakovinu. Zvyšují nemocnost i úmrtnost na respirační onemocnění. V městských oblastech existuje silná korelace mezi rozptýlenými částicemi a dětskou úmrtností.
Ozón (O3)
Zdroj: Vzniká vlivem slunečního záření z uhlovodíků a oxidů dusíku, jde tedy o druhotné znečištění.
Účinky na zdraví: Dráždí dýchací cesty, způsobuje kýchání, kašel, dýchací obtíže, dlouhodobé působení může mít trvale následky na plicích. I při nízkých koncentracích ovlivňuje některé zdravotní problémy jako je astma, snížená kapacitu plic nebo zvýšená vnímavost pro onemocnění jako bronchitida či zápal plic.
Oxid uhličitý (CO2)
Zdroj: Spalovací procesy
Účinky na zdraví: Neútočí sice přímo na naše zdraví, působí však na změnu klimatu, která ohrožuje nejen lidstvo, ale ekosystémy jako celek.
Formaldehyd (CH2O)
Zdroj: Spalovací procesy
Účinky na zdraví: Patrně karcinogenní, dráždí oči, dýchací cesty a kůži, způsobuje bolesti hlavy a nevolnost.
Azbest
Zdroj: Otěry z brzd, převodovky apod.
Účinky na zdraví: Vyvolává azbestózu a rakovinu plic. Některé studie naznačují, že současné hladiny znečištění jsou natolik nízké, že nemohou způsobovat závažné zdravotní problémy.
Olovo (Pb)
Zdroj: Antidetonační přídavky v palivu
Účinky na zdraví: Ovlivňuje oběhový, reprodukční a nervový systém a funkci ledvin. Je považováno za příčinu hyperaktivity dětí a jejich snížené schopnosti učit se. Poškozuje sluch, mozek a způsobuje komplikace v těhotenství.
Odkazy
Health effects of transport-related air pollution (WHO, 2005)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *