20. říjen – Světový den osteoporózy

 

Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou, neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech.

Osteoporóza vede k mnoha komplikacím. Nejzávažnější z nich je zlomenina krčku stehenní kosti, po níž až 20 % pacientů během následujícího roku zemře na další komplikace.  Zlomeninu související s osteoporózou utrpí ve svém životě 30-50 % žen a 15-30 % mužů, ženám přitom hrozí více než dvojnásobné riziko ve srovnání s muži. Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní.

Osteoporóza může provázet mnohé jiné choroby, zhoršovat jejich průběh i kvalitu života nemocných. V tom případě se hovoří o tzv. sekundární osteoporóze. Patří sem jak onemocnění zažívacího traktu, tak revmatická onemocnění a všechny chronické zánětlivé choroby. „Vysoký počet nemocných má osteoporózu vyvolanou vedlejšími účinky léků, například pro léčbu autoimunní choroby. Nemocní, dlouhodobě užívající vyšší dávku glukokortikoidů, mají mnohonásobně vyšší riziko vzniku osteoporotických zlomenin, než ženy s „běžnou“ postmenopauzální osteoporózou,“ upozorňuje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Pokud jsou tito pacienti včas podchyceni, může se těmto zlomeninám zabránit.

Většinu pacientů s osteoporózou tvoří ženy, ale osteoporózu mívají i muži. Podle statistik se s ní potýká každý 5. muž po padesátém roce života. Léčba osteoporózy u mužů je sice dostupná, ale obtížněji. Ne u všech léků souhlasily regulační orgány ČR s jejich používáním v praxi pro mužské pacienty. Často jde přitom o nemocné, kteří mají tzv. sekundárníosteoporózu, tedy doprovázející jiné choroby (nádorové onemocnění prostaty a další).

Ačkoliv je osteoporóza a její důsledky závažné, diagnostice a léčbě celosvětově se stále nepřikládá dostatečná pozornost. Je nutno zlepšit výuku osteologie na lékařských fakultách, aktivovat vládní i nevládní organizace a přesvědčit plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny), že prevence se vyplácí. Česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu se připojilak celosvětové akci „Call to Action to Address the Crisis in the Treatment of Osteoporosis“, kterou do dnešního dne podepsalo 33 organizací po celém světě.

Současný systém nemá dost sil ani prostředků pokrýt primární prevenci osteoporózy v plném rozsahu všech rizikových skupin. V současné době se s osteoporózou léčí jen 24 % žen a dokonce jen 12 % mužů. Proto by lidé měli dbát i na tzv. sekundární prevenci také sami.

Na webu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (www.smos.cz) je volně k dispozici jednoduchý test (FRAX), kde si každý sám může spočítat, jaké má riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud vyjde riziko „hlavní osteoporotické zlomeniny vyšší než 20 % a/nebo riziko zlomeniny krčku stehenní kosti vyšší než 3 %“, je potřeba okamžitě navštívit praktického lékaře a požádat o důkladné osteologické vyšetření.

Každá osteoporotická zlomenina dramaticky zvyšuje riziko dalších zlomenin. Za osteoporotickou se považuje zlomenina, kterou pacient utrpěl po 50. roce věku s nepřiměřeným úrazovým dějem, například pádem ze stoje nebo při chůzi. Pokud člověk starší 50 let nebo někdo z jeho rodiny utrpěl osteoporotickou zlomeninu, je ohrožen progresí osteoporózy a dalšími zlomeninami. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP proto s maximální snahou usiluje o to, aby byl i v České republice aplikován projekt „Fracture Liaison Services“.

Tento program spočívá v aktivním vyhledávání všech osob, které utrpěly osteoporotickou zlomeninu. Ty jsou následně vyšetřeny, a pokud mají osteoporózu, jsou zapojeny do léčby, která výrazně sníží riziko dalších zlomenin. Současná situace není ideální. Jen malé procento osob, které si zlomily předloktí při pádu po zakopnutí, je osteologicky vyšetřeno. I ti, kteří utrpěli typickou kompresivní zlomeninu obratle, často unikají další léčbě a naprosté většině z nich takovou léčbu ani nikdo nenabízí. Dokonce i po zlomeninách krčku stehenní kosti dostává léčbu, která by snížila riziko další zlomeniny, jen velmi malý počet nemocných.

V roce 1998 vypracovala Evropská komise studii s názvem „Osteoporóza ve státech Evropského společenství – akce pro prevenci“, která v závěrech konstatuje, že osteoporóza postihuje milióny Evropanů, je příčinou mnohého utrpení a působí těžké ekonomické ztráty. Přesto je pouze v několika málo státech EU řazena mezi priority zdravotnictví. Zpráva zahrnuje řadu doporučení, z nichž se na předním místě nachází prevence. V této souvislosti je zde zdůrazněna i úloha pacientských organizací a apel na podporu jejich aktivit.

V České republice byla v roce 2000 založena česká Liga proti osteoporóze jako odezva na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejích důsledků na celém světě. Za prvořadý cíl si stanovila působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby, informace o nových diagnostických metodách a způsobech léčby.“ Cílem je rovněž spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacienty a lékaři, založeném na vzájemné důvěře a respektu,“ popisuje činnost Ligy proti osteoporóze její předsedkyně Ing. Věra Hrušková.

V letošním roce opět proběhne Světový den proti osteoporóze 20. října. Tento den vyhlašuje Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF – International Osteoporosis Foundation), jejíž je česká Liga proti osteoporóze členem. Aktivity světového dne proti osteoporóze kladou důraz na prevenci, správnou životosprávu a zdravou fyzickou aktivitu. Letošní akce ke Světovému dni osteoporózy je organizována ve spolupráci s rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha, ve spolupráci s lékaři z Osteocentra 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK a za podpory lékařů – odborných poradců Ligy. Více na www.osteo-liga.cz.

Ve věku nad 70 let trpí osteoporózou až 47 % žen a 39 % mužů. Jedním z nefarmakologických, ovlivnitelných faktorů působících preventivně i léčebně proti úbytku kostní hmoty je pravidelná pohybová aktivita. Při cvičení dochází ke stimulaci kostních buněk, které podmiňují tvorbu nové kostní hmoty. Patří sem především každodenní chůze. Kromě běžných denních činností je vhodné přidat i odporový (silový) trénink, s cílem zastavení fyziologického ubývání svalové hmoty, případně jejím lehkým navýšením.

Tyto aktivity slouží především jako prevence pádů a následných zlomenin. Sem se řadí různá rovnovážná cvičení na udržení či zlepšení stability, ať už s vlastní vahou nebo s využitím rozmanitých pomůcek. Nezbytnou roli v předcházení pádům hrají kromě rovnováhy i ostatní koordinační schopnosti, které trénujeme ideálně prostřednictvím jednoduchých aktivit, jakými může být například nordic walking nebo plavání. Důležité jsou cviky aktivující hluboký stabilizační systém páteře.

Zásady jsou jednoduché: nechte si poradit, začínejte pomalu – nesnažte se dohnat, co jste dosud zameškali, hýbejte se pravidelně – lépe trochu každý den než vyčerpávající výkon jednou týdně, cvičte pomalu a procítěně, dodržujte přiměřenou intenzitu.

Osteoporóza je závažné onemocnění, dá se ale úspěšně léčit. Pro nemocné, ale i pro ty, kteří se jí obávají, je důležité upravit životní styl – dbát na pravidelný pohyb a dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. K prevenci osteoporózy se doporučuje příjem 1 000 mg vápníku denně. Ženám po menopauze Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje denní příjem vápníku na 1 300 mg.

Jednou z možných cest léčby osteoporózy je zastavit nebo zpomalit přirozený úbytek kostní hmoty s věkem. To je možné díky dietním opatřením, cvičení a také tzv. antiresorpční léčbě. Nejnovějším pomocníkem k léčbě osteoporózy je biologická léčba. Dle TZ

Zdroj: medicina.cz

Od příštího týdne mají lidé nárok na více preventivních vyšetření

 

Od příštího týdne budou mít lidé nárok na více preventivních vyšetření nebo budou moci některé absolvovat už v dřívějším věku. Nově si budou moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to bylo od 40 let.
*odběr krve, krev, lékař, pacient

Zdroj: Shutterstock

Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Malé děti budou plošně vyšetřovány kvůli poruchám autistického spektra. Vyplývá to z novelizované vyhlášky o preventivních prohlídkách, která bude účinná od 17. října.

Dospělí pacienti si budou moci při preventivní prohlídce u praktického lékaře nově nechat vyšetřit hladinu glukózy v krvi o deset let dříve, tedy ve 30 letech. Dosud se glykemie zjišťovala při první prohlídce u lékaře pro dospělé zhruba v 18 či 19 letech a pak až od 40 let ve dvouletých intervalech.

„Toto vyšetření by mělo mít význam při časném záchytu diabetu. Soudě podle zájmu o vyšetření glykemie při orientačním testování, které VZP svým klientům nabízí při různých akcích, i pacienty samotné jejich hodnoty cukru v krvi zajímají,“ sdělil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Další novinka se týká pacientů, kteří trpí cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami. Ti budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se správného fungování ledvin. Toto vyšetření krve je možné opakovat jednou za čtyři roky. „Prevence onemocnění ledvin byla v ČR doposud nedostatečná, proto si od nově zavedeného preventivního vyšetření funkce ledvin slibujeme, že ubude pacientů, kteří se dostávají do lékařské péče pozdě,“ uvedl místopředseda České nefrologické společnosti Vladimír Tesař.

Děti ve věku 18 měsíců budou nově testovány na poruchy autistického spektra. Plošně se takové vyšetření dosud nedělalo.

U větších dětí, pokud se u nich v rodině do věku 55 let vyskytla například ischemická choroba srdeční, infarkt, angína pectoris či náhlé cévní mozkové příhody, bude v sedmi, devíti, 11 a 13 letech zjišťována koncentrace cholesterolu.

Novinkou je rovněž to, že lékaři budou muset poučit pacienty či jejich rodiče o některých důležitých informacích. Maminky malých dětí by měly od lékaře dostat informaci o podávání vitamínu D jako prevenci proti křivici, o kojení a výživě dítěte.

Dosavadní preventivní prohlídky se nemění, pojištěnci mají i nadále nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky u praktického lékaře, dvakrát ročně u zubaře a ženy navíc jednou do roka u gynekologa. Pojišťovny hradí také několik vyšetření – od 15 let screening nádorů děložního hrdla, od 45 let nádorů prsu a od 50 let nádorů tlustého střeva a konečníku.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014

Předkládaná publikace je věnována Evropskému výběrovému šetření zdravotního stavu populace s lékařským vyšetřením – EHES 2014 (European Health Examination Survey). Toto šetření doplňuje a navazuje na dotazníkové šetření EHIS (European Health Interview Survey). Cílem šetření bylo přinést aktuální informace o zdravotním stavu české populace a zmapovat rizikové faktory, které ho ovlivňují. Šetření EHES objektivizuje údaje, které při sebehodnocení sdělí respondenti v dotazníku a konfrontuje je s hodnotami naměřenými v rámci lékařského vyšetření.


Shrnutí klíčových zjištění (Populace 25–64 let)

Minimální evropský modul o zdraví (MEHM)

 • Své zdraví považuje za velmi dobré necelá ¼ respondentů, ½ jej hodnotí jako dobré. Celkem tak hodnotilo své zdraví jako dobré a velmi dobré přes 70 % respondentů. Pouze necelých 6 % považovalo svůj zdravotní stav za špatný nebo velmi špatný.
 • Celkem 64 % osob ve sledované populaci uvedlo, že má dlouhodobou nemoc nebo problém.
 • Bez omezení běžných činností jsou celkem ⅔ respondentů, ¼ pociťuje méně vážné omezení a pouze 7 % je vážně omezeno ve svých běžných činnostech ze zdravotních důvodů.

Hypertenze

 • Hypertenze byla zjištěna u 47 % mužů a 26 % žen.
 • O svém zdravotním problému nevědělo 40 % mužů a 24 % žen s naměřenou hypertenzí.
 • Prevalence prehypertenze byla kolem 15 % u mužů a 8 % u žen.
 • Úspěšná léčba (kontrola) hypertenze byla zjištěna u 47 % léčených mužů a 66 % léčených žen.
 • V posledním roce byl krevní tlak změřen zdravotnickým pracovníkem u 71 % mužů a 74 % žen. V posledních třech letech pak bylo měření provedeno téměř u celé populace, a sice u 95 % mužů a 98 % žen.

Dyslipidémie

 • Populační hodnota celkové hladiny cholesterolu v krvi byla 5,3 mmol/l.
 • Zvýšené kardiovaskulární riziko má 31 % respondentů (celkový cholesterol 5,2–6,2 mmol/l) a 16 % vysoké riziko (celkový cholesterol nad 6,2 mmol/l).
 • Dyslipidémie byla zjištěna u 77 % mužů a 66 % žen.
 • O svém zdravotním problému nevědělo 66 % mužů a 62 % žen s naměřenou dyslipidémií.
 • Velmi nízká je úroveň medikace a kontroly dyslipidémie. Z osob, které věděly o svém zdravotním problému, se léčilo pouze 30 % mužů a 23 % žen. Úspěšné léčby pak bylo dosahováno pouze u 19 % mužů a 52 % žen.
 • V posledním roce byl cholesterol zjišťován zdravotnickým pracovníkem u 54 % respondentů. V posledních třech letech pak bylo měření provedeno u více jak 83 % respondentů.

Diabetes

 • Diabetes byl zjištěn u 8,6 % mužů a 5,7 % žen.
 • Znalost diabetu byla kolem 80 % u mužů i u žen.
 • Hodnoty glykovaného hemoglobinu v pásmu prediabetu měla ¼ sledované populace.
 • Kontrolu diabetu lze považovat v české populaci za nedostatečnou, kompenzovaný diabetes byl zjištěn u 53 % léčených mužů a u 58 % léčených žen s diabetem.
 • V posledním roce bylo provedeno měření hladiny cukru v krvi u 52 % respondentů, dalším 30 % respondentům bylo toto měření provedeno před 1–3 lety. Nikdy nebylo vyšetřeno
  8 % respondentů a necelá 3 % nevěděla, zda podstoupila vyšetření na stanovení hladiny cukru v krvi.

Nadváha

 • Průměrná hodnota BMI v mužské části populace byla 28,1 kg/m2, mezi ženami potom 26,9 kg/m2.
 • Nad hranicí normální hmotnosti se dle hodnot BMI pohybuje 64 % populace (73 % mužů a 55 % žen).
 • Do kategorie obezita dle hodnot BMI spadá 29 % mužů a 25 % žen.
 • ⅓ populace podhodnocuje svojí váhu a ve výsledku hodnotu BMI (rozdíl BMI o 2 a více kg/m2 zjištěného při měření a uvedeného respondenty v dotazníku).
 • Průměrná hodnota obvodu pasu byla 97,9 cm u mužů a 87,7 cm u žen.
 • Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění plynoucí z abdominální obezity (obvodu pasu) bylo zjištěno u 24 % mužů a 20 % žen, vysoké riziko KVO pak u 36 % mužů a 44 % žen.
 • Kolem 60 % populace má vyšší než doporučenou hodnotu obvodu pasu.

Celá publikace Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014 ke stažení zde zde (1,80 MB).

Zdroj: szu.cz

Radnice v Českých Budějovicích v růžovém od 14. do 16. října 2016

Na základě rozhodnutí v kolegiu primátora se město připojuje k osvětové akci organizace Mamma HELP, z.s., která pomáhá ženám s rakovinou prsu.„Českobudějovické centrum zahájilo svoji činnost v září 2014. Růžové světlo, kterým bude nasvíceno historické průčelí budovy radnice na náměstí Přemysla Otakara II. od 14. do 16. října 2016, by mělo být vnímáno jako symbol boje proti této zhoubné nemoci a podpory všem, které tato nemoc postihla,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Podhola.

WHO doporučila vládám uvalit zvláštní daň na slazené nápoje

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes vyzvala vlády jednotlivých zemí, aby v zájmu boje proti obezitě, cukrovce a zubnímu kazu uvalily zvláštní daň na slazené nápoje. Učinila tak u příležitosti dnešního Světového dne obezity.

Výskyt případů obezity se na světě mezi lety 1980 až 2014 zvýšil více než dvojnásobně, uvádí nová zpráva WHO. Obézních je na světě asi 11 procent mužů a 15 procent žen, což odpovídá více než půl miliardě lidí. Nadváhou podle zprávy trpí až 40 procent světové dospělé populace. Cukrovku má 422 milionů dospělých.

Nadváha či obezita trápí také 42 milionů dětí mladších pěti let. Téměř polovina z nich žije v Asii a čtvrtina v Africe.

Svůj návrh vyššího zdanění slazených nealkoholických nápojů, sportovních nápojů, ale třeba i stoprocentních ovocných džusů, opírá WHO o pozitivní zkušenosti s podobnými opatřeními zavedenými v souvislosti s bojem proti kouření.

Zvýšení daní na tabákové výrobky podle organizace vedlo nejen ke snížení jejich spotřeby a zlepšení veřejného zdraví, ale přineslo také vyšší příjmy státním pokladnám. Zdanění sladkých a slazených nápojů by tak mohlo podle zdravotnické organizace přispět ke snížení spotřeby cukru. Aby mělo opatření kýžený efekt, měly by podle WHO ceny stoupnout nejméně o 20 procent.

Další zlepšení veřejného zdraví by podle zprávy WHO mohly přinést dotace na snížení ceny čerstvého ovoce a zeleniny. Pokud by vlády dokázaly cenu srazit o deset až třicet procent, zvýšilo by to konzumaci ovoce a zeleniny.

Zvláštní daň na potraviny a nápoje škodící zdraví zavedlo už například Mexiko nebo Maďarsko. Podle WHO chystá obdobná opatření Británie, Jihoafrická republika nebo Filipíny.

Zdroj: ctk

SZŠ a VOŠ České Budějovice – oslavy

Oslavy založení školy SZŠ a VOŠ České Budějovice

V pátek 7. říjnasobotu 8. října 2016 se uskuteční oslavy 70. výročí založení střední zdravotnické školy, 20. výročí založení vyšší odborné školy a 110. výročí výstavby budovy školy pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

plakat

Konference : POHYB A VÝŽIVA

Program Celostátní odborné konference Pohyb a výživa

loga

Přinášíme Vám odborný program Celostátní odborné konference Pohyb a výživa, která se uskuteční v pražském IKEM, 19. října 2016. Veškeré další informace ke konferenci i studentskému workshopu, který bude konferenci předcházet (uskuteční se 18. října), včetně přihlášky k účasti, najdete zde.

 

 

Odborný program

08:30 – 9:00    Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

9:05 – 9:25      Proč nám schází pohyb (a Dinofelis)
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

09:25 – 9:55    Novinky v doporučování intenzity fyzické zátěžev rámci prevence a léčby nejen obezity (návrat vysoké tepové frekvence až anaerobní zátěže?)
Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

9:55 – 10:15    Pohybové aktivity a dechové techniky u žen po porodu, projekt Together Prague
Ivana Chalupecká, instuktrorka a osobní trenérka hypopresivní techniky, Fitbelly

10:15 – 10:35  Děti na startu
Jitka Literová, Jana Boučková, FISAF

10:35 – 10:55  Strava při sportování (nejen) dětí a mládeže, aneb doporučení z pohledu nutričního terapeuta
Bc. Margareta Iliopulosová, DiS., Fitbee

10:55 – 11:35  Cílená pohybová aktivita – sport u starších dětí, problematika výživy u sportující mládeže
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

11:35 – 12:05  Přestávka

12:05 – 12:35  Doplňky výživy při pohybové aktivitě ano či ne?
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

12:35 – 13:05 Pitný režim a pohyb
MUDr. Petr Homoláč, Zdravotnický ředitel Prague International Marathon

13:05 – 13:25  Pohyb z pohledu psychologa
PhDr. Iva Málková, STOB

13:25 – 14:25  Přestávka, oběd

14:25 – 14:45  Úskalí domácího cvičení – stroje
MUDr. Helena Michalíková, STOB

14:45 – 15:05  Nejčastěji chyby a rizika v rámci pohybové aktivity dětí a seniorů
PhDr. Andrea Hašková, Dětský rehabilitační stacionář „Zvonek“ Kladno

15:05 – 15:25  Pohyb a výživa u pacientů s ICHDK
Věra Boháčová, DiS., FZV, Sekce VNP

15:25 – 15:45  Genetika a pohyb
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc., IKEM

15:45               Závěr, zakončení konference

program ke stažení zde.

Partneři konference:

aqualifeinstitut Druck  naturamed  NEW2_La Lorraine_PMS apotex_logo aw_flora_logo_blue

 

 

 

 

Národní den epilepsie – 30. září

Epilepsie představuje souhrnné označení pro více než sto typů neurologických onemocnění. Může být vrozená, ale i získaná, například v důsledku cévní mozkové příhody. Typickým projevem jsou nepředvídatelné záchvaty. Ty mohou mít jen mírné projevy, například ve formě brnění nebo krátkodobého výpadku paměti, až po velké záchvaty doprovázené křečemi a záškuby končetin.

„Nervová soustava ještě není zcela probádána a také epilepsie je pro lékaře do značné míry záhadou. Proto vědci z laboratoří farmaceutických společností mimo jiné zkoumají mechanismus a spouštěče záchvatů. Za poslední dobu se podařilo přijít s mnoha novými poznatky. Jsme blízko identifikaci biomarkerů, které předznamenávají záchvaty. To nám pomůže vyvinout nové léky na jejich blokaci,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Toto neurologické onemocnění, které představuje velkou zátěž pro pacienty i jejich rodiny, postihuje na 100 tisíc Čechů. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je v pokročilé fázi vývoje 22 nových léků, jež slibují naději na kvalitnější život. Nemoc totiž mj. doprovází strach z nevyzpytatelných záchvatů i boj s předsudky okolí. Právě na tuto problematiku upozorňuje Národní den epilepsie.

Nemoc je závažná sama o sobě. Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že se jedná o psychické onemocnění. Farmaceutický průmysl pomáhá v léčbě problému jako takového. Přináší pacientům naději na komfortnější život bez nenadálých záchvatů díky novým lékům, které jsou již nyní  v pokročilém stádiu klinického testování. V boji s onemocněním pomáhají i pacientské organizace, které poskytují informace o nemoci jak pacientům, tak veřejnosti. Informují o možnostech nové léčby, o probíhajících klinických studiích, pomáhají pacientům smířit se s epilepsií a jsou jim psychickou oporou. S několika z nich spolupracuje v rámci projektu AIFP, např. s Akademií pacientských organizací (APO).

Díky lékovým a diagnostickým inovacím je epilepsie lépe léčitelná a prognóza pacientů se zlepšuje. Právě to je jedním z poselství Národního dne epilepsie. Dle TZ.

www.aifp.cz

 

Zdraví národa – nabídka na vyšetření

 

Program Zdraví národa nabízí dívkám a ženám bezplatné vyšetření trombofilních mutací

Zdroj: MT
Žilní trombóza je třetí nejčastější onemocnění cévního systému. Riziko plynoucí z vrozené poruchy, která způsobuje vyšší tendenci k tvorbě krevních sraženin, může být ještě zvýšeno vnějšími faktory. Mezi ně patří u žen a dívek užívání hormonální antikoncepce, kouření či nadváha.
 Preventivní program Zdraví národa nabízí v období od 26. září do 7. října 2016 všem ženám a dívkám ve věku od 15 do 25 let bezplatné provedení DNA analýzy krve, která jim pomůže zjistit, zda nemají vrozené dispozice ke vzniku krevních sraženin. Zájemkyně mohou bezplatné vyšetření absolvovat v některém z odběrových pracovišť společnosti synlab czech. S pomocí odběrové sestry vyplní žádanku a nechají si odebrat vzorek krve, ze kterého bude provedena analýza DNA. Ta následně vyloučí či potvrdí leidenskou mutaci (FV) a mutaci protrombinu (FII).

Jde o vhodnou příležitost zejména pro dívky a ženy, které užívají nebo plánují, že začnou užívat hormonální antikoncepci. „Kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, a pokud uživatelka hormonální antikoncepce trpí skrytou formou trombofilie, je u ní riziko závažných tromboembolických komplikací až stokrát vyšší,“ varuje Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk, vedoucí Laboratoře molekulární diagnostiky synlab czech.

Jak dodává, toto riziko dále roste, pokud dívka či žena kouří, má nadváhu nebo se trombóza vyskytuje v její rodině. Znalost genetických dispozic je proto důležitá pro prevenci a minimalizaci komplikací spojených se vznikem trombózy a tromboembolické nemoci. Pokud vyšetření ženám potvrdí jednu z mutací genů či obě, je potřeba, aby výsledky konzultovaly se svým praktickým lékařem nebo gynekologem.

Nositelem genetických dispozic trombofilie, tedy vrozeného sklonu ke zvýšenému srážení krve, je až osm procent české populace. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). Mezi vnější vlivy zvyšující riziko trombofilie patří právě dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, kouření, náročné operace, křečové žíly na dolních končetinách nebo obezita.

Program Zdraví národa poskytuje všem zájemcům příležitost postupně projít sérií preventivních laboratorních vyšetření a ověřit si tím bezplatně svůj zdravotní stav. V roce 2015 se ho zúčastnilo 17 443 lidí, o rok dříve 11 694 účastníků. Informace k programu, k tomu, jak pečovat o své zdraví, i odpovědi na případné dotazy najdou zájemci na internetových stránkách www.zdravinaroda.cz a na sociální síti Facebook.

Vzteklina

Vzteklina v ČR není akutní hrozbou, ve světě se na ni ale umírá

V Česku není vzteklina bezprostřední hrozbou, ale zejména v rozvojových zemích představuje velký problém. Upozorňuje na to dnešní Světový den boje proti této chorobě.

*pes, agrese, agresivita, vzteklina, zvíře

Zdroj: Shutterstock

Každý rok na toto onemocnění ve světě zemřou desítky tisíc lidí, zejména dětí v chudých mimoevropských zemích, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Oběti jsou nejčastěji pokousány psy.

Vzteklina je virovým onemocněním teplokrevných živočichů, které napadá nervový systém. Přenosná je i na člověka. Šíří se slinami, nejčastěji po pokousání nakaženým zvířetem. Inkubační doba je mezi několika dny a několika měsíci. „Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění smrtí,“ uvedl Pejchal.

Letos poprvé poprvé v historii získal český veterinář Oldřich Matouch prestižní ocenění za zásluhy od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), právě za boj proti vzteklině. Matouch se kromě osvětové činnosti zasloužil o vymýcení vztekliny u lišek v ČR díky používání požerových návnad s kapslemi vakcinační látky. „K vývoji, přípravě, testování a výrobě této vakcíny navíc sám výrazně přispěl,“ dodal Pejchal. Matouch propagoval mezinárodní spolupráci v boji proti vzteklině a má za sebou rozsáhlou publikační činnost. Pracoval mimo jiné jako vedoucí Národní referenční laboratoře pro vzteklinu v Liberci.

V ČR se program vakcinace spustil v roce 1989, ukončen byl v roce 2009. Akce vedla k vymýcení vztekliny u lišek, poslední případ na území ČR byl zaznamenaný v roce 2002. Posledním nakaženým domácím zvířetem byla kočka v roce 2001. ČR má od roku 2004 od OIE status země prosté této nákazy. Navzdory tomu pokračuje vyšetřování zvířat na vzteklinu. Ročně je v Česku vyšetřeno mezi 2000 a 3000 zvířat, v převážné většině lišek. Letos veterináři evidují 2707 vyšetření na vzteklinu s negativním výsledkem.

V ČR musí být navíc všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině a poté ještě přeočkováni. „Navzdory příznivé nákazové situaci platí pro chovatele zvířat i nadále povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění,“ připomněl mluvčí. Podle něj loni soukromí veterináři vyšetřili skoro 5800 zvířat, která poranila člověka.

 

1 2 3 65