Odpor k očkování patří podle WHO k největším zdravotním hrozbám

Neochota k očkování patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v současnosti mezi největší hrozby pro zdraví lidí. Hrozí kvůli tomu, že přijde vniveč pokrok v potírání nemocí, kterým se dá vakcinací předejít. Úřad OSN o tom informuje na svých internetových stránkách.

Očkování v současnosti podle WHO zachrání dva až tři miliony lidských životů za rok a dalším 1,5 milionu úmrtí by se dalo zabránit, kdyby k očkování mělo přístup více lidí. Důvody, proč se lidé rozhodnou se neočkovat, jsou podle WHO rozličné: jde o ledabylost, problémy s dostupností očkovacích látek a nedůvěru. Jako příklad onemocnění, které se znovu vrací, i když se proti němu očkuje, uvádí WHO spalničky. Předloni celosvětově přibylo oproti roku 2016 o 30 procent případů spalniček.

V Evropě v roce 2017 onemocnělo spalničkami 23.927 lidí, zatímco v roce 2016 to bylo 5273 nemocných, uvádí agentura DPA s odvoláním na WHO. Podle údajů českého Státního zdravotního ústavu do začátku loňského prosince bylo v Česku zaznamenáno 182 případů spalniček, což bylo asi o čtvrtinu více než za celý rok 2017.

Mezi další závažná rizika pro lidské zdraví řadí WHO znečištěné ovzduší a změnu klimatu. „Devět z deseti lidí každý den dýchá znečištěný vzduch,“ uvádí WHO. Špatný vzduch si každý rok vyžádá daň v podobě sedmi milionů předčasných úmrtí. Devadesát procent z nich připadá na země s nízkými a středními příjmy, které vyprodukují velké množství emisí v průmyslu, dopravě, zemědělství, ale i neekologickým vytápěním. Globální změna klimatu si prý ročně v období 2030 až 2050 vyžádá 250.000 případů úmrtí způsobených podvýživou, malárií, průjmovými onemocněními a přehřátím.

Lidstvo se také podle WHO musí připravit na další pandemii chřipky. „Jedinou věcí, kterou nevíme, je, kdy udeří a jak silná bude,“ připouští zdravotnická organizace. Za další závažná rizika WHO považuje třeba odolnost vůči antibiotikům nebo virus HIV.

Zdroj: zdravi.euro.cz

 

Světový den diabetu – cukrovky: 14. listopad

S některou z forem cukrovky (diabetes mellitus) se potýká na osm procent obyvatel České republiky. Počet nemocných stále stoupá bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o 3 000 pacientů. Největší nárůst počtu diabetiků je mezi 60. a 75. rokem, kdy se téměř zdvojnásobuje z 18 000 na 35 000 diabetiků na 100 000 obyvatel ČR. Kromě vlastního onemocnění zdravotní stav pacientů komplikují další přidružené nemoci. Nejčastější příčinou úmrtí diabetiků jsou v současnosti kardiovaskulární, nádorová a infekční onemocnění. Osud pacientů s diabetem však lze zlepšit důslednou prevencí a správně zvolenou léčbou. Témata TK koncem října 2018 v Praze byla zvolena ke zvýšení povědomí veřejnosti ke Světovému dni cukrovky.

Pacienti s cukrovkou mají třikrát vyšší riziko infarktu myokardu a čtyřikrát vyšší riziko mrtvice. Většině kardiovaskulárních příhod však lze předcházet. Důležitá je životospráva – pozitivní ovlivnění klasických rizikových faktorů jako je kouření, obezita, vysoký cholesterol a vysoký tlak – ale také vhodná antidiabetická léčba. Základem léčby nemocného s nejčastějším typem diabetu, který je spojen s největším rizikem kardiovaskulárních chorob, tj. s diabetem 2. typu, je časná komplexní léčba diabetu i přidružených rizikových faktorů.

Lékaři dnes mají k dispozici moderní léky, které umí kontrolovat jak vysoký tlak, tak poruchy metabolismu tuků a cukrů. Nezbytná je však pacientova motivace ke zlepšení životních návyků a jejich dodržování. „Velkým pokrokem v léčbě diabetu 2. typu jsou některé léky ze skupiny GLP-1 antagonistů, které kromě účinné léčby diabetu dokáží významně snížit i riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Podmínkou ovšem je, aby byl pacient dobře informovaný a spolupracoval,“ komentuje současné léčené možnosti diabetiků prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace České republiky, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Diabetes mellitus představuje nejen častý, ale zároveň i významný rizikový faktor pro rozvoj infekcí či pro jejich komplikovaný průběh. V celé řadě studií bylo prokázáno, že pacienti s diabetem jsou v porovnání s běžnou populací více ohroženi infekcemi kůže a měkkých tkání, kostí a kloubů, močových cest, respiračního traktu či dokonce tzv. sepsí (laicky označovanou za otravu krve). Mezi specifické infekční komplikace, které významně častěji postihují diabetiky, patří tzv. syndrom diabetické nohy, maligní zánět vnějšího ucha, plísňové či kvasinkové infekce kůže a sliznic, komplikované močové či nitrobřišní infekce, nebo tuberkulóza. Důvodem častějšího výskytu infekcí či jejich závažnějšího průběhu je zhoršená funkce imunitního systému při dlouhodobě zvýšené hladině glykémie, ale i často přidružené interní komorbidity či osídlení rizikovými či multirezistentními bakteriemi.

„Mezi nejvýznamnější preventivní opatření pro rozvoj infekcí patří dobrá kompenzace samotného diabetu, včasná diagnostika a léčba přidružených interních komorbidit. Další možností, jak lze dopad infekčních komplikací snížit, představuje očkování. Přičemž u pacientů s diabetem je jednoznačně doporučeno pravidelné každoroční očkování proti sezónní chřipce, dále proti pneumokokovým infekcím, pásovému oparu (osoby nad 50 let) a proti virové hepatitidě B,“ dodává k možnostem prevence infekcí MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ. Riziko onemocnění chřipkou a pneumokokovým zápalem plic je možné snížit očkováním. Osoby starší 65 let mají tato dvě očkování zdarma, hradí jej plně zdravotní pojišťovny. Dle TZ

www.cukrovka.cz, www.dendiabetu.cz

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

pozvanka_poznejte_priznaky_cukrovky_2018

Světový den nemocných 11. únor

Světový den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, který je památným dnem, více než 150 let starým. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

SENIOŘI – EVROPSKÝ ROK STÁRNUTÍ 2012

Podle současných odhadů se v EU do roku 2050 zvýší počet lidí starších 65 let o 70 % a počet lidí starších 80 let o 170 %. Významným úkolem pro 21. století proto je přizpůsobit zdravotnictví vyšší poptávce a potřebám strárnoucího obyvatelstva a přitom však zajistit jeho udržitelnost ve společnosti s omezeným množstvím pracovních sil.

Zásadní význam má podpora zdravého a aktivního stárnutí evropských občanů. Více let prožitých v dobrém zdravotním stavu znamená vyšší kvalitu života, větší nezávislost a možnost být nadále aktivní. Lepší zdravotní stav stárnoucí populace znamená též menší zátěž pro zdravotnictví a méně odchodů do důchodu ze zdravotních důvodů. Takový vývoj by měl příznivý dopad na evropský hospodářský růst.

EU aktivně podporuje členské státy v jejich iniciativách na podporu ochrany zdraví seniorů, pracujících, mládeže a dětí a prevence nemocí. Kromě toho přijímá opatření s cílem zlepšit životní podmínky seniorů.
ZDROJ: ZDRAVÍ – EU

EX-SMOKERS.EU EXKUŘÁCI JSOU NEZASTAVITELNÍ

Když se kuřák stane ex-kuřákem, dosáhne něčeho pozoruhodného. Osobní přínos je nezměrný: lepší zdraví, lepší vzhled, více peněz a vyšší sebevědomí. Obrovský je i účinek na společnost (nižší náklady na zdravotní péči, silnější hospodářství atd.). Proto je tato kampaň oslavou ex-kuřáka, jako pyšného a nezastavitelného vzoru pro ty, kteří ještě musí přestat.
iCoach
Přestat kouřit není vůbec nic snadného. Proto tato kampaň nabízí velmi účinný nástroj, který kuřákům pomůže přestat kouřit. iCoach je digitální platforma po zdravotní koučink s bezplatným přístupem, která je dostupná ve 23 úředních jazycích EU. Na rozdíl od jiných digitálních zdravotnických nástrojů iCoach se zaměřuje také na ty, kdo přestat nechtějí, a na lidi s vysokým rizikem recidivy. Dosavadní výsledky byly úžasné. Kouřit přestane více než 30 % těch, kdo s programem začnou.
EU se soustředí na kouření
První právní předpisy o kontrole tabáku byly přijaty v 80. letech 20. století. Od té doby právní předpisy a politika EU zaměřená na skoncování s kouřením a prevenci kouření urazily dlouhou cestu. Počet kuřáků v EU pomalu klesá a docela dost jich už se svým zlozvykem skoncovalo.

Kampaň „Help – Pro život bez tabáku“, která začala v roce 2005, skončila nedávno v roce 2010. Plodná kampaň se soustředila na prevenci kouření, na to, jak přestat kouřit, a na pasivní kouření a zaměřila se zejména na mladé Evropany ve věku od 15 do 25 let. Dnes je projekt „Nezastavitelní“ přirozeným pokračováním této kampaně, jehož cílem je podnítit kuřáky k tomu, aby s návykem skoncovali.

Zbývá toho ještě udělat hodně. Třetina Evropanů si stále pravidelně zapaluje a mnozí stále umírají na nemoci související s kouřením. Není to jen lidská tragédie, ale velký zdravotní a socioekonomický problém, protože značně zatěžuje veřejné zdravotnictví a okrádá Evropu o pracovníky, které v těchto složitých ekonomických časech potřebuje jako hnací sílu konkurenceschopnosti.

SBÍRKA NA NOVOU ROZHLEDNU HÝLAČKA – VÝZVA

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, OD ROKU 1976 JSEM ČLENKOU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, BĚHEM LET VÍCE ČI MÉNĚ AKTIVNÍ, ALE STÁLE ČINNOU. kDYŽ SHOŘELA ROZHLEDNA HÝLAČKA, TAK MI BYLO MOC LÍTO, ŽE JSEM JI SKUTEČNĚ NIKDY NENAVŠTÍVILA, AČKOLIV JSEM PROŠLA HODNĚ ZNAČENÝCH TURISTICKÝCH TRAS.
VÍTÁM VELICE PRÁVĚ ODSTARTOVANOU AKCI – VEŘEJNOU SBÍRKU NA ZNOVUOBNOVENÍ ROZHLEDNY A PŘISPĚJI NA BANKOVNÍ KONTO.

Lidé mohou příspěvky vhazovat do kasiček například v městském infocentru na Žižkově náměstí, v realitní kanceláři na třídě 9. května nebo v restauraci Střelnice či v potravinách nedaleko nádraží i v cukrárně v obchodním domě Dvořák.

Každý, kdo chce přispět, může peníze poslat na účet sbírky u ČSOB s číslem 249362410/0300.

Se stavbou pomůže i táborská radnice. Starosta města Jiří Fišer z uskupení Tábor 2020 nabídl, že radnice zorganizuje architektonickou soutěž na podobu nové rozhledny.

FAIR TRADE SNÍDANĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Oslavit Světový den pro fair trade nebylo nikdy jednodušší. Přidejte se k nám v Českých Budějovicích! V sobotu 14. 5. 2011 na Sokolském ostrově v 10.30 hod.

Stačí si 14. května ráno uvařit do termosky fairtradovou kávu nebo čaj, upéct buchtu z fairtradového kakaa, třtinového cukru či čokolády nebo třeba jen nachystat chleba s pomazánkou z lokálních surovin a vyrazit do parku, na nábřeží nebo na náměstí – za těmi, kteří podporují fair trade a chtějí svátek fair trade oslavit. Z malé veřejné snídaně se rázem stane neobvyklý happening.
Co s sebou?
můžete si vzít například deku, hrníček, talířek, prostírání a lžičku
do termosky si můžete připravit fairtradový čaj nebo kávu, v DM drogeriích se dají koupit i džusy
taky ale můžete použít super mošty z Hostětína nebo Lažan nebo sirupy
pijete-li kávu s mlékem, nezapomeňte na něj :).

Výborná budou určitě bio nebo lokální vajíčka na tvrdo s chlebem, můžete ale zkusit připravit i nějakou pomazánku.

 

 

 

 

 

Konec prázdnin s VZP na Dnech zdraví v Dačicích a J.Hradci

Poslední srpnový víkend bude ve znamení loučení s prázdninami, a to v Dačicích a Jindřichově Hradci.
V pátek 27. 8. bude v Dačickém aquaparku připraven program pro celou rodinu, který je celý v režii VZP. Návštěvníci se mohou těšit na cyklotrialovou show, divadelní představení, dětskou superstar či klauny na chůdách.
Sobotní odpoledne přinese veselé rozloučení s prázdninami v J. Hradci, kde 28. 8. od 13.00 hodin proběhne v městském parku akce s názvem Město dětem aneb „Pohádkový park“. Celý program se ponese v duchu rytířských her a vítěz klání bude v 16.30 pasován na krále Artuše.
Dny zdraví s VZP nabídnou na všech těchto akcích pojištěncům VZP nejen tradiční měření tělesných hodnot (celkový cholesterol, krevní tlak a procento tělesného tuku), ale také doprovodné soutěže pro všechny věkové kategorie.

1 2 3