Diabetik v době pandemie COVID-19

Současné poznatky o tom, jak se starat o diabetiky v situaci možné infekce koronavirem i jak zvládat COVID-19 u pacienta s diabetem, shrnuje prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., zástupce přednosty II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno.

Jsou pacienti s diabetem více ohroženi infekcí SARS-CoV-2 a těžším průběhem COVID-19? Diabetes mellitus je obecně prozánětlivé onemocnění. Na poškození humorální i protilátkové imunity se u diabetika významně podílejí právě hyperglykemie a inzulinopenie. Z postupně publikovaných dat vyplývá, že dobře kompenzovaný diabetik na tom z hlediska míry rizika nákazy SARS-CoV-2 či závažnějšího průběhu COVID-19 pravděpodobně není hůře než ostatní věkově srovnatelná populace. Pro pacienty s dekompenzovaným diabetem to ale neplatí – z minulosti je např. známo, že pro všechny typy plicních infekcí mají nekompenzovaní diabetici riziko o 50–60 % vyšší.

Léčba koronavirové infekce – v obecné populaci ani u diabetiků – zatím není založena na zásadách evidence-based medicine. Při podávání experimentální léčby je třeba brát ohled především na možné nežádoucí účinky. Například kombinace hydroxychlorochinu s azithromycinem, jejíž podávání je v experimentu doporučováno u hospitalizovaných pacientů se středně závažným průběhem COVID-19, vyžaduje pečlivý monitoring zejména iontogramu, krevního obrazu, jaterních testů ale i EKG s ohledem na riziko prodloužení intervalu QT. U pacientů s diabetem je pak u této kombinace nutno myslet specificky na další z jejích nežádoucích účinků, kterým je riziko hypoglykémie.

Dobře a bezpečně lze léčit diabetes i v době pandemie. U dobře kompenzovaného diabetika není třeba s ohledem na riziko infekce SARS-CoV-2 provádět jakékoli změny v léčbě. Neexistuje antidiabetikum, o kterém by bylo známo, že je z tohoto hlediska nebezpečné. Platí to např. i pro glifloziny, jejichž podávání je spojeno se zvýšeným rizikem urogenitálních infekcí v důsledku glykosurie.

V žádném případě to však neznamená, že by glifloziny systémově snižovaly pacientovu imunitu. Předmětem výzkumu naopak je, zda by právě glifloziny nebo inkretinová léčba nemohly mít v této době pro pacienty vyšší benefit, protože nepůsobí na úrovni buněk pankreatu, které mohou být koronavirem rovněž napadeny.

Teprve v případě těžkého průběhu COVID-19 mohou být některá antidiabetika riziková a je vhodné je vysadit – týká se to např. metforminu u respirační nedostatečnosti nebo glitazonu u hemodynamické nestability pacienta.
(Odkazy na video: https://vimeo.com/421066436)

Dle TZ

www.carecomm.cz

Zdroj: medicina.cz