Rubriky
Aktuality

Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovil práce na programu Zdraví 2020, který má sloužit k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR. Zadal kontrolu stavu plnění programu Zdraví 2020, zjištění příčiny skluzu v naplňování cílů některých dílčích plánů a doporučení řešení, která by měla přinést urychlení prací na implementaci programových cílů. Náměstkyně ministra Alena Šteflová, která dostala dohled nad plněním programu do své kompetence, zahájila nová jednání s odborníky o potřebných krocích.

Program Zdraví 2020 byl koncipován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. V podmínkách České republiky byl význam tohoto klíčového dokumentu WHO úžeji specifikován a připraven jako Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, schválená usnesením Vlády ČR ze dne 8. 1. 2014 a usnesením Poslanecké sněmovny PČR z 20. 3. 2014. V důsledku toho se program Zdraví 2020 stal pouze jednou ze složek zdravotní politiky, které byla věnována spíše okrajová pozornost a omezené prostředky. Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví byly ustaveny pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků, které připravily 13 akčních plánů schválených Vládou ČR dne 20. 8. 2015.

První kontrola realizovaná v roce 2017 odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Zatímco ty pracovní skupiny, které se mohly opřít o institucionální zázemí a financování, mnohé ze stanovených cílů plnily nebo dokonce již splnily, jiné, které se o takové zázemí opřít nemohly, úkoly plnily jen částečně nebo vůbec ne. Původní předpoklad financování programu z Evropských strukturálních fondů se nenaplnil, jelikož nebyly vypsány vhodné výzvy, jakkoli byl program Zdraví 2020 schválen jako předpoklad pro uvolnění prostředků z těchto fondů.

 

Aktuálně ministr Adam Vojtěch uložil náměstkyni Aleně Šteflové, aby se s předsedy jednotlivých garantů akčních plánů sešla a detailně s nimi projednala stav plnění plánovaných úkolů, zmapovala problémy, kterým pracovní skupiny čelí, a navrhla urychlená možná řešení. Kromě toho budou předsedové pracovních skupin požádáni, aby identifikovali oblasti, v nichž je třeba zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti, a pokusili se definovat témata, která by mohla být v budoucnu prezentována na připravovaném webu pro pacienty v rámci Národního zdravotnického informačního portálu. Hlavní důraz bude kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a z oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytované péče. První jednání proběhnou již březnu.

 

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020:

Jako hlavní výstup dosavadní realizace programu byly vytvořeny tzv. akční plány (AP), které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů, z nichž některé obsahují dílčí akční plány, dle rozsahu jednotlivých témat:

 • AP 1 Podpora pohybové aktivity
 • AP 2 Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2a Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2b Prevence obezity
  • AP 2c Bezpečnost potravin
 • AP 3 Duševní zdraví
 • AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování
  • AP 4a Vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
  • AP 4b Oblast kontroly tabáku v České republice
  • AP 4c Omezení škod působených alkoholem
 • AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
 • AP 6 Zvládání infekčních onemocnění
  • AP 6a Provakcinační AP
  • AP 6b Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci
 • AP 7 Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR
 • AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8a Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče
 • AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb​​
 • AP 10 Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
  • AP 10a celoživotního vzdělávání lékařů
  • AP 10b Celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 • AP 11 Elektronizace zdravotnictví
 • AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti​​​
 • AP 13 Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel

Více informací najdete na webu MZ ČR.

Zdroj: mzcr.cz