Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2012 Zelená pracovní místa: prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví v zelené ekonomice

Zvyšující se důraz na hledání nových zdrojů energie a na jiné činnosti nepoškozující životní prostředí, jako jsou systémy recyklace a zdokonaleného nakládání s odpady, bude mít kladný dopad na globální životní prostředí. Bez vhodných opatření však bohužel tento trend může probíhat na úkor životů a zdraví pracovníků.

Z tohoto důvodu jsou tématem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2012 zelená pracovní místa, přičemž záměrem je prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví v zelené ekonomice.

Zelená pracovní místa mohou zahrnovat činnosti, jako je práce na místech produkce jiné než uhlíkové energie, výroba a instalování solárních panelů, recyklace odpadů nebo práce na kontaminovaných místech. Pracovníci mohou být vystaveni celé škále rizik, počínaje riziky starými, jako jsou pády, například při stavbě větrných turbín, až po rizika nová – expozice materiálům, které se dosud v pracovním prostředí nevyskytovaly. Existují zde fyzikální, biologická, chemická a psychosociální rizika, a protože jsou některá pracovní prostředí nová, je možné, že ne všechny podniky mají odpovídající řídící systémy BOZP.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uskutečňuje víceletý projekt zaměřený na zelená pracovní místa. Předvídání rizik je zásadním úkolem agentury a po konzultaci se svými zúčastněnými stranami v rámci tripartity agentura vypracovává sérii scénářů s cílem zkoumat, jak se bude práce v oblasti zelených pracovních míst vyvíjet a jaké problémy z hlediska BOZP tento vývoj přinese (viz předběžné zprávy Foresight of New and Emerging Risks to OSH Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020 – Phase I: Key drivers of change, Phase II: Key technologies ). Tato činnost ukáže, jaké prognostické metodiky lze uplatňovat při tvorbě politiky a rozhodování v oblasti BOZP. Souběžně budou probíhat práce s cílem hlouběji prozkoumat vysoce riziková zelená pracovní místa, odvětví, skupiny pracovníků anebo technologie se zvláštním významem, na něž se poukazuje ve scénářích.

Mezinárodní organizace práce slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28. dubna s cílem celosvětově propagovat prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se o osvětovou kampaň, jejímž záměrem je soustředit mezinárodní pozornost na nové trendy v oblasti BOZP a na rozsah škály pracovních úrazů, nemocí z povolání a úmrtí při práci na celém světě. Oslavy Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí celkové strategie v oblasti BOZP Mezinárodní organizace práce a podporují vznik celosvětové kultury prevence v oblasti BOZP zahrnující všechny zúčastněné subjekty.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní organizace práce na adrese http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang–en/index.htm

ILO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.