Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2012

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo pro rok 2012 již osmý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. VÍCE NA www.szu.cz
Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci, a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.
Podmínky soutěže:
1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:
Státní zdravotní ústav
Centrum odborných činností v OPVZ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
nejpozději do 31.3.2012. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).
4. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.
II. Hodnocení:
Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2012 do 31. 8. 2012. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz, www.bozpinfo.cz.
Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:
PhDr. Ludmila Kožená
OS neinfekční epidemiologie a hygieny práce
tel. 267 082 731, l.kozena@szu.cz
Jarmila Kubínová
OS neinfekční epidemiologie a hygieny práce
tel. 267 0282 415, jarmilaku@szu.cz
MUDr. Anežka Sixtová
Vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 963, anezka.sixtova@mzcr.cz