Rubriky
Aktuality

Co se skutečně skrývá pod pojmem domácí karanténa?

 

Na zahradu můžete

V souvislosti s šířením koronaviru se často skloňuje termín domácí karanténa. Ta může být nařízena například lidem, kteří se vrátili z rizikových oblastí. Co si osoby v domácí karanténě mohou a nemohou dovolit?

Karanténu řeší Zákon č. 258/2000 Sb. O Ochraně veřejného zdraví a rozhoduje o ní Orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ), což může být Ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice. Podle ředitelky protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové může ovšem o karanténě rozhodnout i praktický lékař.

Karanténou se podle zákona rozumí: „Oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.“

Osoba v karanténě je povinna se zdržet činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

V materiálu, který ke karanténě vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, jsou jmenovány podmínky domácí karantény. Mezi nařízenými opatřeními jsou tyto body:

 • vhodná izolace v rámci rodiny
 • nechodit ven mezi shluky většího množství lidí
 • vyvarovat se návštěv kin, divadel a dalších hromadných akcí
 • možno jít například na zahradu rodinného domu
 • nebezpečí přenosu infekce je při kontaktu s infikovanou osobu na méně než 1 metr, v případě skutečně nezbytné návštěvy, například zdravotnického zařízení, by osoba v karanténě musela být vybavena rouškou, aby se zabránilo eventuálnímu přenosu infekce
 • v domácí karanténě je optimální, aby daná osoba měla k dispozici samostatný pokoj, kde by se mohla zdržovat, v případě kontaktu se zbytkem rodiny je doporučováno použití roušky, konkrétní možnosti domácí karantény jsou ze strany OOVZ s danými osobami konzultovány, v případě potřeby jsou hledány varianty řešení
 • je vhodné, aby přístup k osobě v domácí karanténě měl jen jeden člen rodiny, který danou osobu například zásobuje potravinami a obstarává další nezbytné potřeby, aby se dále snižovalo možné riziko nákazy mezi další členy rodiny
 • domácí karanténa bývá často spojena s takzvaným lékařským dohledem, kdy osoby v domácí karanténě jsou povinny si, dle pokynu OOVZ, sledovat po stanovenou dobu svůj zdravotní stav včetně pravidelného měření tělesné teploty a při objevení se stanovených klinických příznaků tuto skutečnost OOVZ oznámit – v případě onemocnění Covid-19 jde o následující příznaky: teplota, kašel, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů. Po učiněném oznámení je osoba s projevujícími se klinickými příznaky povinna řídit se dalšími pokyny OOVZ, kdy OOVZ zajišťuje transport do zdravotnického zařízení, odběry a další související nezbytné úkony
 • před vydáním písemného rozhodnutí probíhají s konkrétními osobami ústní jednání, dochází ke sdělování pravidel domácí karantény, která jsou následně shrnuta v písemném rozhodnutí
 • osoba v domácí karanténě může být OOVZ kontrolovaná, zda příslušná nařízení dodržuje
 • za porušení stanovených nařízení je možné udělit finanční sankci
 • doba karantény v případě Covid-19 je stanovována na 14 dní, karanténa skončí uplynutím doby, na kterou byla stanovena – k vstupním či výstupním vyšetřením se vždy přistupuje u každé osoby individuálně, v závislosti možné míře rizika
 • Zdroj: zena-in.cz