Global Youth Tobacco survey (GYTS) je školní výběrová studie, která monitoruje užívání tabákových výrobků a znalosti a postoje školní mládeže ve věku 13 – 15 let k této problematice. Studie GYTS byla vytvořena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, USA). Česká republika se v roce 2016 zapojila již do čtvrtého celosvětového výzkumu kouření GYTS, kterého se zúčastnilo 3926 žáků 7. až 9. tříd a věkem odpovídajících studentů víceletých gymnázií ze 44 náhodně vybraných škol v celé České republice vyplněním anonymního dotazníku se 70 otázkami. Česká studie GYTS poskytuje údaje o prevalenci kouření cigaret, užívání ostatních tabákových výrobků a informace o pěti determinantách užívání tabáku: dostupnosti a ceně, expozici pasivnímu kouření, zanechání kouření, vlivu médií, reklamy a školních osnov. Výsledky studie je možné využít při přípravě komplexního programu omezování spotřeby tabáku. Proto je velmi důležité získat základní údaje o znalostech, chování a postojích ve vztahu ke kouření a zjistit další možné faktory, které by mohly mít vliv na užívání tabáku mládeží. Data z národní studie budou využita v mezinárodní srovnávací zprávě.

Cíle GYTS

Celosvětová studie užívání tabáku mládeží (GYTS), součást globálního systému sledování tabáku (GTSS), je celosvětovým standardem pro systematické sledování užívání tabáku (určeného pro kouření i bezdýmného) mládeží a sledování hlavních indikátorů kontroly tabáku. GYTS je celostátně reprezentativní školní průzkum žáků ve třídách odpovídajících věku 13 až 15 let a je určen k vytváření průřezových odhadů pro každou zúčastněnou zemi. GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol sběru dat. Pomáhá zemím při plnění jejich závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku (FCTC), aby byly vytvořeny srovnatelné údaje v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi.

WHO vyvinula program MPOWER, balíček vybraných opatření ke snížení poptávky obsažených v FCTC:

 

 

 

 

mpower

Monitorovat užívání tabáku & politiky v oblasti prevence

Chránit lidi před tabákovým kouřem

Nabídnout pomoc při odvykání užívání tabáku

Varovat před nebezpečím tabáku

Prosazovat zákaz reklamy na tabákové výrobky, jejich propagace a sponzorování

Zvýšit daně na tabák

Metodologie GYTS

GYTS používá globální standardizovanou metodiku, která zahrnuje dvoustupňový výběr vzorku škol s pravděpodobností úměrnou velikosti počtu zapsaných žáků. Třídy ve vybraných školách jsou vybrány náhodně a všichni žáci ve vybraných třídách jsou způsobilí k účasti na průzkumu.

Průzkum používá standardní základní dotazník se sadou nepovinných otázek, které umožňují přizpůsobení potřebám dané země pro stanovení rozsahu užívání tabáku a klíčových indikátorů kontroly tabáku. Dotazník se zabývá následujícími tématy: užívání tabáku (pro kouření i bezdýmný); zanechání kuřáctví; pasivní kouření (SHS); proti-tabáková sdělení v médiích a reklama na tabákové výrobky; přístup k tabákovým výrobkům a jejich dostupnost; znalosti a postoje týkající se užívání tabáku.

Otázky dotazníku vyplňují žáci sami do odpovědního listu, který je přizpůsoben ke skenování a je anonymní, aby byla zajištěna jeho důvěrnost.

V České republice byla studie GYTS provedena v roce 2016 Státním zdravotním ústavem za koordinace Ministerstvem zdravotnictví.

Celková míra odpovědí byla 78,3 %. Do studie bylo zařazeno 3 926 způsobilých žáků v základních školách 7. – 9. stupně, 1. – 2. stupně šestiletých gymnázií a 2. – 4. stupně osmiletých gymnázií.  Z toho 3 521 bylo ve věku 13-15 let. Výsledky se uvádějí u žáků v tomto věku.

.

To podstatné o GYTS

UŽÍVÁNÍ TABÁKU
·         21,2 % žáků (21,3 % chlapců a 21,1 % dívek) v současné době užívá nějaký tabákový výrobek.

·         19,2 % žáků (18,4 % chlapců a 20,0 % dívek) v současné době tabák kouří.

·         15,2 % žáků (14,0 % chlapců a 16,6 % dívek) v současné době kouří cigarety.

·         4,7 % žáků (6,4 % chlapců a 2,8 % dívek) v současné době užívá bezdýmný tabák.

 

Elektronické systémy dodávající nikotin
·         11,2 % žáků (12,5 % chlapců a 9,8 % dívek) v současné době užívá elektronické cigarety.

 

Zanechání kouření
·         Šest z deseti současných kuřáků se pokusilo přestat kouřit v průběhu posledních 12 měsíců.

·         Téměř pět z deseti současných kuřáků si přeje nyní přestat kouřit.

 

Kouř z druhé ruky
·         35,0 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři v jejich domově. 42,9 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři uvnitř uzavřených veřejných prostor.

 

přístup & dostupnost
·         50,3 % současných kuřáků cigaret získalo cigarety tak, že si je koupilo v obchodě, od pouličního prodejce, nebo v prodejním stánku.

·         69,1 % současných kuřáků, kteří si koupili cigarety, neodmítli cigarety prodat z důvodu jejich nízkého věku (13 – 15 let).

 

média
·         Téměř pět z deseti žáků si všimlo proti-tabákového sdělení v médiích.

·         Více než šest z deseti žáků si všimlo reklamy na tabákové výrobky nebo jejich propagace, když navštívili místo prodeje těchto výrobků.

·         Více než jeden z deseti žáků vlastní předmět, na němž je logo tabákové značky.

 

Znalosti a postoje
·         61,5 % žáků si určitě myslí, že tabákový kouř od ostatních lidí jim škodí.

·         83,0 % žáků je pro zákaz kouření uvnitř uzavřených veřejných prostorů.

 

Užívání tabáku
Kuřáctví tabáku v % CELKEM chlapci dÍVKy
Současní kuřáci tabáku1 19,2 18,4 20,0
Současní kuřáci cigaret2 15,2 14,0 16,6
Silní kuřáci cigaret3 5,8 5,8 5,9
Současní kuřáci jiných forem tabáku4 9,1 10,4 7,8
Kuřáci tabáku celkem5 54,0 55,1 52,8
Kuřáci cigaret celkem6 49,8 51,2 48,4
Kuřáci jiných forem tabáku celkem7 31,5 33,1 29,7
Bezdýmný tabák
Současní uživatelé bezdýmného tabáku8 4,7 6,4 2,8
Uživatelé bezdýmného tabáku celkem9 15,0 20,6 9,0
Užívání tabáku celkem (určeného ke kouření a/nebo bezdýmného)
Současní uživatelé tabáku10 21,2 21,3 21,1
Uživatelé tabáku celkem11 55,6 57,4 53,8
náchylnost
Žáci, nikdy neužívající tabák, náchylní k užívání tabáku v budoucnu12 22,5 19,8 25,2
Nekuřáci, kteří si myslí, že by cigarety mohli kouřit13 6,5 6,7 6,4
Elektronické systémy dodávající nikotin
% CELKEM chlapci DÍVKY
Současní uživatelé elektronických cigaret14 11,2 12,5 9,8
zanechání kouření
% CELKEM chlapci  DÍVKy
Současní kuřáci, kteří se v posledních 12 měsících pokoušeli přestat kouřit 59,2 55,7 62,2
Současní kuřáci, kteří chtějí přestat kouřit nyní 47,6 47,1 48,0
Současní kuřáci, kteří si mysleli, že budou schopni přestat kouřit, pokud by chtěli 87,7 88,7 86,8
Současní kuřáci, kteří někdy dostali pomoc nebo radu od odborníka nebo v program, aby přestali kouřit 3,5 3,1 3,9
Kouř z druhé ruky (pasivní kouření)
% CELKEM chlapci  DÍVKy
Expozice tabákovému kouři doma 35,0 32,9 37,2
Expozice tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorách 42,9 41,1 44,8
Expozice tabákovému kouři na jakémkoli venkovním veřejném místě 71,9 68,9 75,2
Žáci, kteří viděli, že někdo kouří ve školní budově nebo na školním pozemku†† 35,4 36,0 34,8

 

Přístup a dostupnost
% CELKEM chlapci dÍVKy
Současní kuřáci cigaret, kteří získali cigarety tak, že si je koupili v obchodě, od pouličního prodejce, nebo v prodejním stánku15 50,3 57,3 44,5
Současní kuřáci cigaret, kterým neodmítli cigarety prodat z důvodu jejich nízkého věku (13 – 15 let)16 69,1 70,2 68,1
Současní kuřáci cigaret, kteří si je koupili jako jednotlivé kusy17 24,6 23,0 26,0
MÉDIA
Reklama na TABÁK V % CELKEM chlapci DÍVKY
Žáci, kteří si všimli reklamy na tabákové výrobky nebo jejich propagace v místě jejich prodeje18 61,8 62,9 60,6
Žáci, kteří viděli někoho užívat tabák v televizi, na videu, či ve filmu19 82,4 83,2 81,5
Žáci, kterým byl někdy nabídnut tabákový výrobek zdarma od zástupce tabákové společnosti 4,6 5,3 3,9
Žáci, kteří vlastní nějaký předmět, na němž je logo tabákové značky 11,9 13,3 10,4
Reklama proti tabáku
Žáci, kteří si všimli proti-tabákových sdělení v médiích†† 46,9 45,0 49,1
Žáci, kteří si všimli proti-tabákových sdělení na sportovních a společenských akcích20 30,8 33,8 27,4
Současní kuřáci, kteří přemýšleli o zanechání kouření z důvodu zdravotního varování (na krabičkách cigaret) 21 20,9 19,7 22,0
Žáci, kteří se v posledních 12 měsících učili ve škole o nebezpečí užívání tabáku 44,4 45,0 43,8
Znalosti a postoje
% CELKEM chlapci DÍVKY
Žáci, kteří si určitě myslí, že je obtížné přestat, jakmile někdo začne kouřit tabák 36,3 39,0 33,4
Žáci, kteří si myslí, že kouření tabáku pomáhá lidem cítit se uvolněně na oslavách, večírcích a společenských setkáních 40,3 42,3 38,1
Žáci, kteří si rozhodně myslí, že tabákový kouř od ostatních lidí je pro ně škodlivý 61,5 64,2 58,7
Žáci, kteří podporují zákaz kouření uvnitř uzavřených veřejných prostorů 83,0 82,0 84,0
Žáci, kteří podporují zákaz kouření ve všech vnějších veřejných prostorech 48,7 49,1 48,2

 

1 Kouření tabáku kdykoli během posledních 30 dní. 2 Kouření cigaret kdykoliv během posledních 30 dní. 3 Kouření cigaret 20 a více dní během posledních 30 dní.

4 Kouření tabáku jiného než cigarety během posledních 30 dní.  5 Kouření tabáku kdykoli, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.   6 Kouření cigaret kdykoli, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.  7 Kouření tabákových výrobků jiných než cigarety, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.   8 Užívání bezdýmného tabáku během posledních 30 dní.    9 Užívání bezdýmného tabáku kdykoli.  10 Kouření tabáku a/nebo užívání bezdýmného tabáku během posledních 30 dní. 11 Kouření tabáku a/nebo užívání bezdýmného tabáku kdykoli. 12 Náchylnost k budoucímu užívání tabáku zahrnuje ty, kdo odpověděli „určitě ano“, „pravděpodobně ano“, či „pravděpodobně ne“ v otázce na užívání tabáku v případě, že jim ho někdo z jejich nejlepších kamarádů nabídne, nebo „určitě ano“, „pravděpodobně ano“, či „pravděpodobně ne“ na otázku na užívání tabáku v příštích 12 měsících.  13 Ti, kteří odpověděli „souhlasím“, nebo „velmi souhlasím“ na tvrzení „myslím, že bych mohl/a kouřit cigarety. 14 Užívali elektronické cigarety během posledních 30 dní. Užívání elektronických cigaret v současnosti je posuzováno samostatně z otázky použité k definování současných kuřáků jiných forem tabáku.  15 Jak byly cigarety získány naposledy, kdy respondenti kouřili cigarety v posledních 30 dnech. 16 Z těch, kteří se pokoušeli koupit cigarety během posledních 30 dní. 17 Na základě posledního nákupu těch, kteří si v posledních 30 dnech koupili cigarety. 18 Mezi těmi, kteří navštívili prodejní místo v posledních 30 dnech. 19 Mezi těmi, kdo sledovali televizi, video nebo film v posledních 30 dnech. 20 Mezi těmi, kteří navštívili sportovní nebo společenskou akci v posledních 30 dnech. 21 Mezi těmi, kteří si všimli zdravotního varování na krabičce cigaret v posledních 30 dnech. Během posledních 7 dní. †† Během posledních 30 dní.

 

Poznámka: Žáky se míní osoby ve věku 13-15 let, které jsou zapsány do školy. Údaje byly váženy tak, aby byly reprezentativní pro všechny žáky ve věku 13-15 let. Procentní podíly odrážejí prevalenci jednotlivých ukazatelů v každé skupině, nikoliv rozložení skupin.

Zdroj: szu.cz