Zdroj: MZCR

Co jsou předměty určené pro styk s potravinami?

Jedná se o širokou škálu výrobků od transportních nádob na potraviny přes strojní zařízení na zpracování potravin k obalovým materiálům a kuchyňskému a stolnímu náčiní. Pro běžného spotřebitele jsou zajímavé zejména poslední dvě skupiny výrobků, tj. kuchyňské a stolní náčiní.

 Jak tyto výrobky spotřebitel pozná?

Výrobky mají mít buď připojený text „pro styk s potravinami“ nebo jsou vybaveny známým symbolem „vidličky a pohárku“. Tento požadavek však není striktní – postačí, aby součástí značení bylo jejich konkrétní použití (např. kávovar, láhev na víno, polévková lžíce) nebo bylo zjevné, že výrobek je určen pro styk s potravinami.

  Jsou před uvedením na trh výroky určené pro styk s potravinami schvalovány státními institucemi?

Odpovědnost za uvedení bezpečných výrobků na trh Evropské unie spočívá na výrobcích v Evropské unii nebo na dovozcích do Evropské unie. Výrobky nejsou státními orgány předem schvalovány. Je odpovědností výrobců či dovozců předmětů určených pro styk s potravinami splnit požadavky právních předpisů kladené na příslušnou oblast. Samozřejmě, probíhají následné a namátkové úřední kontroly jak v tržní síti, tak u výrobců, dovozců a distributorů. Předměty určené pro styk s potravinami spadají do gesce orgánů ochrany veřejného zdraví, a úřední kontroly (státní zdravotní dozor) jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi.

Jsou všechny předměty pro styk s potravinami vyskytující se v tržní síti bezpečné? 

Většina subjektů uvádějících tyto výrobky na trh dodržuje požadavky příslušných právních předpisů. Bohužel se stává, že se v tržní síti vyskytnou výrobky nesplňující požadavky právních předpisů nebo výrobky splňující definici nebezpečného výrobku, a to nejen na trhu České republiky, ale i ostatních států Evropské unie. Takové výrobky pak jsou vyhlašovány jako nebezpečné. Informace o nebezpečných výrobcích se nachází na úředních deskách Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic. Pokud se jedná o výrobky s distribucí do jiných členských států Evropské unie, nebo taková možnost existuje, je informace vkládána do systému rychlého varovného systému pro potraviny a krmiva Evropské unie (RASFF) (viz http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/rasff_3449_5.html).

 V roce 2016 bylo Ministerstvem zveřejněno celkem 285 oznámení o vyhlášení o nebezpečných výrobcích, z tohoto počtu bylo 43 předmětů určených pro styk s potravinami. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o více, než dvojnásobný nárůst (a to ve všech kontrolovaných oblastech). Orgány ochrany veřejného zdraví se v roce 2016 věnovaly totiž i dalším aspektům. V oblasti výrobků určených pro styk s potravinami byla zvýšená pozornost věnována kontrolám prohlášení, zda předměty a materiály uváděné na trh jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují a zda je k dispozici odpovídající dokumentace, která tuto shodu s požadavky právních předpisů dokládá. Bez tohoto prohlášení a odpovídající dokumentace nelze výrobek prohlásit za bezpečný. Nejedná se tedy o pouhou formální povinnost, ale o nutnost doložení, že výrobek je vyroben v souladu s platnou právní úpravou, a tudíž je bezpečný.

 

Až na tři výjimky všechny výrobky určené pro styk s potravinami, které byly oznámeny jako nebezpečné, pocházejí z Číny, nebo země jejich původu nebyla vůbec uvedena. Nebezpečné výrobky pro styk s potravinami byly vyrobené z různých materiálů (8 × melaminformaldehydová pryskyřice, 7 × nylon, 7 × sklo, 5 × keramika, 16 × ostatní). Ve 14 případech chybělo prohlášení o shodě výrobku s platnou právní úpravou (nebylo možno dokumentací doložit bezpečnost výrobku), ve 12 případech byl překročen limit migrace (uvolňování) kadmia a/nebo olova, v 7 případech docházelo k migraci karcinogenních primárních aromatických aminů, v 7 případech byla zjištěna nadlimitní migrace formaldehydu, ve 2 případech ftalátů a v jednom případě melaminu.

 

Jak se vyhnout potenciálně nevyhovujícím nebo nebezpečným výrobkům? 

Spotřebitel sám těžko na první pohled odhalí například nadlimitní výskyt konkrétní potenciálně nebezpečné látky ve výrobku, nebo neurčí nadlimitní migraci konkrétní látky do potraviny. Tyto nedostatky bývají ale velmi často spojeny s  nedodržením požadavků na značení výrobků, které si může zákazník sám snadno zkontrolovat:

  • není uveden název a sídlo osoby, která uvádí výrobek na trh – a to buď vůbec, nebo jen názvem bez jakékoli adresy, apod.,
  • české texty jsou uvedeny s mnohými chybami, nebo dokonce chybí vůbec,
  • výrobky těží z podobnosti názvu nebo vzhledu s jiným známějším výrobkem.

Další časté znaky:

  • výrobky jsou často až neskutečně levné v porovnání s běžnou cenovou hladinou (dodržení limitů stanovených právními předpisy na bezpečnost výrobku vyžaduje určité finanční náklady, které se následně promítají do ceny),
  • většina stanovených nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách typu: večerka, tržnice, vše za…,  apod.

Spotřebitel také může posoudit další náležitosti související s prodejem, zejména je-li automaticky vystavena účtenka (kvůli možnosti reklamace).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *