13.12.2016

Ministerstvo zdravotnictví připravilo odpovědi na nejčastější dotazy související s přijetím nového tzv. protikuřáckého zákona. Připomíná sankce za jeho nedodržení, místa, kde je kouření zakázáno či nabytí účinnosti od 31. května 2017.

*cigarety, kouření, závislost

Zdroj: Shutterstock

Restauratéři si stěžují na to, jakým způsobem mají poznat, případně monitorovat, komu už dále nenalévat?

Nejedná se o novinku zaváděnou tímto zákonem, ale o věc platnou už 11 let (zákon číslo 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 12 odst. 1 písm. c) stanoví: “Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou“). Problémy s aplikací tohoto ustanovení nebyly za oněch 11 let v praxi zaznamenány. Současnou kritiku lze tedy přičíst spíše lobbistickým snahám o podkopání celého návrhu zákona. Věříme, že naprostá většina hostinských nemá problém podnapilou osobu rozpoznat.
Novou právní úpravou je povinnost prodejce alkoholických nápojů – pokud zjistí, že se v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Opatření bylo do návrhu zákona zapracováno vzhledem k časté důkazní nouzi kontrolních/dozorových orgánů u případů porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Proto navrhla Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zavést pro prodejce alkoholických nápojů povinnost, jejichž cílem bylo snížení důkazní nouze při prodeji a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Způsob zajištění dodržování tohoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyzvat k opuštění provozovny nebo ho vyvést. To může učinit prodejce, zaměstnanec provozovny, popřípadě pracovník bezpečnostní služby, ostraha nebo pracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.
Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přičemž jeho bližší výklad obsahuje například stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Z něho vyplývá, že zjevné ovlivnění návykovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné.

Od kdy bude nový zákon platit?

Účinnosti zákon nabyde 31. května 2017, tedy v poslední den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Bude se ještě měnit?

Legislativní proces k tomuto návrhu zákona nebyl ještě dokončen. Nelze vyloučit, že Senát Parlamentu ČR navrhne ještě nějaké změny.

Týká se zákon jen cigaret?

Nikoliv, „tzv. protikuřácký zákon“ je jen obecná a mediální zkratka. Celý jeho název zní: “zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“, vztahuje se nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek atd., ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů, organizaci protidrogové politiky atd.

Proč je z pohledu MZ důležité, aby byl nový zákon schválen?

Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Kde všude by mělo být kouření zakázáno?

o ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
o v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
o na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
o v dopravním prostředku veřejné dopravy,
o ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
o ve škole a školském zařízení,
o v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
o v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
o ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
o ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
o ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
o v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Co užívání elektronických cigaret?

Těch se zákon týká také. Užívání elektronických cigaret bude zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, tedy např. zastávky veřejné dopravy, nemocnice, školy, dětská hřiště, sportovní haly, nákupní centra, divadla atd. Výjimkou budou provozovny stravovacích služeb (např. bary, restaurace, kavárny). Obec bude moci navíc zakázat užívání elektronických cigaret i na veřejných prostranstvích v blízkosti škol atd.

Dodnes hostinští měli možnost provozovat kuřáckou restauraci nebo oddělit ve svých provozech kuřáckou a nekuřáckou část. Jak tomu bude poté, co začne zákon platit?

Nic takového nebude možné. V restauraci apod. budou moci lidé případně používat jen vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel používání těchto výrobků nezakáže.

Co automaty na prodej cigaret?

Vládní návrh zákona obsahuje v porovnání se stávající právní úpravou uvedenou v zákoně č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpřesnění podmínek pro prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků prostřednictvím prodejních automatů. V § 3 odst. 3 návrhu zákona se konkrétně uvádí: „zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou.“

Jaké jsou postihy za nedodržení zákona?

Nový zákon zahrnuje různé typy sankcí. Např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 5 tisíc korun. V oblasti prodeje a podávání alkoholických nápojů bude dle navržené právní úpravy hrozit fyzické osobě, která prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let pokuta až do výše 150 000,-Kč a v případě, že se jedná osobu mladší 15 let, může být pokuta zdvojnásobená. V případě, že dojde k porušení zákazu prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let právnickou osobou bude možné uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (pokud bude osoba mladší 15 let až do výše 2 mil. Kč.) a zároveň lze uložit zákaz činnosti až do dvou let.

Jak zákon upravuje prodej alkoholu?

Opatření obsažená v návrhu zákona vztahující se k prodeji nebo podávání alkoholických nápojů obsahují/kopíruji v mnoha případech již současnou platnou právní úpravu jako např. zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů ve zdravotnických zařízeních nebo ve školách a školských zařízeních (nově je pouze výjimka pro školy a školské zařízení využívané v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii). Alkoholické nápoje dále nebude možné prodávat nebo podávat na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let (dětské dny apod.).
Oproti stávající právní úpravě nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů.

Zároveň došlo ke změně prodeje a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích, kde v případě schválení navržené úpravy bude možné prodávat a podávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% objemového etanolu (tedy i v současné době možný prodej a podávání výčepního piva) a také víno.

Zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů již nově nebude platit ve veřejném dopravním prostředku železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, stejně jako nebude platit pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch anebo nostalgické či propagační jízdy.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *