20. říjen – Světový den osteoporózy

 

Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou, neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech.

Osteoporóza vede k mnoha komplikacím. Nejzávažnější z nich je zlomenina krčku stehenní kosti, po níž až 20 % pacientů během následujícího roku zemře na další komplikace.  Zlomeninu související s osteoporózou utrpí ve svém životě 30-50 % žen a 15-30 % mužů, ženám přitom hrozí více než dvojnásobné riziko ve srovnání s muži. Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní.

Osteoporóza může provázet mnohé jiné choroby, zhoršovat jejich průběh i kvalitu života nemocných. V tom případě se hovoří o tzv. sekundární osteoporóze. Patří sem jak onemocnění zažívacího traktu, tak revmatická onemocnění a všechny chronické zánětlivé choroby. „Vysoký počet nemocných má osteoporózu vyvolanou vedlejšími účinky léků, například pro léčbu autoimunní choroby. Nemocní, dlouhodobě užívající vyšší dávku glukokortikoidů, mají mnohonásobně vyšší riziko vzniku osteoporotických zlomenin, než ženy s „běžnou“ postmenopauzální osteoporózou,“ upozorňuje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Pokud jsou tito pacienti včas podchyceni, může se těmto zlomeninám zabránit.

Většinu pacientů s osteoporózou tvoří ženy, ale osteoporózu mívají i muži. Podle statistik se s ní potýká každý 5. muž po padesátém roce života. Léčba osteoporózy u mužů je sice dostupná, ale obtížněji. Ne u všech léků souhlasily regulační orgány ČR s jejich používáním v praxi pro mužské pacienty. Často jde přitom o nemocné, kteří mají tzv. sekundárníosteoporózu, tedy doprovázející jiné choroby (nádorové onemocnění prostaty a další).

Ačkoliv je osteoporóza a její důsledky závažné, diagnostice a léčbě celosvětově se stále nepřikládá dostatečná pozornost. Je nutno zlepšit výuku osteologie na lékařských fakultách, aktivovat vládní i nevládní organizace a přesvědčit plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny), že prevence se vyplácí. Česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu se připojilak celosvětové akci „Call to Action to Address the Crisis in the Treatment of Osteoporosis“, kterou do dnešního dne podepsalo 33 organizací po celém světě.

Současný systém nemá dost sil ani prostředků pokrýt primární prevenci osteoporózy v plném rozsahu všech rizikových skupin. V současné době se s osteoporózou léčí jen 24 % žen a dokonce jen 12 % mužů. Proto by lidé měli dbát i na tzv. sekundární prevenci také sami.

Na webu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (www.smos.cz) je volně k dispozici jednoduchý test (FRAX), kde si každý sám může spočítat, jaké má riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud vyjde riziko „hlavní osteoporotické zlomeniny vyšší než 20 % a/nebo riziko zlomeniny krčku stehenní kosti vyšší než 3 %“, je potřeba okamžitě navštívit praktického lékaře a požádat o důkladné osteologické vyšetření.

Každá osteoporotická zlomenina dramaticky zvyšuje riziko dalších zlomenin. Za osteoporotickou se považuje zlomenina, kterou pacient utrpěl po 50. roce věku s nepřiměřeným úrazovým dějem, například pádem ze stoje nebo při chůzi. Pokud člověk starší 50 let nebo někdo z jeho rodiny utrpěl osteoporotickou zlomeninu, je ohrožen progresí osteoporózy a dalšími zlomeninami. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP proto s maximální snahou usiluje o to, aby byl i v České republice aplikován projekt „Fracture Liaison Services“.

Tento program spočívá v aktivním vyhledávání všech osob, které utrpěly osteoporotickou zlomeninu. Ty jsou následně vyšetřeny, a pokud mají osteoporózu, jsou zapojeny do léčby, která výrazně sníží riziko dalších zlomenin. Současná situace není ideální. Jen malé procento osob, které si zlomily předloktí při pádu po zakopnutí, je osteologicky vyšetřeno. I ti, kteří utrpěli typickou kompresivní zlomeninu obratle, často unikají další léčbě a naprosté většině z nich takovou léčbu ani nikdo nenabízí. Dokonce i po zlomeninách krčku stehenní kosti dostává léčbu, která by snížila riziko další zlomeniny, jen velmi malý počet nemocných.

V roce 1998 vypracovala Evropská komise studii s názvem „Osteoporóza ve státech Evropského společenství – akce pro prevenci“, která v závěrech konstatuje, že osteoporóza postihuje milióny Evropanů, je příčinou mnohého utrpení a působí těžké ekonomické ztráty. Přesto je pouze v několika málo státech EU řazena mezi priority zdravotnictví. Zpráva zahrnuje řadu doporučení, z nichž se na předním místě nachází prevence. V této souvislosti je zde zdůrazněna i úloha pacientských organizací a apel na podporu jejich aktivit.

V České republice byla v roce 2000 založena česká Liga proti osteoporóze jako odezva na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejích důsledků na celém světě. Za prvořadý cíl si stanovila působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby, informace o nových diagnostických metodách a způsobech léčby.“ Cílem je rovněž spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacienty a lékaři, založeném na vzájemné důvěře a respektu,“ popisuje činnost Ligy proti osteoporóze její předsedkyně Ing. Věra Hrušková.

V letošním roce opět proběhne Světový den proti osteoporóze 20. října. Tento den vyhlašuje Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF – International Osteoporosis Foundation), jejíž je česká Liga proti osteoporóze členem. Aktivity světového dne proti osteoporóze kladou důraz na prevenci, správnou životosprávu a zdravou fyzickou aktivitu. Letošní akce ke Světovému dni osteoporózy je organizována ve spolupráci s rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha, ve spolupráci s lékaři z Osteocentra 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK a za podpory lékařů – odborných poradců Ligy. Více na www.osteo-liga.cz.

Ve věku nad 70 let trpí osteoporózou až 47 % žen a 39 % mužů. Jedním z nefarmakologických, ovlivnitelných faktorů působících preventivně i léčebně proti úbytku kostní hmoty je pravidelná pohybová aktivita. Při cvičení dochází ke stimulaci kostních buněk, které podmiňují tvorbu nové kostní hmoty. Patří sem především každodenní chůze. Kromě běžných denních činností je vhodné přidat i odporový (silový) trénink, s cílem zastavení fyziologického ubývání svalové hmoty, případně jejím lehkým navýšením.

Tyto aktivity slouží především jako prevence pádů a následných zlomenin. Sem se řadí různá rovnovážná cvičení na udržení či zlepšení stability, ať už s vlastní vahou nebo s využitím rozmanitých pomůcek. Nezbytnou roli v předcházení pádům hrají kromě rovnováhy i ostatní koordinační schopnosti, které trénujeme ideálně prostřednictvím jednoduchých aktivit, jakými může být například nordic walking nebo plavání. Důležité jsou cviky aktivující hluboký stabilizační systém páteře.

Zásady jsou jednoduché: nechte si poradit, začínejte pomalu – nesnažte se dohnat, co jste dosud zameškali, hýbejte se pravidelně – lépe trochu každý den než vyčerpávající výkon jednou týdně, cvičte pomalu a procítěně, dodržujte přiměřenou intenzitu.

Osteoporóza je závažné onemocnění, dá se ale úspěšně léčit. Pro nemocné, ale i pro ty, kteří se jí obávají, je důležité upravit životní styl – dbát na pravidelný pohyb a dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. K prevenci osteoporózy se doporučuje příjem 1 000 mg vápníku denně. Ženám po menopauze Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje denní příjem vápníku na 1 300 mg.

Jednou z možných cest léčby osteoporózy je zastavit nebo zpomalit přirozený úbytek kostní hmoty s věkem. To je možné díky dietním opatřením, cvičení a také tzv. antiresorpční léčbě. Nejnovějším pomocníkem k léčbě osteoporózy je biologická léčba. Dle TZ

Zdroj: medicina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *