Projekt EU NU-AGE: Nové vodítko pro zdravější stárnutí v Evropě

Po 5 letech byl ukončen projekt NU-AGE financovaný z prostředků EU, který formuloval nové zásady stravování pro seniory ve věku nad 65 let. Tento projekt se podrobně zabýval výzkumem socio-ekonomických determinantů chování stárnoucí populace v Evropě ve vztahu k rozhodování o stravě. Výzkumní pracovníci se také snažili zjistit, jak může středomořský typ stravování posílit zdraví starších osob a přispět k prevenci vzniku onemocnění souvisejících s vyšším věkem.

Očekávaná délka života v Evropě se výrazně prodloužila a odhaduje se, že do roku 2030 bude 40 % evropské populace starší než 65 let.1 Proto bylo cílem projektu NU-AGE zlepšení zdraví a kvality života stárnoucí populace EU a zajištění uspokojení jejích výživových potřeb. Tato velice ambiciózní studie se uskutečnila v pěti evropských zemích: Itálii, Francii, Polsku, Nizozemsku a Spojeném království, z nichž se zapojilo celkem 1 296 účastníků. Dobrovolníci účastnící se studie byli rozděleni do dvou skupin, a sice kontrolní skupiny, která se stravovala obvyklým způsobem, a intervenční skupiny, která konzumovala středomořskou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, ryby, maso s nízkým obsahem tuku, ořechy a olivový olej. Kromě toho byly účastníkům v intervenční skupině podávány potraviny ve speciálně upraveném složení, výživové doplňky obsahující vitamín D a bylo jim poskytováno poradenství a podpora ohledně úpravy stravovacích návyků.2Porovnáním obou skupin tato studie umožnila výzkumným pracovníkům zjistit dopady stravy na různé markery související se zdravotním stavem.

Zásady stravování starších osob dle projektu NU-AGE
V současné době neexistují žádné zásady stravování přímo zaměřené na výživové potřeby seniorů. Výzkumní pracovníci v rámci projektu NU-AGE sestavili kombinaci stravovacích referenčních hodnot, souboru referenčních údajů pro příjem živin vycházejících ze současných vědeckých poznatků a zásad stravování na základě konkrétních potravin a formulovali zcela nová doporučení určená specielně pro seniory. Zvláštní pozornost byla věnována vybraným živinám, jež by mohly mít pro stárnoucí populaci zásadní význam, jako je např. vitamín D, B12 a vápník, a rovněž tekutinám a vláknině. Následně vědci převedli tyto referenční stravovací hodnoty do „zásad stravování NU-AGE na základě konkrétních potravin“, aby mohli spotřebitele přehledně informovat o tom, jaké potraviny z určitých skupin a v jakém množství by měli konzumovat. Například namísto všeobecného doporučení typu „jezte více polynenasycených mastných kyselin“ vědci doporučili, kolik tučných ryb obsahujících právě tyto specifické živiny by měl člověk konzumovat. Na konci studie bylo posuzováno, zda účastníci zařazení do intervenční skupiny změnili svůj příjem živin v souladu se „zásadami stravování NU-AGE“. Bylo zjištěno, že účastníci ze všech pěti zemí skutečně vylepšili svůj jídelníček na základě nových doporučení, i když se objevily určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvýraznější změny byly pozorovány z francouzských dobrovolníků, po nichž následovali účastníci z Polska, Nizozemska a Británie, a nejméně výrazné změny byly zaznamenány u účastníků z Itálie. Tyto výsledky vyžadují další ověření a analýzu, aby bylo možno určit, proč existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a především, aby bylo možno pochopit význam těchto změn pro zdraví seniorů.

Názory a postoje seniorů k rozhodování o stravě a k informacím o výživě
U účastníků studie byla pozorována změna stravování směrem k novým doporučením, nicméně další snahou projektu NU-AGE bylo zjistit, čím je motivováno rozhodování o stravě a jaké jsou názory a postoje starších spotřebitelů k informacím souvisejícím se zdravím. Toto vyhodnocení bylo provedeno pomocí speciálně navrženého dotazníku, který vyplňovali všichni účastníci bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli zařazeni do skupiny stravující se podle doporučení NU-AGE. Účastníci uváděli, že pěti rozhodujícími faktory ovlivňujícími jejich rozhodování o nákupu potravin jsou: doporučené datum spotřeby, cena, chuť, ingredience a zvyk. Byli také dotazováni, zda při nákupu potravin používají etikety obsahující informace o výživových hodnotách, jako je např. kalorická hodnota a obsah tuku, soli a cukru. Třetina dobrovolníků uvedla, že etikety „nepoužívají“ a pětina uvedla, že etikety používají „příležitostně“. Důvodem nepoužívání etiket byla jejich obtížná čitelnost způsobená například drobným písmem nebo příliš velkým množstvím informací. Zajímavým zjištěním však bylo, že účast ve studii motivovala téměř dvě třetiny účastníků, kteří se stravovali podle doporučení NU-AGE, k tomu, aby se více zajímali o informace o výživových hodnotách a zdraví.

Kromě výše popsaných výsledků využili výzkumní pracovníci v rámci projektu NU-AGE široké spektrum různých technik z oboru genetiky, epigenetiky, transkriptomiky, metagenomiky a metabolomiky, aby nalezli odpovědi na další otázky ohledně vlivu středomořské stravy na zdravotní poruchy související s vyšším věkem. Analýzy z jednotlivých vědních oborů zatím stále probíhají a jejich výsledky budou známy v dohledné době.

Projekt NU-AGE byl zatím první a nejrozsáhlejší studií založenou na zkoumání „celkového jídelníčku“ usilující o zodpovězení klíčových otázek týkajících se zlepšení zdraví a kvality života stárnoucí populace států EU.

Projekt NU-AGE získal financování z prostředků Sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (smlouva č. 266486).

Literatura

  1. OECD (2010). Health at a Glance: Europe 2010. OECD Publishing.
  2. Berendsen A, et al. (2014). A parallel randomized trial on the effect of a healthful diet on inflammageing and its consequences in European elderly people: design of the NU-AGE dietary intervention study. Mechanisms of ageing and development 134(11-12):523-530.

Více informací naleznete zde:
Oficiální webové stránky projektu NU-AGE: http://www.nu-age.eu/

Některé výsledky projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci dne 5. dubna 2016, z níž byl pořízen záznam v podobě webináře.

EUFIC website: New dietary strategies for healthy ageing in Europe.

EUFIC (2011). Je čas nalézt recept na zdravé stárnutí v Evropě. EUFIC Food Today, EU Projects Supplement no 6

Zdroj: eufic.org