Podnik podporující zdraví – soutěž pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ roku 2016

  1. I.                  Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

  1. II.               Podmínky soutěže:
  1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
  2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
  3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Šrobárova 48

100 42  Praha 10

nejpozději do 31.3.2016. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

  1. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.
  1. III.           Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.4.2016 do 31.8.2016. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

PhDr. Ludmila Kožená

OS hygieny práce

tel. 267 082 731, ludmila.kozena@szu.cz

 

Více info na www.szu.cz